Test Çöz,Kurultaydan Meclise Değerlendirme Testi, Kurultaydan Meclise Testi, Kurultaydan Meclise Testi, Kurultaydan Meclise Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Kurultaydan Meclise Kazanımları, Kurultaydan Meclise Kazanım Testi, Kurultaydan Meclise Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kurultaydan Meclise Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 23:28
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5421
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Demokratik yönetimlerde ayrıcalıklı toplum ve­ya kişiler yoktur. Kanunları uygularken din. dil, cins, ırk ayrımı yapılmaz. Yukarıda demokratik yönetimlerin hangi özelliği vurgulanmıştır?

 • AMilli egemenlik
 • BEşitlik
 • CÇoğulculuk
 • DHürriyet

1.Soru

Yasalar toplumun huzuru içindir. Toplum hayatının düzenlenmesi ve devam etmesi yasaların işlemesine bağlıdır. Yasalara uyulmadığı za­man, toplumda karışıklıklar ve huzursuzluklar meydana gelir. Yöneticilerin işleri zorlaşır. Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisin ulaşılamaz?

 • AToplumun huzuru yasalara uyulmasına bağlıdır.
 • BYasalara uyulması toplumda dayanışma ve yardımlaşmayı azaltır.
 • CToplumun devamlılığı yasalara uyulmasına bağlıdır.
 • DYasalara uyulması devlet organlarının görevlerini daha rahat yapmasını sağlar.

2.Soru

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın, 
-Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
-Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. 
-Herkes kişiliğe bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez, temel hak ve hürri­yetlere sahiptir. maddeleri aşağıdaki özelliklerden hangisi­ne sahip olduğunu göstermektedir?

 • Aİnsan haklarına saygılı olma
 • BKuvvetler ayrılığı ilkesini benimseme
 • CAtatürk milliyetçiliğine bağlı olma
 • DHalkoyu ile kabul edilme

3.Soru

Bir şehirde Çocuk Esirgeme Kurumu’nun 0 - 6 yaş çocuk yuvasında, bakıcıların çocukları döverken çekilen görüntüleri basın ve yayın or­ganlarında yer alınca halk yuvada yaşanan olaylara tepki göstermiştir. Ayrıca ilgili bakan­lık yuvada inceleme başlatmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AÇocuk yuvalarının kapatılması gerektiği
 • BÇocuk yuvalarında denetimler yapılmasının önemli olduğu
 • CÇocuk yuvasının yöneticilerinin incelemeye alındığı
 • DMedyanın, kamuoyunun oluşmasında etkili olduğu

4.Soru

Ülkemizde, sivil toplum kuruluşlarının öncülü­ğünde kanunlara uygun olarak yürüyüşler dü­zenlenmekte, hükümetin bazı uygulamaları protesto edilebilmektedir. Bu yürüyüşler sıra­sında insanlar, düşüncelerini özgürce dile ge­tirerek yöneticilere duyurabilmektedir. Bu durum ülkemizde daha çok aşağıdakilerden hangisinin yerleşmekte olduğunun göstergesidir?

 • ADemokratik yaşamın
 • BLaik devlet anlayışının
 • CParlamenter yönetim şeklinin
 • DAnarşi ve terörün

5.Soru

Demokrasi yönetimlerinde herkes ülke yönetimine katılabilir. Herkes düşüncelerini özgürce dile getirebilir. İstediği dine inanabilir ve dini­nin gereklerini yerine getirebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi demok­rasiye aykırı olur?

 • ABaşkalarının düşüncelerine saygı göstermek
 • BYönetici seçilmek için aday olmak
 • CÜlkede birden fazla dinin yayılmasını engellemek
 • DSeçimlerde oy kullanmak

6.Soru

Türkiye’de, gazete, dergi gibi basın organla­rındaki yazı, resim ve karikatür gibi unsurların önceden devlet makamları tarafından incele­nerek basım ve yayımının yasaklanması söz konusu değildir. Bu durum Türkiye’de aşağıdakilerden han­gisine önem verildiğine kanıt olarak göste­rilebilir?

 • AÖzel hayatın gizliliğine
 • BBasın özgürlüğüne
 • CKonut dokunulmazlığına
 • DHukuk devleti anlayışının korunmasına

7.Soru

Halk, ülkeyi yönetmesi için temsilciler seçer. Seçilen temsilcilerin yönetime geldiğinde de­netlenmesi gerekir. Hükümeti oluşturan tem­silciler yaptıkları faaliyetler konusunda denetlenmeli ve gerektiğinde farklı görüş ve düşün­celer ortaya konmalıdır. Demokrasi yönetimlerinde bu amaçla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

 • AAnayasa Mahkemesi
 • BBelediyeler
 • CCumhurbaşkanlığı
 • DSiyasi partiler

8.Soru

-Orta Asya Türk devletlerinde geçerli olan anlayışa göre hükümdarlık Tanrı tarafından Oğuz Han’ın oğullarına verilmiştir. - Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden son­ra kurulan Büyük Selçuklular ve Osmanlılar kökenlerini Oğuz Han’a dayandırmaya özen göstermişlerdir. Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılar­dan hangisine ulaşılabilir?

 • ATürk tarihinde egemenlik anlayışı süreklilik göstermiştir.
 • Bİslamiyet’i kabul eden Türkler milli kimliklerini kaybetmişlerdir.
 • COsmanlılar döneminde milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir.
 • DTürk devletlerinde hükümdarlar halk tarafından denetlenmişlerdir.

9.Soru


 

Anayasamıza göre; basın yayın yoluyla hakaret edilmesi ve yanlış bilgi verilmesi durumunda, bundan zarar görenlerin düzeltme ve ce­vap hakkı vardır. Bunu yerine getirmeyenler mahkemeye verilebilir. Bu bilgilerde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapıldığı söylenemez?

 • AKişi ve kurumların, özgürlüklerini kullanırken sorumlu davranmalarının önemine
 • BDevletin kişilerin haklarını koruma altına aldığına
 • CBasın ve ifade özgürlüğünün başkasına zarar verecek şekilde kullanılamayacağına
 • DDevletin basına kürekli olarak sansür uygulaması gerektiğine

10.Soru