Test Çöz,7.sınıf türk tarihine yolculuk, türk tarihinde yolculuk 7.sınıf test, 7.sınıf türk tarihinde yolculuk ders notları, türk tarihinde yolculuk slayt, 7 sınıf sosyal bilgiler 3 ünite test, 7.sınıf türk tarihinde yolculuk test indir, 7 sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı özet, sosyal bilgiler 7. sınıf 4. ünite konu anlatımı, 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı pdf,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Türk Tarihine Yolculuk Kazanım Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:10
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
9014
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Veziriazam, padişahtan sonra en yetkili devlet adamı olup padişahın vekiliydi. Büyük devlet memurlarını atama, ilerletme, görevden alma yetkilerine sahipti. Padişah sefere çıkmadığı zamanlarda orduyu komuta ederdi. Padişahın mührünü taşır, onun adına sözlü ve yazılı emirler verirdi. 

Buna göre veziriazam için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

A) Padişahın bazı yetkilerini kullanabildiği 
B) Padişahtan sonra en yetkili devlet adamı olduğu 
C) Gerektiğinde ordunun başında savaşa katıldığı 
D) Padişahın emirlerini onayladığı 
Soru 2 
11-13. yüzyıllar arasında Hristiyan Batı dünyasının Müslümanların elinde bulunan ve Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere Haçlı Seferleri denir. 

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin sonuçlarından biri değildir? 

 

A) Matbaanın Avrupalılarca öğrenilmesi 
B) Akdeniz limanlarının önem kazanması 
C) Avrupa’nın kağıt ve pusulayı öğrenmesi 
D) Bilimsel düşüncelerin gerilemesi 
Soru 3 
Osmanlı Devleti’ne bağlı Rumeli’deki Niş kenti Valisi olan Mithat Paşa, çiftçilerin içinde bulundukları zor koşulları görmüş çiftçilerin, yüksek faizle borç veren kişilerin elinden kurtarılması için çözüm yolları aramıştır. Böylece 1863 yılında, çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, Mithat Paşa öncülüğünde Memleket Sandıkları kurulmuştur. Mithat Paşa, Memleket Sandıkları’nı oluştururken Türk gelenekleri arasında zaten var olan ve karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan imece geleneğinden esinlenmiştir. Zamanla Memleket Sandıkları tüm ülkeye yayılmıştır. 

Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

 

A) Memleket Sandıkaları bankalardan borç almıştır 
B) Memleket Sandıkaları kurulurken Avrupa örnek alınmıştır 
C) Mithat Paşa çiftçilerin sorunlarını çözmeye çalışmış- tır 
D) Memleket Sandıkaları çifçiye ağır yük getirmiştir 
Soru 4 
I. Ahmet şehzadelerin sancaklara vali olarak gönderilmesini kaldırarak en yaşlı ve en akıllı şehzadenin padişah olmasını sağlamıştır. 

Bu kuralın uygulanmasının en önemli olumsuz sonucu aşağıdakilerden hangisi olmuştur? 

 

A) Avrupadaki gelişmeler takip edilememiştir 
B) Ordu yönetime karışmıştır 
C) Deneyimsiz padişahlar yetişmiştir 
D) İktidar mücadelesi başlamıştır 
Soru 5 
XVIII. yüzyılda Avrupa’dan alınan bir yenilikte Türkçe eserler basacak bir matbaanın kurulmasıdır. Matbaanın ülkeye getirilmesinde Paris’e elçi olarak giden 28 Çelebi Mehmet ve oğlu Mehmet Sait’in emeği büyüktür. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

 

A) İlk matbaayı Türkler bulmuştur 
B) Matbaanın kurulması önemli bir yeniliktir 
C) İlk elçimiz 28 Çelebi Mehmet’tir 
D) Çelebi Mehmet matbaayı bulan kişidir 
Soru 6 
Matbaanın kullanılmaya başlamasıyla halkın hayatında görülen önemli gelişmelerden biri gazetelerin yayımlanmasıdır. Osmanlı’da yayımlanan ilk Türkçe Resmî Gazete aşağıdakileden hangisidir? 
A) Tercümanı-ı Ahval 
B) Havadis 
C) Takvimivekayi 
D) Ceride-i Havadis 
Soru 7 
Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahatların önemli bir kısmı da ulaşım alanında yapıldı. 1856 yılında ilk demir yolu hattımız İzmir ile Aydın arasında inşa edilmeye başlandı. Zaman içinde Anadolu ve Rumeli topraklarında demir yolu ağı genişledi. 1888’de İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demir yolu hattı açıldı. 

Aşağıdakilerden hangisi ulaşım alanında yapılan bu ıslahatların sağladığı faydalardan biri değildir? 

 

A) Ulaşım kolaylaştı ve ucuzladı 
B) Ülke kaynakları farklı bölgelere ulaştı 
C) Ticaret gelişti 
D) Konutlaşma oranı arttı 
Soru 8 
Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi’nde yapılan yeniliklerden biri değildir? 
A) Bakanlıkların kurulması 
B) Matbaanın açılması 
C) İlk resmi gazetenin çıkarılması 
D) Yeniçeri Ocağı’nın kapatılması 
Soru 9 
Osmanlı Devleti’nde; 

I. Medreselerin yanında Avrupa tarzında okulların açılması 

II. Avrupa’ya öğrenciler gönderilmesi 

III.Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması 

verilenlerden hangilerinin ülkede kültürel farklılıklara yol açtığı savunulabilir? 

 

A) Yalnız l 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) I ve III 
Soru 10 
“Burada Fransızca olarak tıp bilimi tahsil edeceksiniz. Benim sizlere Fransızca okutmaktaki muradım, Fransızca lisanı tahsil ettirmek değildir. Ancak tıp ilmini öğrenip, zamanla kendi lisanımıza almaktır.” 

II. Mahmut’un bu sözlerindeki asıl vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Osmanlı tıpta ileri bir düzeydedir 
B) Fransızca öğrenmek amaç değil araçtır 
C) Tıp ilmi sadece Fransa’da öğrenilmektedir 
D) Beyin göçü ülke için zararlıdır 
Soru 11 
Osmanlı Devleti’nde ilk demir yolu İzmir ile Aydın arasında İngilizler tarafından açılmıştır. Demiryolunu buraya yapmalarının sebebi ise Ege Bölgesi’nde yetiştirilen pamuk, tütün, gibi ham madde ürünlerine kolay ulaşabilmektir. 

Buna göre demir yolu yapımında öncelikle aşağıdakilerden hangisinin göz önünde bulundurulduğu söylenebilir? 

 

A) Tarım 
B) Askeri amaçlar 
C) Eğitim 
D) Turizm faaliyetleri 
Soru 12 
Osmanlılarda temel hukuk kuralları, İslam dininin koyduğu hukuk kurallarıydı. Bu kurallara şeriat denirdi. Şeriat ile çelişmemek şartıyla, padişaha kural koyma yetkisi tanınmıştı. Padişahın bu yetkisine dayanarak koyduğu kurallara örfi hukuk adı verilirdi. 

Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? 

 

A) Padişahın otoritesini artırmaya yönelik bir devlet anlayışı görülmektedir. 
B) Şeriat kuralları, gerektiğinde padişahın yetkisini kı- sıtlamaktadır 
C) Devlet yönetimi ile ilgili kurallar tamamen örfi hukuka göre yürütülmektedir 
D) Padişah, devlet ve memleket işleyişiyle ilgili kanunlar yapabilmektedir.