Test Çöz,etkin vatandaşlık, etkin vatandaşlık anlama testi, etkin vatandaşlık anlatımı testi, etkin vatandaşlık bilgi testi, etkin vatandaşlık bilgisi testi, etkin vatandaşlık çalışma testi, etkin vatandaşlık değerlendirme testi, etkin vatandaşlık etkinlik testi, etkin vatandaşlık kavrama testi, etkin vatandaşlık kazanım testi, etkin vatandaşlık konu testi, etkin vatandaşlık öğrenme testi, etkin vatandaşlık öğretimi testi, etkin vatandaşlık ölçme testi, etkin vatandaşlık ön bilgi testi, etkin vatandaşlık pekiştirme testi, etkin vatandaşlık sonuç değerlendirme testi, etkin vatandaşlık sonuç testi, etkin vatandaşlık sunumu testi, etkin vatandaşlık süreç testi, etkin vatandaşlık test etkinliği, etkin vatandaşlık testi

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşayan Demokrasi Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Agustos 2018 Carsamba 08:20
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
3985
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Etkin Vatandaşlık

Soru 1

Demokratik yönetimlerde ayrıcalıklı toplum ve­ya kişiler yoktur. Kanunları uygularken din. dil, cins, ırk ayrımı yapılmaz. Yukarıda demokratik yönetimlerin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Milli egemenlik

B) Eşitlik

C) Çoğulculuk

D) Hürriyet

Soru 2

Yasalar toplumun huzuru içindir. Toplum hayatının düzenlenmesi ve devam etmesi yasaların işlemesine bağlıdır. Yasalara uyulmadığı za­man, toplumda karışıklıklar ve huzursuzluklar meydana gelir. Yöneticilerin işleri zorlaşır. Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisin ulaşılamaz?

A) Toplumun huzuru yasalara uyulmasına bağlıdır.

B) Yasalara uyulması toplumda dayanışma ve yardımlaşmayı azaltır.

C) Toplumun devamlılığı yasalara uyulmasına bağlıdır.

D) Yasalara uyulması devlet organlarının görevlerini daha rahat yapmasını sağlar.

Soru 3

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın,

-Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

-Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.

-Herkes kişiliğe bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez, temel hak ve hürriyetlere sahiptir. maddeleri aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu göstermektedir?

A) İnsan haklarına saygılı olma

B) Kuvvetler ayrılığı ilkesini benimseme

C) Atatürk milliyetçiliğine bağlı olma

D) Halkoyu ile kabul edilme

Soru 4

Bir şehirde Çocuk Esirgeme Kurumu’nun 0 - 6 yaş çocuk yuvasında, bakıcıların çocukları döverken çekilen görüntüleri basın ve yayın organlarında yer alınca halk yuvada yaşanan olaylara tepki göstermiştir. Ayrıca ilgili bakanlık yuvada inceleme başlatmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çocuk yuvalarının kapatılması gerektiği

B) Çocuk yuvalarında denetimler yapılmasının önemli olduğu

C) Çocuk yuvasının yöneticilerinin incelemeye alındığı

D) Medyanın, kamuoyunun oluşmasında etkili olduğu

Soru 5

Ülkemizde, sivil toplum kuruluşlarının öncülü­ğünde kanunlara uygun olarak yürüyüşler dü­zenlenmekte, hükümetin bazı uygulamaları protesto edilebilmektedir. Bu yürüyüşler sıra­sında insanlar, düşüncelerini özgürce dile getirerek yöneticilere duyurabilmektedir. Bu durum ülkemizde daha çok aşağıdakilerden hangisinin yerleşmekte olduğunun göstergesidir?

A) Demokratik yaşamın

B) Laik devlet anlayışının

C) Parlamenter yönetim şeklinin

D) Anarşi ve terörün

Soru 6

- Yasama - Kanunları oluşturma.

- ..... - Kanunları uygulamaya koyma.

- Yargı - Kanunların uygunluğunu denetleme.

Şemada boş bırakılan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Yürütme

B) Seçme

C) Temsil

D) Ordu

Soru 7

Millî Egemenlik; bir milletin kendi kaderine hâkim olarak, kendi geleceğini tayin etme gücünü elinde bulundurması demektir. Yani bir milletin kendini yönetmesi, kendini yönetecek kişileri seçmesi anlamına gelir. Buna göre milli egemenlik neyi gerektirir?

A) Dış güçlerin ülke yönetimine karışmasını

B) Yönetimde azınlıkların etkili olmasını

C) Halkın yönetimde karar sahibi olmasını

D) Din adamlarının yönetim kurallarını belirlemesini

Soru 8

Anayasamızın 88. maddesine göre, kanun teklif etmeye aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde verilenlerin ikisi de yetkilidir?

A) Bakanlar kurulu - Milletvekilleri

B) Cumhurbaşkanı - Anayasa Mahkemesi

C) Danıştay - Milletvekilleri

D) Cumhurbaşkanı - Bakanlar Kurulu

Soru 9

Meclis tarafından yapılan yasaların uygulanması gerekir. Bu uygulama işini aşağıdakilerden hangisi yapmaktadır?

A) Danıştay

B) Anayasa Mahkemesi

C) Bakanlar Kurulu

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Soru 10

Meclis tarafından çıkartılan kanun Cumhurbaş­kanının onayına sunulur. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları on beş gün içinde yayımlar ya da ya­yımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Cumhurbaşkanının, bir kanunu yeniden görüşülmek üzere meclise geri göndermesi aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılır?

A) Tartışmak

B) Veto etmek

C) Yargılamak

D) Yürürlüğe koymak

Soru 11

Meclisteki Genel Kurul görüşmelerinde, kanun tasarısı veya teklifinin önce tümü hakkında siyasî parti gruplarına, hükümete ve milletvekillerine belli sürelerde söz verilir. Bu söz vermenin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Tasarı ve teklif üzerine başka teklifler yapılamayacağını göstermek.

B) Tasarı ve teklifle ilgili farklı düşüncelerin ifade edilmesini sağlamak.

C) Tasarı ve teklifle ilgili aynı görüşteki milletvekillerine söz vermek.

D) Tasarı ve teklifi inceleyen komisyonu engellemek.

Soru 12

Bazı çocuklar hayatlarını evlerinden başka yerde, devlet himayesinde devam ettirmek durumunda kalabilir. I. Bazı çocuklar diğer çocuklardan farklı niteliklere sahip olabilirler. Bu farklılıklar onların özel eğitim görmelerini gerektirebilir. II. Bazı büyüklerimiz yaşlandıklarında bakıma muhtaç kalabilirler. İşte bu durumda insanlar devlete başvurabilirler; devlet onların elinden tutar. yukarıda devletimizin yerine getirdiği bazı görevleri okudunuz. Buna göre devletimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmektedir.

B) Adaleti temel alan bir görev anlayışını benimsemiştir.

C) Üstlendiği hizmetleri yerine getirebilmek için vergi toplamak zorundadır.

D) Ekonomik kalkınmayı sosyal devletin gereklerini yerine getirmeye bağlamıştır.

Soru 13

“Bir yurdun en değerli varlığı, vatandaşlar ara­sındaki milli birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve yeteneklerinin olgunluğudur.” Atatürk bu sözünde aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A) Bilimi kalkınmaya rehber yapmanın

B) Bölünmez bütünlüğün

C) Demokrasinin insan haklarına katkısının

D) Sosyal devletin yurttaşına sahip çıkmasın

Soru 14

Halkımız kendisini yönetecek olan kişileri se­çimle işbaşına getirir. Genel seçimler dört yılda bir yapılırken, Cumhurbaşkanını da halk seçer ve görev süresi 5 yıldır. Seçimlerde aday olarak ya da oy kullanarak vatandaşlar yönetimde söz sahibi olurlar. Bu durum ülkemizle ilgili aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Egemenliğin millete ait olduğunu

B) Yöneticileri bir meclisin seçtiğini

C) Yöneticilerin hep aynı aileden olduğunu

D) Meclisin halk egemenliğini sınırladığını

Soru 15

Devletimizin sınırlarında yaşayan üç dinin mensupları da kendi ibadethanelerinde, kendi inançlarını istedikleri gibi yaşamaktadırlar. Devlet, bu inanç mensuplarına eşit mesafede durmaktadır. Bu durum devletimizin hangi niteliğinin bir gereğidir?

A) Sosyal olma

B) Lâik olma

C) Hukuk devleti olma

D) Milli olma

 

Soru 16

23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’ni açarak Modern Türkiye’nin temellerini atan Atatürk, milli egemenlik ilkesini, devletin temel öğelerinden biri haline getirmiştir. Böylece tek kişinin hakimiyeti ve bu hakimiyetin babadan oğula geçiş ilkesine dayanan yönetim biçimini ifade eden saltanat son bulmuştur. Metne göre Atatürk, aşağıdakilerden hangisinin yolunu açmıştır?

A) Milletin kendi kendini yönetmesinin

B) Saltanat yönetiminin güçlenmesinin

C) Seçkinlerin egemenliği ele geçirmesinin

D) Monarşik yönetim anlayışının gelişmesinin

Soru 17

Ülkemizde sorunların çözümünde tüm kişiler, adaletin eşit dağıtıldığı mahkemelere başvurabilirler. Bu mahkemelerde haklarını arayabilirler veya haklarının ihlâl edilmesini önleyebilirler. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi niteliğinin gereğidir?

A) Sosyal devlet

B) Üniter devlet

C) Lâik devlet

D) Hukuk devleti

Soru 18

Ülkemizde yapılan seçimler aşağıdaki sözlerden hangisinin gereğidir?

A) Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir.

B) Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

C) İstiklâl, istikbal, hürriyet, her şey adaletle kaimdir.

D) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Soru 19

Türkiye Cumhuriyeti’nde ülkeyi yönetecek kişiler belli aralıklarla, eşit ve genel oy esaslarına dayanan, serbest, çok partili ve yargı denetiminde yapılan seçimlerle halk tarafından belirlenir. Metinden, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Tek kişinin egemenliği söz konusudur.

B) Demokratik yönetim anlayışı egemendir.

C) Yönetimde din kuralları etkindir.

D) Ordunun himayesinde bir yönetim vardır.

Soru 20

Türkiye Cumhuriyeti’nde seçimler sonucunda çoğunluğu elde eden siyasi partinin kullanabi­leceği yetkiler sınırsız değildir. Bir kere, yasa yapma (yasama), bu yasaları uygulama (yürütme) ve bu yasalara ve hukuka aykırılıkları denetleme ve yasalara uymayanları cezalandırma (yargı) yetkilerinin tümü seçimi kazanan partinin elinde toplanamaz. Bu metinden yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yönetimi belirleyen çoğunluğun tercihidir.

B) Çoğunluğun istediği herkesin yararınadır

C) Yönetici yetkileri belirli bir alanla sınırlıdır.

D) Güçler ayrılığı ilkesi uygulanmaktadır.