Test Çöz,Beylikten Devlete Değerlendirme Testi, Beylikten Devlete Testi, Beylikten Devlete Testi, Beylikten Devlete Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Beylikten Devlete Kazanımları, Beylikten Devlete Kazanım Testi, Beylikten Devlete Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Beylikten Devlete Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 21:01
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
25978
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin siyasi, dini, ekonomik ve kültürel nedenleri vardır.
Aşağıdakilerden ha ngisi dini nedenlerden birisidir?

 • ATicaret yolları üzerinde bulunması
 • BGaza ve cihat geleneğinin uygulanması
 • CTürkmenlere yeni bir yurt bulma düşüncesi
 • DKuruluş ve yükselme dönemlerinde yetenekli hükümdarların bulunması

1.Soru

Bizans sınırında kurulan Osmanoğlulları Beyliği, Anadolu beylikleri ile çatışmak yerine daha zayıf olan Bizans'a karşı gaza ve fetih politikası takip ederek Anadolu'daki Türk ve Müslüman halkın desteğini sağlamışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

 • ABizans'ta taht kavgalarının çıkmasında
 • BOsmanlı'nın denizlerde güçlenmesinde
 • COsmanlı'nın kısa sürede büyümesinde
 • DAnadolu’da siyasi birliğin sağlanmasına

2.Soru

Osmanlı devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanların siyasi karışıklık içerisinde olduğu görül-mektedir.
Bu durumun Osmanlı devleti için, 
I. Egemenlik alanını geliştirme,
II. Kısa sürede büyüme,
III.Balkanlarda dini birliği sağlama
gibi sonuçlardan hangilerine neden olduğu savunulabilir?

 • AYalnız I
 • BYalnız II
 • CYalnız III
 • DI ve II

3.Soru

Orhan Bey döneminde beylikten devlete geçiş süreci yaşanmış ve birçok alanda örgütlenme başlamıştır.
Buna göre, 
I. Divanın kurulması
II.Medresenin açılması
III.Düzenli ordunun kurulması
Gelişmelerinden hangileri kültürel alanda örgütlenmeye önem verildiğinin göstergesidir?

 • AYalnız I
 • BYalnız II
 • CI ve II
 • DII,III

4.Soru

Osmanlı Devleti'nde Anadolu Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları Orhan Bey Dönemi'nde Karesi Beyli-ği'nin Osmanlılar'a katılması ile başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu beyliğin Osmanlı'ya katılmasının sağladığı yararlardan biri değildir?

 • ARumeli Beylerbeyliği'nin kurulması
 • BBalkanlar'a geçişin kolaylaşması
 • COsmanlılar'ın denizlere ulaşması
 • DOsmanlılar'ın donanmaya sahip olması

5.Soru

”Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi’nden itibaren fetihlerini istila, yağmalama, kapkaç şeklinde sürdürmemiş, fethedilen yerlerdeki toplumsal düzene karışmamıştır. Yerli halkın can ve mal güvenliği sağlanmış, bir süre yerli gayrimüslim halk vergilerden de muaf tutulmuştur. Bu durumu, bu gün bile Balkanlarda camilerle kiliselerin yan yana bulunmaları doğrulamaktadır.
Bu bilgilere göre, Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyük bir güç olmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

 • AAdaletli ve hoşgörülü politikalar uygulanması
 • BBizans’ın iç kargaşalarından yararlanılması
 • Cİslamiyet’i Balkanlara yayması
 • DMerkezi otoriteyi güçlü tutması

6.Soru

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde; 
I. Fethettiği yerlerde iskan politikası izlemesi
II. Devşirme sistemini uygulaması
III.Cihad ve gaza politikasını takip etmesi
IV.Fetret Devri’ni yaşaması
gibi gelişmelerden hangilerinin, Anadolu’da siyasi otoritesinin sarsılmasına yol açtığı söylenebilir?

 

 • AYalnız I
 • BYalnız IV
 • CI ve II
 • DII ve IV

7.Soru

Osmanlılarda savaşlardan elde edilen esirler ile Hristiyan ailelerden gönüllü olarak alınan gençler, Türk kültürü ile yetiştirilerek Müslümanlaştırılmışlardır. Bunlardan asker olacaklar Acemioğlanlar Ocağı'na gönderilmiş, en yetenekli olanlar ise saray içerisinde özel eğitime tabi tutulmuşlardır. Saray içerisindeki eğitimi bitirenler önemli memurluklara atanmışlardır.
Bu uygulama aşağidakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

 • ADevşirme sisteminin tımardan daha yaygın uygulandığı
 • BHristiyan gençlerin devşirildiği
 • CSarayda devlet kadrolarına dönük eğitim verildiği
 • DDevşirme sistemiyle asker ihtiyacının karşılanmaya çalışıldığı

8.Soru

Osmanlı Devleti 'nde, devşirme sistemine göre yetiştirilen Yeniçeriler'in evlenmeleri ve başka işte çalışmaları yasaktı.
Buna göre; 
I. Savaşlara katılım oranlarının azalmasını önlemek
II. Askerlik dışında işlerle ilgilenmelerine engel olmak
III.Toprak gelirlerinin azalmasını önlemek
gibi yargılardan hangisi veya hangileri amaçlanmıştır?

 

 • AYalnız I
 • BYalnız II
 • CI ve II
 • DII ve III

9.Soru


 

İlk kez Orhan Bey zamanında oluşturulan Divan ku-rulunda her konunun ayrı uzmanı bulunur ve devlet meseleleri görüşülürdü. Fakat tüm görüşmelerden sonra karar verme yetkisi sadece padişaha aitti.
Buna göre; 
I. Divan'ın sadece Kuruluş Dönemi'nde toplandığı
II. Divan'ın danışma meclisi şeklinde olduğu
III.Divan'ın padişahları seçmek gibi bir yetkisinin olduğu
IV.Devlette esas yetkinin padişaha ait olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılır?

 • AI ve II
 • BII ve III
 • CII ve IV
 • DI ve III

10.Soru