Test Çöz,4. Ünite: Çaðdaþ Türkiye Yolunda Adýmlar 1. Saltanattan Milli Egemenliðe 2. Zaferin ve Baðýmsýzlýðýn Tescili 3. Milli Sýnýrlardan Milli Ekonomiye 4. Baþkent Ankara 5. Yaþasýn Cumhuriyet 6. Çaðdaþ Devlete Doðru 7. Çok Partili Demokratik Hayat 8. Çaðdaþ Uygarlýða Doðru Adýmlar 9. Hukuk ve Aile 10. Rejim Karþýtý Bir Ýsyan 11. Kabotaj Bayramý 12. Mustafa Kemal'e Suikast Giriþimi 13. Bir Devrin Analizi: Nutuk 14. Harf Ýnkýlabýndan Millet Mektepleri'ne 15. Milli Kültürümüz Aydýnlanýyor 16. Kubilay Olayý 17. Bir Cumhuriyet Kenti 18. Çaðdaþ Üniversite Yolunda 19. Devlet ve Toplum El Ele 20. Modern Tarýmýn Doðuþu 21. Az Zamanda Çok ve Büyük Ýþler Yaptýk 22. Sanat ve Spor 23. Çaðdaþ Türk Kadýný 24. Soyadý Kanunu

7. Sınıf İnkılap Tarihi 4.Ünite 2.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
13 Aralık 2013 Cuma 23:26
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4583
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

23 Aralık 1930 günü Derviş Mehmet ve adamları ‘’din elden gidiyor.’’diyerek ayaklandılar.Ayaklanmayı önlemeye çalıştım. Asteğmen Kubilay konuşmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisini vurgulamıştır? 
A) Bozkır Ayaklanması 
B) Konya Ayaklanması 
C) Menemen Ayaklanması 
D) Şeyh Sait İsyanı

1933 yılında gerçekleştirilen üniversite reformuna zemin hazırlayan malche raporunda yer alan önerilerin bazıları şunlardır: -Öğretim üyelerinin bilimsel seviyeleri yükseltilmesi -Bilimsel araştırmalara ağırlık vermeli -Üniversitelere öğrenci alımında sınav yapılmalı Bu önerilerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Bilimsel gelişmelerin takip edildiği 
B) Öğretim üyelerinin ülke içinden seçildiği 
C) Yeniliklere açık bir yükseköğretim hedeflendiği 
D) Üniversiteye girişte seçici davrandığı

I.Üniversite reformu II. tekke ve zaviyelerin kapatılması III. Tevhidi tedrisat kanunu IV. hukuk mektebinin açılması Yukarıdaki inkılâplar, Atatürk ün hangi kişilik özelliğiyle daha yakından ilişkilidir? 
A) Liderliği 
B) Cesareti 
C) Akıcılığı 
D) İleri görüşlülüğü

I.Türk dil kurumun açılması II. Türk tarih kurumunun kurulması III. Türk tarihinin ana hatları adlı kitabı IV. Tarih ve dil kurultayının düzenlemesi Cumhuriyet döneminde yapılan, yukarıda verilen çalışmaların ortak amacı nedir? 
A) Türk dili ve tarihinin köklerini araştırmak 
B) Türk dilinin diğer dillerden etkilenmediğini savunmak 
C) Türk ırkının en üstün ırk olduğunu savunmak 
D) Anadolu da yaşayan medeniyetleri araştırma

I.Şeyh Sait II. İzmir suikastı III. Kubilay olayı Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki üç olayın ortak özelliği arasında yer almaz? 
A) Olayların yurt dışı ile bağlantısı olması 
B) Cumhuriyete ve inkılâplara karşı olması 
C) Olaylardan sonra gerekli tedbirlerin alınması 
D) Halkın olaylara büyük tepki göstermesi

I.Değişmez hukuk kuralları belirlendi. II. Modern hukuk kurallarının uygulaması sağlandı. III. Çağdaş ve laik bir hukuk sistemi oluşturuldu. IV. Hukukta ikilik ortadan kaldırıldı. Yukarıdakilerden hangisinde hukuk alanında yapılan inkılapların sonuçları doğru olarak verilmiştir. 
A) I-II-III 
B) I-II-IV 
C) I-II-IV 
D) II-III-IV

Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçişin gerekçelerinden biri olamaz? 
A) Mecliste hükümetin denetlene bilmesi 
B) Yürütme yetkisinin siyasal partilerce eşit paylaşılması. 
C) Halkın görüşlerinin mecliste temsil edilebilmesi 
D) insanların düşüncelerini özgür olarak söyleyebilmeleri

I. İstanbul’a yakın oluşu II. Anadolu’nun ortasında güvenli bir bölgede bulunması III. Gelişmiş bir kent olması IV. Askeri starateji açısından önemli bir mevkide olması V. Ulaşım yollarının bağlantı noktasında olması Yukarıdaki özelliklerden hangileri Ankara’nın başkent seçilmesinde etkili olmuştur? 
A) I-II-III 
B) II-III-IV 
C) II-IV-V 
D) III-IV-V

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Lozan barış anlaşmasıyla sağladığı kazanımlardan biri değildir? 
A) Boğazlar üzerinde tam egemenlik 
B) Ulus devlet niteliği kazanmak 
C) Uluslararası alanda hukuki eşitlik 
D) Tam bağımsızlık

TBMM, aldığı kararla 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kaldırmıştır? 
A) Millet egemenliğini sağlamak 
B) Padişahın yetkilerini sınırlandırmak 
C) İstanbul hükümetini desteklemek 
D) Padişahlık ve halifeliğin tek kişide toplanmasını engellemek

’’Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır.Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır.’’ Mustafa Kemal’in bu sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? 
A) Akıl ve bilimi rehber edindiğini 
B) Ülkesini canından çok sevdiğini 
C) Hedefe ulaşmada kararlı olduğunu 
D) İleri görüşlü olduğu

Cumhuriyetin ilanından sonra demokrasinin tam olarak yerleşmesi için yeni partiler kurulmuş fakat bu partilerin bşr kısmı daha sonra çıkan olaylar nedeniyle kapatılmıştır. Açılan partilerin kapatılması ülkemizde aşağıdakilerden hangisini engellemiştir? 
A) Cumhuriyetin ilan edilmesini 
B) Demokrasinin gerçekleşmesini 
C) Ekonomik alanda inkılapların yapılması 
D) Halifeliğin kaldırılması

Şeyh Sait İsyanı ile ilgili aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır? 
A) Yapılan yenilikleri toplumun bazı kesimleri henüz tamamen benimsememiştir. 
B) Halkın tamamı yeniliklere karşı çıkmıştır 
C) Bazı kişiler halkın dini duygularını sömürmüştür. 
D) İnkılapların yerleşmesinin zaman alacağı anlaşılmıştır.

Mustafa Kemal Paşa’’Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır.Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır.’’sözünü aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra söylemiştir? 
A) İzmir suikastı girişimi 
B) Sivas Kongeresi’nin toplanması 
C) Samsun’a çıkılması 
D) Çanakkale Savaşı’nda askeri başarı kazanılması

Lozan Antlaşması’na göre boğazların yönetimi Türklerin başkanlığında uluslarası bir komisyona bırakılacaktı.Ancak boğazların her iki yasası askerden arındıracak ve silahsızlandırılacaktı. Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisinin göstergesidir? 
A) Boğazların savunmasız hale getirildiğinin 
B) Boğazların yönetiminin tamamen Türklere verildiğinin 
C) Boğazlar sorununun çözümlendiğinin 
D) Türklerin boğazlardaki egemenliğinin güçlendiğinin

Yeni Türk devletinde çağdaş devletlerdeki kurumlara benzer çalışmalar yapılmıştır.Yapılan inkılaplarla muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarılması hedeflenmiştir. Bu duruma aşağıdaki gelişmelerden hangisi kanıt olarak gösterilemez? 
A) Şapka Kanunu’nun çıkarılması 
B) Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi 
C) Kılık Kıyafet Kanunu’nun çıkarılması 
D) Ankara’nın başkent yapılması

Cumhuriyet’in ilanından sonraki olaylar yeni kurulan devleti geliştirmeye ve korumaya yönelik olarak değerlendirilmiştir. Buna göre ifade edilen duruma aşağıdaki gelişmelerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? 
A) Latin alfabesinin kabul edilmesi 
B) Kobataj Kanunu’nun çıkarılması 
C) Halifelik kurumuna son verilmesi 
D) Düzenli ordunun kurulması

’’Türk milleti evletlarına vereceği eğitimi okul ve medrese diye iki ayrı kuruluşa bırakamaz.’’ Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile ilgilidir? 
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması 
B) Medeni Kanun’un kabul edilmesi 
C) Latin harflerinin kullanılması 
D) Saltanatın kaldırılması

Kurtuluş Savaşı devam ederken dönemin olağanüstü şartları içinde hazırlanan 1921 Anayasası,1924 yılında kaldırılarak yerine yeni bir anayasa kabul edilmiştir. Bu bilgiye göre anayasa değişikliğinin temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 
A) Saltanatın kaldırılması 
B) Olağanüstü şartların sona ermesi 
C) Hukuk alanında Avrupa’nın örnek alınması 
D) Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi

1921 Anayasası ile egemenliğin bir kişiye,bir zümreye ait olmadığı belirtilmiş,saltanatın hukuki dayanağı ortadan kaldırılmıştır. 1921 Anayasası’nın aşağıdaki maddelerden hangisi bu durumu en açık bir şekilde kanıtlatmaktadır? 
A) Olağanüstü durumlarda seçimler bir yıl ertelenebilir 
B) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 
C) Milletvekili seçimleri iki yılda bir yapılır. 
D) Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.