Test Çöz,kültür ve miras, kültür ve miras anlama testi, kültür ve miras anlatımı testi, kültür ve miras bilgi testi, kültür ve miras bilgisi testi, kültür ve miras çalışma testi, kültür ve miras değerlendirme testi, kültür ve miras etkinlik testi, kültür ve miras kavrama testi, kültür ve miras kazanım testi, kültür ve miras konu testi, kültür ve miras öğrenme testi, kültür ve miras öğretimi testi, kültür ve miras ölçme testi, kültür ve miras ön bilgi testi, kültür ve miras pekiştirme testi, kültür ve miras sonuç değerlendirme testi, kültür ve miras sonuç testi, kültür ve miras sunumu testi, kültür ve miras süreç testi, kültür ve miras test etkinliği, Kültür ve Miras Testi

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Türk Tarihinde Yolculuk Kazanım Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Ocak 2019 Carsamba 23:42
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
3007
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1- Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin siyasi, dini, ekonomik ve kültürel nedenleri vardır
Aşağıdakilerden ha ngisi dini nedenlerden birisidir?
A) Ticaret yolları üzerinde bulunması
B) Gaza ve cihat geleneğinin uygulanması
C) Türkmenlere yeni bir yurt bulma düşüncesi
D) Kuruluş ve yükselme dönemlerinde yetenekli hükümdarların bulunması

2- Bizans sınırında kurulan Osmanoğlulları Beyliği, Anadolu beylikleri ile çatışmak yerine daha zayıf olan Bizans’a karşı gaza ve fetih politikası takip ederek Anadolu’daki Türk ve Müslüman halkın desteğini sağlamışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Bizans’ta taht kavgalarının çıkmasında
B) Osmanlı’nın denizlerde güçlenmesinde
C) Osmanlı’nın kısa sürede büyümesinde
D) Anadolu’da siyasi birliğin sağlanmasına

3-Osmanlı devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Bal-kanların siyasi karışıklık içerisinde olduğu görülmektedir.
Bu durumun Osmanlı devleti için,
I. Egemenlik alanını geliştirme,
II. Kısa sürede büyüme,
III.Balkanlarda dini birliği sağlama
gibi sonuçlardan hangilerine neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II

4 – Orhan Bey döneminde beylikten devlete geçiş süreci yaşanmış ve birçok alanda örgütlenme başlamıştır.
Buna göre,
I. Divanın kurulması
II.Medresenin açılması
III.Düzenli ordunun kurulması
Gelişmelerinden hangileri kültürel alanda örgütlenmeye önem verildiğinin göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II,III

5-Osmanlı Devleti’nde Anadolu Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları Orhan Bey Dönemi’nde Karesi Beyliği’nin Osmanlılar’a katılması ile başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu beyliğin Osmanlı’ya katılmasının sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması
B) Balkanlar’a geçişin kolaylaşması
C) Osmanlılar’ın denizlere ulaşması
D) Osmanlılar’ın donanmaya sahip olması

6- ”Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi’nden itibaren fetihlerini istila, yağmalama, kapkaç şeklinde sürdürmemiş, fethedilen yerlerdeki toplumsal düzene karışmamıştır. Yerli halkın can ve mal güvenliği sağlanmış, bir süre yerli gayrimüslim halk vergilerden de muaf tutulmuştur. Bu durumu, bu gün bile Balkanlarda camilerle kiliselerin yan yana bulunmaları doğrulamaktadır.
Bu bilgilere göre, Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyük bir güç olmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Adaletli ve hoşgörülü politikalar uygulanması
B) Bizans’ın iç kargaşalarından yararlanılması
C) İslamiyet’i Balkanlara yayması
D) Merkezi otoriteyi güçlü tutması

7- Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde;
I. Fethettiği yerlerde iskan politikası izlemesi
II. Devşirme sistemini uygulaması
III.Cihad ve gaza politikasını takip etmesi
IV.Fetret Devri’ni yaşaması
gibi gelişmelerden hangilerinin, Anadolu’da siyasi otoritesinin sarsılmasına yol açtığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) II ve IV

8-Osmanlılarda savaşlardan elde edilen esirler ile Hıristiyan ailelerden gönüllü olarak alınan gençler, Türk kültürü ile yetiştirilerek Müslümanlaştırılmışlardır. Bunlardan asker olacaklar Acemioğlanlar Ocağı’na gönderilmiş, en yetenekli olanlar ise saray içerisinde özel eğitime tabi tutulmuşlardır. Saray içerisindeki eğitimi bitirenler önemli memurluklara atanmışlardır.
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?
A) Devşirme sisteminin tımardan daha yaygın uygulandığı
B) Hıristiyan gençlerin devşirildiği
C) Sarayda devlet kadrolarına dönük eğitim verildiği
D) Devşirme sistemiyle asker ihtiyacının karşılanmaya çalışıldığı

9-Osmanlı Devleti ‘nde, devşirme sistemine göre yetiştirilen Yeniçerilerin evlenmeleri ve başka işte çalışmaları yasaktı.
Buna göre;
I. Savaşlara katılım oranlarının azalmasını önlemek
II. Askerlik dışında işlerle ilgilenmelerine engel olmak
III.Toprak gelirlerinin azalmasını önlemek
gibi yargılardan hangisi veya hangileri amaçlanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III

10-Tımar Sistemi ile bazı topraklar komutanlara dağıtılmış ve onlardan topladıkları vergi karşılığında asker yetiştirmeleri ve toprağı ekmeyenden alarak başkasına vermesi istenmiştir.
Bu uygulama ile;
I. Üretimi denetlemek
II. Devlete asker yetiştirmek
III.Toprakları değerlendirmek
yargılarından hangileri amaçlanmıştır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

11- Rodos’un Fethi + Preveze Deniz Savaşı + Kıbrısın Fethi = ?
Verilen diyagramda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Boğazlar Türk egemenliğine girmiştir.
B) Haçlılar Türkleri yenilgiye uğratmıştır.
C) Akdeniz’de Türk egemenliği güçlenmiştir.
D) Barbaros Hayrettin Paşa Kaptanıderya olmuştur.

12- Aşağıdakilerden hangilerinin fethi, Karadeniz’de ticaretin Osmanlıların denetimine girmesini sağlamıştır?
I- Amasra
II- Kıbrıs
III- Trabzon
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

13- Fatih Sultan Mehmet;
• Cenevizlilerden Amasra’yı almış,
• Trabzon İmparatorluğu’na son vermiş,
• Kırım’ı Osmanlı’ya bağlamıştır.
Fatih Sultan Mehmet’in bu faaliyetleri, Osmanlı Devleti’nin en çok hangi alanda gelişmesine katkı sağlamıştır?
A) Sanat
B) Tarım
C) Bilim
D) Ticaret

14- Osmanlı Devleti; Anadolu, Suriye ve Mısır bölgelerine egemen olduğunda, bu bölgeler için stratejik ve merkezî bir üs konumunda olan Kıbrıs Adası, Venedik’in idaresinde bulunuyordu. Bu yıllarda ada, Doğu Akdeniz’de Hıristiyanların kalesi durumundaki tek yerleşim yeriydi. Ayrıca Kıbrıs kralı zaman zaman, Osmanlı aleyhine kurulan ittifaklara da yardımlarda bulunuyordu.
Verilen bilgiden hareketle Kıbrıs’ın fethinin, Osmanlı Devleti’ne;
I- dinî
II- iktisadi
III- siyasi
IV- askerî
alanların hangilerinde katkı sağladığı söylenebilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, III ve IV

15- Sinop Osmanlı Devletinin Karadeniz’de yaptığı seferlerde üs olarak kullanılıyordu. Rusya 1853’te ani bir baskınla Osmanlı donanmasını ve tersanesini yakmıştır.
Rusya’nın bu şekilde davranmasının amacı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Osmanlı Devletinin İngiltere ve Rusya’dan yardım almasını engellemeyi
B) Herhangi bir durumda kendine ait Karadeniz kıyılarının güvenliğini biraz daha artırmayı
C) Karadeniz’i tarafsız bir bölge haline getirmeyi
D) Osmanlı Devletindeki azınlıkların haklarını koruyucu bir rol üstlenmeyi

16- Lale Devrinde, Osmanlı Devleti’nin Viyana, Paris ve Londra gibi başkentlere ilk kez elçi göndermesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batı’dan borç para alabilmek
B) Avrupa ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmak
C) Avusturya ile yapılan savaşlara son vermek
D) Avrupa’daki gelişmeleri yakından izlemek

17- -Osmanlı Kilim ve halı motifleri Avrupalı ressamlarca resmedilmiştir
-Mozart’ın Saray Kıskançlıkları adlı balesinin konusu Topkapı Sarayında geçmektedir.
Bu bilgilere dayanarak
I. Avrupalılar bale ve operayı Türklerden öğrenmiştir
II. Avrupalılar Türk kültürüne ilgi duymuştur
III.Türk sanatı Avrupa sanatını etkilemiştir.
yorumlarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III

18- 1718-1730 yılları arasında batıdan ilk yeniliklerin getirildiği dönem olan Lale devrinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi düşünce ve kültür hayatına en çok etki eden bir yenilik olmuştur?
A) Yeniçerilerden Tulumbacılar ocağının oluşturulması
B) Avrupa’dan çiçek aşısının getirilmesi
C) Matbaanın kurulması
D) İstanbul’da kumaş fabrikasının açılması

19- -Avrupalılarca, 18. asırdan itibaren “Yeniçeri müziği” diye adlandırılan müzik; önce Polonya, Avusturya sonra ise bütün Avrupa’da, onların tabiri ile Yeniçeri bandoları kurulmuştur.
-Bestekâr Mozart ve Hayd da, mehter musikîsinin tesirinde kalarak, meşhur bestelerini meydana getirmişlerdir.
Bu bilgilerde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
A) Mehterin kimler tarafından icat edildiğine
B) Mehteran bölüğünün kaç kişiden oluştuğuna
C) Mehterin ekonomik maliyetinin ne kadar olduğuna
D) Mehter takımının Avrupaya etkisine

20- Osmanlı devleti ileri olduğu dönemlerde Avrupa’ya kültür, sanat ve mimari gibi alanlarda üstünlük sağlarken özellikle gerileme döneminden itibaren Avrupa’dan etkilenmeye başlamıştır.
Aşağıda verilen örneklerden hangisi Avrupa’ya etkimiz olarak gösterilemez?
A) Çeşitli tiyatro, bale, ve operalarda Türk yaşam tarzının işlemesi
B) Avrupa mimarisi tarzında Osmanlı’da pek çok saray, köşk, çeşme vb. eser yapılması.
C) Türk halılarının Avrupalıların evlerini süslemesi
D) Mehter müziğinden esinlenen Avrupalılar pek çok eserlerinde bundan yararlanması