Test Çöz,Kamuoyu Ve Basın Değerlendirme Testi, Kamuoyu Ve Basın Testi, Kamuoyu Ve Basın Testi, Kamuoyu Ve Basın Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Kamuoyu Ve Basın Kazanımları, Kamuoyu Ve Basın Kazanım Testi, Kamuoyu Ve Basın Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kamuoyu Ve Basın Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 20:26
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4457
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

20 Ocak 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kabul ettiği Teşkilat-ı Esasiye Kanununun birinci maddesinde, “Hakimiyet bilâ kayd-ü şart milletindir.” (Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.) ilkesi ilan edilerek önemli bir adım atılmıştır. Bu önemli adımın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

 • AMilli egemenlik, devletin temel öğelerinden biri haline getirilmiştir.
 • BMilli eğitimde birlik sağlanmasının ülke için önemi vurgulanmıştır.
 • CMilli Mücadele’yi anlatacak bir basın kuruluşu kurulmasının yolu açılmıştır.
 • Dİstanbul hükümeti ile işbirliği yapmanın yolu açılmıştır.

1.Soru

Açıldıktan sonra “Milleti” temsil ettiği kabul edi­len TBMM, kendi dışında hiçbir güç ve iradeyi tanımadığını bildirmiştir. Buna göre artık halk kendi yöneticilerini kendisi seçecek ve yöne­timde halk söz sahibi olacaktı. Metne göre TBMM’nin açılışı aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?

 • AYönetilenlerin yönetime katılımını
 • BEkonomik bakımdan kalkınmayı
 • CBasın özgürlüğünün pekişmesini
 • DSaltanat yönetiminin paylaşılmasını

2.Soru

Devlet yönetiminin daha etkin ve sağlam ol­masının yolu demokrasinin iyi işlemesi ile mümkündür. Bunda da en önemli faktör va­tandaşlardır. Aşağıdakilerden hangisi, halkın yönetimi denetleme yollarından biridir?

 • ASeçme ve seçilme hakkını kullanma
 • BDevlet aleyhinde olan grupları destekleme
 • Cİstediğini yaptırmak için güç kullanma
 • DTek partinin mecliste olmasını sağlama

3.Soru

-Toplumsal dayanışmanın olduğu -Bilimsel ve teknolojik gelişmelere önem verildiği -Vatandaşlık bilincine sahip olunduğu Toplumlarda aşağıdakilerden hangisinin yerleştiği savunulamaz?

 • ADemokratik kurallara uyma düşüncesinin
 • BKarşılıklı anlayışın
 • Cİnsanlara saygı ve hoşgörünün
 • DMonarşik düzenin

4.Soru

Ülkemizde, I.Dine dayalı ayrıcalıkların reddedilmesi II.Herkesin vicdan özgürlüğünün olması III.Çalışma, konut ve eğitim hakkının devlet güvencesine alınması uygulamalarından hangisi veya hangileri­nin laiklik ilkesi ile doğrudan ilgili olduğu söylenebilir?

 • AYalnız I
 • BI ve II
 • CII ve III
 • DI, II ve III

5.Soru

Anayasamızın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerinden bahsedilmiştir. Bu maddede Türk Devleti’nin, insan haklarına say­gılı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin aşağıdakilerden hangisini hedeflediği savunula­maz?

 • Aİnsan haklarının yerleşmesini
 • BHalkın ve devletin karşılıklı görevlerini yerine getirmelerini
 • CDin ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasını
 • DYalnızca gelişmiş devletlerle ilişkiler kurulmasını

6.Soru

Alınan kararların uygulanmasına yürütme kuv­veti denir. Yürütme, cumhurbaşkanı ile başba­kanın başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafın­dan temsil edilir. Aşağıdakilerden hangisi yürütme gücünün kapsamına girer?

 • AValilerin atanması
 • BYasaların çıkarılması
 • CBağımsız yargılamanın yapılması
 • DKanunların Anayasa’ya uygun olması

7.Soru

Cumhurbaşkanının, bazı kanunları gözden geçirmek üzere tekrar meclise göndermesine “veto” denir. Cumhurbaşkanı isterse anayasa değişikliklerini halk oylamasına sunabilir. Buna göre, cumhurbaşkanının veto ve halk oylaması yetkisi aşağıdakilerden hangisi­nin göstergesidir?

 • AMeclisin yetkilerinin sınırsız olmadığının
 • BHalkın yönetime katılamadığının
 • CCumhurbaşkanının yürütme gücünü temsil ettiğinin
 • DKanunların uygulanamadığının

8.Soru

Tanım : Hükümet tarafından hazırlanarak ya­salaşması için meclise sunulan ka­nun metnine yasa tasarısı denir. Durum: Mecliste hükümet belli konularda ta­sarı sunar, eğer kabul edilirse yürür­lüğe girer. Tanım - durum ilişkisi göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AHükümet tekliflerinin her zaman mecliste kabul edilmediği
 • BMeclisteki tasarıların kabul edilmesiyle yasaların oluştuğu
 • CHükümetlerin sınırsız yetkilere sahip olmadığı
 • DMeclisin yetkilerinin hükümetin elinde toplandığı

9.Soru


 

Egemenlik hakkının halka ait olduğu yönetim şekillerine demokrasi denir. Ülkemiz, demok­rasinin bir uygulama şekli olan cumhuriyet re­jimi ile yönetilmektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin ül­kemizde görülmesi beklenemez?

 • AAnayasanın halkoyu ile belirlenmesi
 • BYöneticileri halkın seçmesi
 • CYürütme görevinin belirli bir aileye tanınması
 • DYöneticilerin belirli bir süre için seçilmesi

10.Soru