Test Çöz,Kuvvetler Ayrılığı Değerlendirme Testi, Kuvvetler Ayrılığı Testi, Kuvvetler Ayrılığı Testi, Kuvvetler Ayrılığı Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Kuvvetler Ayrılığı Kazanımları, Kuvvetler Ayrılığı Kazanım Testi, Kuvvetler Ayrılığı Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kuvvetler Ayrılığı Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 20:29
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4354
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Meclisteki çoğunluğun çıkaracağı yasaların hukuka aykırı olup olmadıkları bağımsız yargı organlarından biri olan Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir. Anayasaya aykırı olan yasalar bu mahkemece iptal edilir; yani geçer­siz sayılır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini gös­terir?

 • AYasa yapmak için komisyonlar oluşturulduğunu
 • BYasaların uzlaşımla belirlenmediğini
 • CÇıkarılan tüm yasaların engellendiğini
 • D
 • EDevletin kendini denetleme mekanizmaları olduğunu

1.Soru

Atatürk: Devlet, herkesin görevinibelirler. Hiç kimse, belirlenen sınırın dışında bir hak iddia edemez. Bunun gibi, kendisi de fazla hiçbir görevle yükümlü tutulamaz.
Atatürk’ün bu konuşmasında söyledikleri neyin gereğidir?

 • AHukuk devleti anlayışının
 • BLâik devlet anlayışının
 • CSosyal devlet anlayışının
 • DDevletin bölünmezliğinin

2.Soru

Bazı çocuklar ve yaşlılar hayatlarını devlet hi­mayesinde devam ettirmek durumunda kala­bilirler. Devlet, bu gibi durumlar için gerekli olan önlemleri alır. Metin, devletimizin aşağıdaki niteliklerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

 • AÜniter
 • BSosyal
 • CLâik
 • DHukuk

3.Soru

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yalnızca kişi hak­larını güvence altına alarak vatandaşların mut­luluğunun sağlanamayacağının farkındadır. Onlara, her şeyden önce, insan onuruna yara­şır bir yaşam düzeyi sağlamayı kendine görev edinmiştir. Bunun için de Anayasada çalışma hakkı, konut hakkı, eğitim hakkı gibi haklar ön­görülmüştür. Vatandaş, bu haklarını kullanabil­mesi için gerekli olanakların devlet tarafından oluşturulmasını isteme hakkına sahiptir. Metinde Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi ni­teliği söz konusu edilmiştir? 

 • ALaik devlet olma
 • BSosyal devlet olma
 • CÜniter devlet olma
 • DHukuk devleti olma

4.Soru

Ülkemizi yönetenlerin yaptıkları işlemler, Da­nıştay ve İdare Mahkemeleri tarafından denet­lenir. Bu işlemlerden hukuka aykırı olanlar, bu mahkemeler tarafından iptal edilir. Buna göre Danıştay ve İdare mahkemeleri aşağıdakilerden hangisini denetlemektedir?

 • AHükümet
 • BMeclis
 • CCumhurbaşkanlığı
 • DYargı

5.Soru

- Yasama - Kanunları oluşturma.
- ..... - Kanunları uygulamaya koyma.
- Yargı - Kanunların uygunluğunu denetleme.
Şemada boş bırakılan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • AYürütme
 • BSeçme
 • CTemsil
 • DOrdu

6.Soru

Millî Egemenlik; bir milletin kendi kaderine hâkim olarak, kendi geleceğini tayin etme gü­cünü elinde bulundurması demektir. Yani bir milletin kendini yönetmesi, kendini yönetecek kişileri seçmesi anlamına gelir. Buna göre milli egemenlik neyi gerektirir?

 • ADış güçlerin ülke yönetimine karışmasını
 • BYönetimde azınlıkların etkili olmasını
 • CHalkın yönetimde karar sahibi olmasını
 • DDin adamlarının yönetim kurallarını belirlemesini

7.Soru

Anayasamızın 88. maddesine göre, kanun teklif etmeye aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde verilenlerin ikisi de yetkilidir?

 • ABakanlar kurulu - Milletvekilleri
 • BCumhurbaşkanı - Anayasa Mahkemesi
 • CDanıştay - Milletvekilleri
 • DCumhurbaşkanı - Bakanlar Kurulu

8.Soru

Meclis tarafından yapılan yasaların uygulan­ması gerekir. Bu uygulama işini aşağıdakilerden hangisi yapmaktadır?

 • ADanıştay
 • BAnayasa Mahkemesi
 • CBakanlar Kurulu
 • DTürkiye Büyük Millet Meclisi

9.Soru


 

Meclis tarafından çıkartılan kanun Cumhurbaş­kanının onayına sunulur. Cumhurbaşkanı, Tür­kiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen ka­nunları on beş gün içinde yayımlar ya da ya­yımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üze­re, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Cumhurbaşkanının, bir kanunu yeniden gö­rüşülmek üzere meclise geri göndermesi aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılır?

 • ATartışmak
 • BVeto etmek
 • CYargılamak
 • DYürürlüğe koymak

10.Soru