Test Çöz,6.Ünite Yaşayan Demokrasi Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşayan Demokrasi Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Mayıs 2020 Cuma 20:35
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
10323
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Osmanlı Devleti’nde padişahın yanında halkında yönetime katılması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilmiştir?

 • A

Tanzimat Fermanı’nın yayınlanması      

 • BIslahat Fermanı’nın yayınlanması
 • CDivan teşkilatının kaldırılması
 • DMeşrutiyet’in ilan edilmesi

1.Soru

Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen vatandaşlar mahkemelere başvurabilirler. Eğer haksızlık devlet tarafından yapılmışsa bu da mahkeme tarafından düzeltilir.

Yukarıdaki paragrafta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi özelliği vurgulanmıştır?

 • A

Sosyal Devlet     

 • BHukuk Devleti
 • CLaik Devlet
 • DDemokratik

2.Soru

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi

2. Kurultay

3. Divan-ı Hümayun

Yukarıdakilerden hangisinin ya da hangilerinin üyeleri halkın oylarıyla belirlenmiştir?

 • A

Yalnız I    

 • BYalnız II
 • CI ve II
 • DI, II ve III

3.Soru

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan bir kanunun yürürlüğe girmesinde son aşama aşağıdakilerden hangisidir?

 • A

Anayasa komisyonunda görüşülmesi      

 • BTürkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi
 • CResmi Gazete’de yayınlanması
 • DCumhurbaşkanının onaylaması

4.Soru

Mustafa Kemal’in Millî Mücadele Döneminde yayınladığı ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 • A

İradeyimilliye Gazetesi    

 • BResmi Gazete
 • CTakvimivakayi
 • DSon Havadis

5.Soru

İlk Türk devletlerinde kağanın eşinin zaman zaman kurultaya katılması ve yabancı elçileri kabul etmesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır.

 • A

Kurultayda demokrasinin uygulandığının   

 • BAnaerkil toplum yapısının görüldüğünün
 • CKadının yönetimde etkili olduğunun
 • DSaltanat sisteminin uygulandığının

6.Soru

Demokratik bir yönetim biçiminde insanın doğuştan sahip olduğu kabul edilen temel hak ve özgürlüklerin, devlet tarafından güvence altına alınıp korunabilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür?

 • A

Emniyet güçleriyle     

 • BSivil toplum örgütleriyle
 • CSosyal güvenlik kuruluşlarıyla
 • DYasalarla

7.Soru

Türklerin ilk anayasası özelliğine sahip olan Kanunuesasi’de; “Padişahın Meclisi açma ve kapatma yetkisine sahiptir.” maddesinin yer alması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 • A

Meclisin tek üstün güç olduğunun     

 • BPadişahın otoritesinin hâlâ güçlü olduğunun
 • CYasalar karşısında padişahın yetkisiz olduğunun
 • DAnayasada tüm yetkilerin hükûmete verildiğinin

8.Soru

I. Seçmen sayısını tespit etmek.

II. Sosyal güvenlik kurumları oluşturmak.

III. Kanunları herkese eşit uygulamak.

IV. Özel mülkiyet anlayışını uygulamadan kaldırmak.

Yukarıdakilerden hangisi “sosyal devlet” anlayışına uymaktadır?

 • A

I ve II    

 • BI ve IV
 • CII ve III
 • DIII ve IV

9.Soru

İlk Türk devletlerinde kağanın başkanlığında toplanan kurultaya ülkenin ileri gelenleri katılır, ekonomik, siyasi ve askerî konular görüşülerek karara bağlanırdı. Son sözü kağan söylesede önemli konularda kurultaya katılanların görüşüde alınırdı.

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • A

Ülke sorunlarının çözümünde ülkenin ileri gelenlerinin görüşü de dikkate alınırdı.      

 • BÜlke yönetiminde kağan tek başına yetkiliydi.
 • Cİlk Türk devletlerinde yöneticiler halk tarafından seçilirdi.
 • Dİlk Türk devletlerinde halkın istekleri doğrultusunda karar alınırdı.

10.Soru

Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre, hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi, mahkemelere emir veremez, kararlarına müdahale edemez.

Anayasanın bu ilkesiyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istemiştir?

 • A

Millet egemenliği    

 • BYürütme yetkisi
 • CYargı bağımsızlığı
 • DYasama dokunulmazlığı

11.Soru

Türk milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirir. Bu amaçla belli aralıklarla genel ve yerel seçimler yapılmaktadır. Seçimlerde oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren halk yönetimde söz sahibi olur.

Yukarıdaki paragrafta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi niteliği vurgulanmıştır?

 • A

Laik Devlet      

 • BSosyal Devlet
 • CDemokratik Devlet
 • DHukuk Devleti

12.Soru

Demokratik devletlerde, otoritenin kaynağı devlet egemenliğidir. Devlet otoritesi, gücünü milletten alır. Millet yararına çalışır. Milletin varlığını ve geleceğini güvence altına alır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, devlet otoritesinin ulusal egemenliğe dayanmasından kaynaklanmaz?

 • A

Milletin yönetimde söz sahibi olması      

 • BYöneticilerin, sınırsız özgürlüğe sahip olması
 • CYöneticilerin, milletin çıkarlarını ön planda tutması
 • DBireylerin, hak ve özgürlüklerini kullanmalarına fırsat tanınması

13.Soru

Tanzimat Fermanında; şöyle denilmektedir.

• Kanun önünde herkes eşittir.

• Herkesin can ve mal güvenliği kanun güvencesindedir.

• Kimseden haksız yere vergi alınamaz.

• Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılamaz.

Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak Tanzimat Fermanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • A

Çeşitli yenilikler içerdiğine     

 • BAskerî alanda yeniliklere yol açtığına
 • CToplumsal hakları ele aldığına
 • DKanunun üstün tutulduğuna

14.Soru

Atatürk: “Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete ihtiyaç duyduğu fikrî gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan ortak doğrultuda yürümesini temin de, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir.”

Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini ifade etmek istemiştir?

 • A

Kamuoyu oluşturmada kitle iletişim araçlarının önemli olduğunu    

 • BGüzel sanatlara önem verilmesi gerektiğini
 • CEn önemli okulun basın yayın okulu olduğunu
 • Dİnsanların başkalarının konuşmalarını dinlemeleri gerektiğini

15.Soru

İlk Türk devletlerinde Kut adı verilen yönetme yetkisinin kan yoluyla babadan oğula geçtiği kabul edilirdi.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A

Devletin saltanatla yönetildiği     

 • BÜlke yönetiminde meclisin önemli olduğu
 • CYönetme yetkisinin halktan kaynaklandığı
 • DTaht kavgalarının olmadığı

16.Soru

TBMM’nin açıldığının ikinci günü Mustafa Kemal verdiği önergede,

“TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.” ifadelerine yer vermiştir.

Bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A

Egemenliğin millete ait olduğu      

 • BYasa yapma yetkisinin TBMM’ye ait olduğu
 • CTBMM’nin sınırsız yetkiye sahip olduğu
 • DTBMM’nin halkı temsil ettiği

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinden biri değildir?

 • A

Atatürk milliyetçiliğine bağlı    

 • BDemokratik
 • CMuhafazakar
 • DTemel hak ve özgürlüklere saygılı

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin dayandığı temel ilkelerinden biri değildir?

 • A

Özgürlük     

 • BKatılımcılık
 • CEşitlik
 • DDevletçilik

19.Soru


 

Aşağıdakilerden hangisi, sivil toplum örgütlerinin amaçlarından biri olabilir?

 • A

İnsan haklarını düzenleyen yasaları oluşturmak    

 • BDevletin karar alma sürecine katılmak
 • CÜyelerinin siyasi hak ve ödevlerini yerine getirmek
 • DYasama ve yürütmenin aldığı kararları onaylamak

20.Soru