Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 6.Ünite Yaşayan Demokrasi Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
05 Nisan 2016 Salı 19:41
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
11749
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Türklerin ilk anayasası özelliğine sahip olan Kanunuesasi’de; “Padişahın Meclisi açma ve kapatma yetkisine sahiptir.” maddesinin yer alması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 
A) Yasalar karşısında padişahın yetkisiz olduğunun 
B) Meclisin tek üstün güç olduğunun 
C) Padişahın otoritesinin hâlâ güçlü olduğunun 
D) Anayasada tüm yetkilerin hükûmete verildiğinin 
Soru 2 
Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen vatandaşlar mahkemelere başvurabilirler. Eğer haksızlık devlet tarafından yapılmışsa bu da mahkeme tarafından düzeltilir. Yukarıdaki paragrafta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi özelliği vurgulanmıştır? 
A) Hukuk Devleti 
B) Demokratik 
C) Sosyal Devlet 
D) Laik Devlet 
Soru 3 
Mustafa Kemal’in Millî Mücadele Döneminde yayınladığı ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Takvimivakayi 
B) Resmi Gazete 
C) İradeyimilliye Gazetesi 
D) Son Havadis 
Soru 4 
Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin dayandığı temel ilkelerinden biri değildir? 
A) Eşitlik 
B) Özgürlük 
C) Devletçilik 
D) Katılımcılık 
Soru 5 
Demokratik bir yönetim biçiminde insanın doğuştan sahip olduğu kabul edilen temel hak ve özgürlüklerin, devlet tarafından güvence altına alınıp korunabilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür? 
A) Emniyet güçleriyle 
B) Yasalarla 
C) Sivil toplum örgütleriyle 
D) Sosyal güvenlik kuruluşlarıyla 
Soru 6 
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinden biri değildir? 
A) Atatürk milliyetçiliğine bağlı 
B) Demokratik 
C) Muhafazakar 
D) Temel hak ve özgürlüklere saygılı 
Soru 7 
Tanzimat Fermanında; şöyle denilmektedir. 
Kanun önünde herkes eşittir. 
Herkesin can ve mal güvenliği kanun güvencesindedir. 
Kimseden haksız yere vergi alınamaz. 
Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılamaz. 
Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak Tanzimat Fermanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 
A) Askerî alanda yeniliklere yol açtığına 
B) Çeşitli yenilikler içerdiğine 
C) Toplumsal hakları ele aldığına 
D) Kanunun üstün tutulduğuna 
Soru 8 
Aşağıdakilerden hangisi, sivil toplum örgütlerinin amaçlarından biri olabilir? 
A) İnsan haklarını düzenleyen yasaları oluşturmak 
B) Yasama ve yürütmenin aldığı kararları onaylamak 
C) Devletin karar alma sürecine katılmak 
D) Üyelerinin siyasi hak ve ödevlerini yerine getirmek 
Soru 9 
İlk Türk devletlerinde kağanın başkanlığında toplanan kurultaya ülkenin ileri gelenleri katılır, ekonomik, siyasi ve askerî konular görüşülerek karara bağlanırdı. Son sözü kağan söylesede önemli konularda kurultaya katılanların görüşüde alınırdı. Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 
A) Ülke sorunlarının çözümünde ülkenin ileri gelenlerinin görüşü de dikkate alınırdı. 
B) İlk Türk devletlerinde halkın istekleri doğrultusunda karar alınırdı. 
C) İlk Türk devletlerinde yöneticiler halk tarafından seçilirdi. 
D) Ülke yönetiminde kağan tek başına yetkiliydi. 
Soru 10 
İlk Türk devletlerinde Kut adı verilen yönetme yetkisinin kan yoluyla babadan oğula geçtiği kabul edilirdi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Yönetme yetkisinin halktan kaynaklandığı 
B) Ülke yönetiminde meclisin önemli olduğu 
C) Taht kavgalarının olmadığı 
D) Devletin saltanatla yönetildiği 
Soru 11 
TBMM’nin açıldığının ikinci günü Mustafa Kemal verdiği önergede, “TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.” ifadelerine yer vermiştir. Bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) TBMM’nin halkı temsil ettiği 
B) Yasa yapma yetkisinin TBMM’ye ait olduğu 
C) Egemenliğin millete ait olduğu 
D) TBMM’nin sınırsız yetkiye sahip olduğu 
Soru 12 
Atatürk: “Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete ihtiyaç duyduğu fikrî gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan ortak doğrultuda yürümesini temin de, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir.” Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini ifade etmek istemiştir? 
A) En önemli okulun basın yayın okulu olduğunu 
B) İnsanların başkalarının konuşmalarını dinlemeleri gerektiğini 
C) Kamuoyu oluşturmada kitle iletişim araçlarının önemli olduğunu 
D) Güzel sanatlara önem verilmesi gerektiğini 
Soru 13 
Demokratik devletlerde, otoritenin kaynağı devlet egemenliğidir. Devlet otoritesi, gücünü milletten alır. Millet yararına çalışır. Milletin varlığını ve geleceğini güvence altına alır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, devlet otoritesinin ulusal egemenliğe dayanmasından kaynaklanmaz? 
A) Bireylerin, hak ve özgürlüklerini kullanmalarına fırsat tanınması 
B) Yöneticilerin, milletin çıkarlarını ön planda tutması 
C) Yöneticilerin, sınırsız özgürlüğe sahip olması 
D) Milletin yönetimde söz sahibi olması 
Soru 14 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kurultay 
Divan-ı Hümayun 
Yukarıdakilerden hangisinin ya da hangilerinin üyeleri halkın oylarıyla belirlenmiştir? 
A) Yalnız II 
B) Yalnız I 
C) I ve II 
D) I, II ve III 
Soru 15 
Osmanlı Devleti’nde padişahın yanında halkında yönetime katılması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilmiştir? 
A) Islahat Fermanı’nın yayınlanması 
B) Divan teşkilatının kaldırılması 
C) Tanzimat Fermanı’nın yayınlanması 
D) Meşrutiyet’in ilan edilmesi 
Soru 16 
Türk milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirir. Bu amaçla belli aralıklarla genel ve yerel seçimler yapılmaktadır. Seçimlerde oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren halk yönetimde söz sahibi olur. Yukarıdaki paragrafta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi niteliği vurgulanmıştır? 
A) Demokratik Devlet 
B) Laik Devlet 
C) Hukuk Devleti 
D) Sosyal Devlet 
Soru 17 
Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre, hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi, mahkemelere emir veremez, kararlarına müdahale edemez. Anayasanın bu ilkesiyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istemiştir? 
A) Yargı bağımsızlığı 
B) Millet egemenliği 
C) Yasama dokunulmazlığı 
D) Yürütme yetkisi 
Soru 18 
İlk Türk devletlerinde kağanın eşinin zaman zaman kurultaya katılması ve yabancı elçileri kabul etmesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır. 
A) Kurultayda demokrasinin uygulandığının 
B) Saltanat sisteminin uygulandığının 
C) Kadının yönetimde etkili olduğunun 
D) Anaerkil toplum yapısının görüldüğünün 
Soru 19 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan bir kanunun yürürlüğe girmesinde son aşama aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Resmi Gazete’de yayınlanması 
B) Cumhurbaşkanının onaylaması 
C) Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi 
D) Anayasa komisyonunda görüşülmesi 
Soru 20 
I. Seçmen sayısını tespit etmek. II. Sosyal güvenlik kurumları oluşturmak. III. Kanunları herkese eşit uygulamak. IV. Özel mülkiyet anlayışını uygulamadan kaldırmak. Yukarıdakilerden hangisi “sosyal devlet” anlayışına uymaktadır? 
A) III ve IV 
B) I ve II 
C) I ve IV 
D) II ve III