Test Çöz,bilim teknoloji ve toplum, bilim teknoloji ve toplum anlama testi, bilim teknoloji ve toplum anlatımı testi, bilim teknoloji ve toplum bilgi testi, bilim teknoloji ve toplum bilgisi testi, bilim teknoloji ve toplum çalışma testi, bilim teknoloji ve toplum değerlendirme testi, bilim teknoloji ve toplum etkinlik testi, bilim teknoloji ve toplum kavrama testi, bilim teknoloji ve toplum kazanım testi, bilim teknoloji ve toplum konu testi, bilim teknoloji ve toplum öğrenme testi, bilim teknoloji ve toplum öğretimi testi, bilim teknoloji ve toplum ölçme testi, bilim teknoloji ve toplum ön bilgi testi, bilim teknoloji ve toplum pekiştirme testi, bilim teknoloji ve toplum sonuç değerlendirme testi, bilim teknoloji ve toplum sonuç testi, bilim teknoloji ve toplum sunumu testi, bilim teknoloji ve toplum süreç testi, bilim teknoloji ve toplum test etkinliği, bilim teknoloji ve toplum testi

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Zaman İçinde Bilim Ünite Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
03 Subat 2020 Pazartesi 19:21
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2963
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Toplumların gelişiminde Yunanlıların Mısırlılardan ve Hintlilerden; Avrupa’daki diğer toplumların İslam toplumlarından; İslam toplumlarının da Yunanlılardan aldıkları maddi ve manevi değerler rol oynamıştır.
Buna göre, toplumların gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A) Teknolojik gelişmenin
B) Toplumların yönetim şeklinin
C) Toplumlar arasındaki bilgi alışverişinin
D) Kent kültürünün yaygın olmasının

2. İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri İbni Sina’dır.(980–1037) Orta Çağ batı dünyasında avicenne adı ile tanınmıştır. İbni Sina birçok konuda eser yazmış felsefe tıp fizik ve matematik konularında yazdığı eserler başvuru kitabı olarak Avrupa Üniversitelerinde okutulmuştur.
Verilen bilgilerden İbni Sina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin cevabına ulaşılamaz?
A) İbni Sina kimdir?
B) Orta çağ Batı dünyasında nasıl tanınmaktadır?
C) Hangi alanda eserler yazmıştır?
D) Onu örnek alan bilim adamları kimlerdir?

3. 15 yüzyılın ortalarında alman Johannes Gutenberg daha önce bilinen baskı tekniğini geliştirerek modern matbaayı icat etmiştir
Bu durumun sonuçları aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Okuma yazma bilenlerin sayısı artmıştır
B) Bilim alanında ilerleme görülmüştür
C) Kitapların sayısı artmış fiyatları azalmıştır
D) Pozitif düşenci yerini dogmatik düşünce tarzına bırakmıştır

4. Fenikelilerin uygarlık tarihine katkılarından biri eski Ön Asya’da kullanılmakta olan hece yazısını ve harf sistemini eski Yunan ve Roma Uygarlıklarında kullanılarak geliştirilmiş ve sonunda Latin alfabesi ortaya çıkmıştır.
Buna göre Latin alfabesinin gelişmesinde
I. Uygarlıklar arası siyasi ilişkiler
II. Eğitimin gelişmişlik düzeyi
III. Uygarlıkların ekonomik düzeyleri
IV. Farklı Uygarlıkların katkıları
unsurlarından hangisi etkilidir?
A) l
B) II
C) III
D) IV

5. (1) Rönesans hareketi 15 yüzyılda Avrupa’da başlamıştır.
(2) Edebiyat, sanat ve bilim alanında yenilikler getirmiştir.
(3) Eski düşünce kalıplarını yıkarak düşünce özgürlüğünü yolunu açmıştır.
(4) Eşitlik, özgürlük, adalet gibi akımların Avrupa’da oluşmasında öncüdür.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlış bilgi verilmiştir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

6. Tekerleğin icadı, aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine doğrudan katkı sağlamıştır?
A) Bilim
B) Sanat
C) Ulaşım
D) Hayvancılık

7. Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayan ilk çağ uygarlıklarının kurulduğu bölgelerde iklimin yaşamaya elverişli, toprakların tarıma uygun olduğu ve insanların ihtiyaçlarını karşılayan doğal kaynakların bol olduğu görülmüştür
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Çevre şartlarının bilim ve teknolojinin gelişmesini etkilediği
B) Önemli buluşların Çinliler tarafından gerçekleştirildiği
C) İhtiyaçların bilimsel çalışmaları yönlendirdiği
D) Teknolojik gelişmelerin insan yaşantısını kolaylaştırdığı

8. M.Ö. Mısır’ da ;
-Tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması
-Nil nehri’nin taşma zamanının belirlenmesi
-Nil’in taşması ile bozulan tarla sınırlarının yeniden düzenlenmesi
Bu ilerlemeler dikkate alındığında aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir gelişme yaşandığı söylenemez?
A) Geometri
B) Astronomi
C) Matematik
D) Tıp

9. Yazı, takvim, teker­lek gibi hayatımızı kolaylaştıran birçok buluş ilkçağdaki Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hindistan medeniyetlerine aittir.
Bu medeniyetlerin,
I. Krallıkla yönetiliyor olmaları
II. Coğrafi koşulları bakımından yaşamaya uygun olmaları
III. Göç ve ticaret yolları üzerinde bulunmaları nedeniyle kültürler arası etkileşime açık olmaları
özelliklerinden hangilerinin bu duruma katkı sağladığı savunulabilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

10. Buluşlar, genellikle insanların karşılaştıkları sorunlara çözüm arayışlarının sonucunda ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıya örnek gösterilebilir?
A) İstanbul’un Fethi ile bilim adamlarının İtalya’ya gitmesi
B) Fenikeli denizcilerin camı bulması
C) Çinlilerin eğlencelerde havai fişek kullanması
D) Ağır yüklerin taşınması için tekerleğin ve devamında at arabalarının yapılması

11. 8-11. yüzyıllarda İslam dünyasında yetişen Birunî, Harezmî, İbni Sina gibi bilginlerin eserleri, Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur.
Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İslam bilginleri bilimsel gelişmeye katkı yapmıştır.
B) İslam dini bilimi teşvik etmiştir.
C) İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul görmüştür.
D) Çağdaş uygarlık tümüyle İslam bilginlerinin eseridir.

12. Aşağıdakilerden hangisi, Fatih’in açtırdığı Sahn-ı Seman Medresesi’nde dersler veren matematik bilginidir?
A) Batlamyus
B) Takıyyüddin
C) Ali Kuşçu
D) Nasreddin Tusi

13. Birûnî; matematik, astronomi, eczacılık ve sosyoloji gibi değişik alanlarda çok sayıda eser vermiştir. Eski Yunan medeniyetini ve bilginlerini takdir etse de Aristo ve Batlamyus’un teorilerinden bazılarına karşı çıkarak Dünya’nın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu ileri sürmüştür.
Parçada verilen bilgiye göre Birûnî hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çok yönlü bir bilim insanıdır.
B) Dünya bilim mirasına katkıda bulunmuştur.
C) Batı medeniyetine ait eserlerden yararlanmıştır.
D) Buluşlarının doğruluğu yaşadığı dönemle sınırlı kalmıştır.

14. • Coğrafya ve astronomi ile de uğraşan Harezmî, en önemli çalışmalarını matematik alanında yaptı. Sıfırı matematiğe kazandırdı. Cebir ile ilgili kitabı tercüme edilerek 17. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutuldu.
• İbn-i Sina; tıp, felsefe ve diğer bilimlerdeki çalışmalarıyla tanınır. Özellikle tıp alanında yazmış olduğu “El Kanun-Fi’t Tıp” (Tıp Kanunu) adlı eseri, Doğu ve Batı ülkelerinde uzun yıllar okutulmuştur.
Bu bilgilere göre; aşağıdaki yargılardan hangileri Harezmî ve İbn-i Sina’nın ortak özelliklerindendir?
I- Aynı dönemde yaşamış olmaları
II- Çalışmalarının evrensel nitelik taşımaları
III- Benzer alanlarda eserler vermeleri
IV- Çok yönlü çalışmalar yapmaları
A) I ve II
B) I ve III
C) III ve IV
D) II ve IV

15. Abbasi halifelerinden Me’mun bir grup bilgini dünya haritası çizdirmek ve coğrafya kitabı yazdırmak için görevlendirdi. Bilginler Marinos’un haritasından ve Batlamyus’un kitabından yararlandılar ve bu kaynaklardaki bir çok yanlışı da düzelttiler.
Bu bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İslam dünyasında Sosyal Bilimler de çalışmalar yapılmıştır
B) Halife bilimsel çalışmaları desteklemektedir
C) Coğrafya bilgisinde Avrupalılar İslam dünyasından daha ileridedir
D) İslam bilginleri yabancıların kaynaklarından yararlanmıştır

16. İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri “ İbni Sina”dır.(980–1037) Orta çağ batı dünyasında Avicenne adı ile tanınmıştır. İbni Sina birçok konuda eser yazmış felsefe tıp fizik ve matematik konularında yazdığı eserler başvuru kitabı olarak Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur.
Verilen bilgilerden İbni Sina ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin cevabına ulaşılamaz?
A) İbni Sina kimdir?
B) Orta çağ Batı dünyasında nasıl tanınmaktadır?
C) Hangi alanda eserler yazmıştır?
D) Onu örnek alan bilim adamları kimlerdir?

17. Fatih, Akkoyonlu elçi heyeti içinde Ali Kuşçu’nun bulunduğunu öğrenince, törenle karşıladı ve padişahın hiçbir elçiye göstermediği sevgi ve saygıyı kendisine gösterdi. Bu ilginin sebebini padişahtan öğrenmek isteyenlere Fatih, “Ali Kuşçu, Uzun Hasan’ın elçisi değil, bilginin güneşidir.” demişti
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Fatih Akkoyunlularla dost ilişki kurmak için elçilere iyi davrandı.
B) Fatih bu elçi heyetinin Uzun Hasan tarafından gönderilmediğini düşünüyordu.
C) Elçi karşılamaları hep törenle olmaktadır.
D) Fatih bilime ve bilim adamlarına önem vermektedir.

18. Bilim insanı, bilgiyi toplayan, soru soran, gözlem ve deneylerle sorularına cevap arayan insandır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim insanında bulunması gereken özelliklerinden değildir?
A) Araştırmacı
B) Sorgulayıcı
C) Meraklı
D) Karamsar

19. El Harezmi ünlü matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir. Paramızda, sınav notlarımızda ya da bilgisaya­rımızın çalışma esasını oluşturan kodlarında sıkça kul­lanılan sıfır sayısını, ünlü Türk bilgini El Harezmi’ye borçluyuz..
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Matematik biliminin temelleri sadece batılı bilginler tarafından atılmıştır.
B) Türk dünyasında toplumların gelişimlerine büyük katkıda bulunan bilim adamları yetişmiştir.
C) Coğrafya, matematik ve astronomi aynı bilim dallarıdır.
D) Sıfırın icadı tüm dünyayı ilgilendiren bir olay olmadığı için geçmişte sadece Türkler tarafından bilinmiştir.

20. 16. yüzyılda yaşayan Osmanlı astronomi bilginlerinden Takiyyüddin, Padişahın izniyle Tophane’ de yeni bir rasathane kurulmasını sağlamış, ancak bu rasathane bir süre sonra zamanın şeyhülislamının isteği üzerine yıkılmıştır.
Bu durum Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapıldığının
B) Toplumda bilim adamlarına büyük hayranlık duyulduğunun
C) Bilimsel alanlarda önemli buluşlar yapıldığının
D) Bilimsel çalışmanın, toplumun bazı kesimlerince desteklenmediğinin