Test Çöz,kültür ve miras, kültür ve miras anlama testi, kültür ve miras anlatımı testi, kültür ve miras bilgi testi, kültür ve miras bilgisi testi, kültür ve miras çalışma testi, kültür ve miras değerlendirme testi, kültür ve miras etkinlik testi, kültür ve miras kavrama testi, kültür ve miras kazanım testi, kültür ve miras konu testi, kültür ve miras öğrenme testi, kültür ve miras öğretimi testi, kültür ve miras ölçme testi, kültür ve miras ön bilgi testi, kültür ve miras pekiştirme testi, kültür ve miras sonuç değerlendirme testi, kültür ve miras sonuç testi, kültür ve miras sunumu testi, kültür ve miras süreç testi, kültür ve miras test etkinliği, Kültür ve Miras Testi

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Türk Tarihinde Yolculuk Konu Tarama Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Agustos 2018 Carsamba 08:24
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
53106
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Osmanlı Devleti'nde Anadolu Türk siyasi birliğini kurma çalışmaları Orhan Bey Dönemi'nde Karesi Beyliği'nin Osmanlılar'a katılması ile başlamıştır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu beyliğin Osmanlı'ya katılmasının sağladığı yararlardan biri değildir? 
A Osmanlılar'ın denizlere ulaşması 
B Osmanlılar'ın donanmaya sahip olması 
C Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması 
D Balkanlar'a geçişin kolaylaşması 
Soru 2 
Lale Devrinde, Osmanlı Devleti’nin Viyana, Paris ve Londra gibi başkentlere ilk kez elçi göndermesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A Avusturya ile yapılan savaşlara son vermek 
B Batı’dan borç para alabilmek 
C Avrupa ülkeleri ile iyi ilişkiler kurmak 
D Avrupa’daki gelişmeleri yakından izlemek 
Soru 3 
Osmanlı Devleti 'nde, devşirme sistemine göre yetiştirilen Yeniçerilerin evlenmeleri ve başka işte çalışmaları yasaktı. 
Buna göre; 
I. Savaşlara katılım oranlarının azalmasını önlemek 

II. Askerlik dışında işlerle ilgilenmelerine engel olmak 

III.Toprak gelirlerinin azalmasını önlemek 

gibi yargılardan hangisi veya hangileri amaçlanmıştır? 
A I ve II 
B II ve III 
C Yalnız II 
D Yalnız I 
Soru 4 
Fatih Sultan Mehmet; 
Cenevizlilerden Amasra’yı almış, 
Trabzon İmparatorluğu’na son vermiş, 
Kırım’ı Osmanlı’ya bağlamıştır. 
Fatih Sultan Mehmet’in bu faaliyetleri, Osmanlı Devleti’nin en çok hangi alanda gelişmesine katkı sağlamıştır? 
A Bilim 
B Sanat 
C Tarım 
D Ticaret 
Soru 5 
-Avrupalılarca, 18. asırdan itibaren "Yeniçeri müziği" diye adlandırılan müzik; önce Polonya, Avusturya sonra ise bütün Avrupa'da, onların tabiri ile Yeniçeri bandoları kurulmuştur. 


-Bestekâr Mozart ve Hayd da, mehter musikîsinin tesirinde kalarak, meşhur bestelerini meydana getirmişlerdir. 

Bu bilgilerde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? 
A Mehter takımının Avrupaya etkisine 
B Mehterin kimler tarafından icat edildiğine 
C Mehteran bölüğünün kaç kişiden oluştuğuna 
D Mehterin ekonomik maliyetinin ne kadar olduğuna 
Soru 6 
Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde; 
I. Fethettiği yerlerde iskan politikası izlemesi 

II. Devşirme sistemini uygulaması 

III.Cihad ve gaza politikasını takip etmesi 

IV.Fetret Devri’ni yaşaması 

gibi gelişmelerden hangilerinin, Anadolu’da siyasi otoritesinin sarsılmasına yol açtığı söylenebilir? 
A Yalnız I 
B I ve II 
C Yalnız IV 
D II ve IV 
Soru 7 
Osmanlı devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Bal-kanların siyasi karışıklık içerisinde olduğu görülmektedir. 
Bu durumun Osmanlı devleti için, 
I. Egemenlik alanını geliştirme, 

II. Kısa sürede büyüme, 

III.Balkanlarda dini birliği sağlama 

gibi sonuçlardan hangilerine neden olduğu savunulabilir? 
A Yalnız I 
B Yalnız II 
C I ve II 
D Yalnız III 
Soru 8 
Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin siyasi, dini, ekonomik ve kültürel nedenleri vardır. 
Aşağıdakilerden ha ngisi dini nedenlerden birisidir? 
A Kuruluş ve yükselme dönemlerinde yetenekli hükümdarların bulunması 
B Gaza ve cihat geleneğinin uygulanması 
C Ticaret yolları üzerinde bulunması 
D Türkmenlere yeni bir yurt bulma düşüncesi 
Soru 9 
Osmanlı Devleti; Anadolu, Suriye ve Mısır bölgelerine egemen olduğunda, bu bölgeler için stratejik ve merkezî bir üs konumunda olan Kıbrıs Adası, Venedik’in idaresinde bulunuyordu. Bu yıllarda ada, Doğu Akdeniz’de Hıristiyanların kalesi durumundaki tek yerleşim yeriydi. Ayrıca Kıbrıs kralı zaman zaman, Osmanlı aleyhine kurulan ittifaklara da yardımlarda bulunuyordu. 
Verilen bilgiden hareketle Kıbrıs’ın fethinin, Osmanlı Devleti’ne; 
I- dinî 

II- iktisadi 

III- siyasi 

IV- askerî 

alanların hangilerinde katkı sağladığı söylenebilir? 
A I, III ve IV 
B II ve III 
C III ve IV 
D I ve II 
Soru 10 
-Osmanlı Kilim ve halı motifleri Avrupalı ressamlarca resmedilmiştir -Mozart’ın Saray Kıskançlıkları adlı balesinin konusu Topkapı Sarayında geçmektedir. Bu bilgilere dayanarak 
I. Avrupalılar bale ve operayı Türklerden öğrenmiştir 

II. Avrupalılar Türk kültürüne ilgi duymuştur 

III.Türk sanatı Avrupa sanatını etkilemiştir. 

yorumlarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir? 
A II ve III 
B Yalnız I 
C Yalnız II 
D I ve III 
Soru 11 
Osmanlı devleti ileri olduğu dönemlerde Avrupa’ya kültür, sanat ve mimari gibi alanlarda üstünlük sağlarken özellikle gerileme döneminden itibaren Avrupa’dan etkilenmeye başlamıştır. 
Aşağıda verilen örneklerden hangisi Avrupa’ya etkimiz olarak gösterilemez? 
A Mehter müziğinden esinlenen Avrupalılar pek çok eserlerinde bundan yararlanması 
B Çeşitli tiyatro, bale, ve operalarda Türk yaşam tarzının işlemesi 
C Avrupa mimarisi tarzında Osmanlı'da pek çok saray, köşk, çeşme vb. eser yapılması. 
D Türk halılarının Avrupalıların evlerini süslemesi 
Soru 12 
Aşağıdakilerden hangilerinin fethi, Karadeniz’de ticaretin Osmanlıların denetimine girmesini sağlamıştır? 
I- Amasra 

II- Kıbrıs 

III- Trabzon A II ve III 
B I, II ve III 
C I ve II 
D I ve III 
Soru 13 
1718-1730 yılları arasında batıdan ilk yeniliklerin getirildiği dönem olan Lale devrinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi düşünce ve kültür hayatına en çok etki eden bir yenilik olmuştur? 
A İstanbul’da kumaş fabrikasının açılması 
B Yeniçerilerden Tulumbacılar ocağının oluşturulması 
C Avrupa’dan çiçek aşısının getirilmesi 
D Matbaanın kurulması 
Soru 14 
Osmanlılarda savaşlardan elde edilen esirler ile Hıristiyan ailelerden gönüllü olarak alınan gençler, Türk kültürü ile yetiştirilerek Müslümanlaştırılmışlardır. Bunlardan asker olacaklar Acemioğlanlar Ocağı'na gönderilmiş, en yetenekli olanlar ise saray içerisinde özel eğitime tabi tutulmuşlardır. Saray içerisindeki eğitimi bitirenler önemli memurluklara atanmışlardır. 
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? 
A Sarayda devlet kadrolarına dönük eğitim verildiği 
B Devşirme sistemiyle asker ihtiyacının karşılanmaya çalışıldığı 
C Hıristiyan gençlerin devşirildiği 
D Devşirme sisteminin tımardan daha yaygın uygulandığı 
Soru 15 
Tımar Sistemi ile bazı topraklar komutanlara dağıtılmış ve onlardan topladıkları vergi karşılığında asker yetiştirmeleri ve toprağı ekmeyenden alarak başkasına vermesi istenmiştir. 
Bu uygulama ile; 
I. Üretimi denetlemek 

II. Devlete asker yetiştirmek 

III.Toprakları değerlendirmek 

yargılarından hangileri amaçlanmıştır? 
A I, II ve III 
B I ve II 
C II ve III 
D I ve III