Test Çöz,Yönetimin Özü Değerlendirme Testi, Yönetimin Özü Testi, Yönetimin Özü Testi, Yönetimin Özü Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Yönetimin Özü Kazanımları, Yönetimin Özü Kazanım Testi, Yönetimin Özü Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yönetimin Özü Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Agustos 2015 Salı 23:32
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4266
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Ülkemizde aşağıdakilerden hangisi vatan­daşların temel hak ve özgürlüklerinin devlet güvencesine alınarak korunmasını sağlayan en büyük dayanaktır?

 • ATemel hak ve özgürlüklerin anayasa ve yasalarda yer alması
 • BTemel hak ve özgürlüklerin neler olduğunun bilinmesi
 • CHerkesin haklarının korunması gerektiğini düşünmesi
 • DHak ihlallerinin sık yaşanmaması

1.Soru

TBMM’de yasa yapma çalışmaları sırasında kanun teklifinin; 
I.TBMM Başkanlığına sunulması 
II.Meclis Komisyonu’na gönderilmesi 
III.Genel Kurul’da görüşülmesi aşamaları aşağıdakilerden hangisinde verilen sıraya göre takip edilir?

 • AI, II, III
 • BIII, II
 • CII, I, III
 • DIII, II, I

2.Soru

Halkın, çeşitli sorunlara çözüm getirebilmek ve seslerini yöneticilere duyurabilmek amacıy­la kurduğu gönüllü kuruluşlara sivil toplum ör­gütleri denir. Çeşitli meslek kuruluşları, sendi­kalar, kulüpler, vakıflar ve dernekler sivil top­lum örgütlerindendir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sivil top­lum örgütlerinin yapması gereken bir çalış­ma olamaz? 

 • AHalkın çeşitli konularda bilgilendirilmesi
 • BToplumun düzenini sağlamak amacıyla yasa çıkarılması
 • CVatandaşların haklarının korunmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması
 • DÇeşitli konularda kamuoyu oluşturarak yö¬neticilerin dikkatinin çekilmesi

3.Soru

Ülkemizde cumhurbaşkanlığının, başbakanlı­ğın ve her bakanlığın ayrı ayrı örgütleri vardır. Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

 • AYargı bağımsızlığının sağlanmasına
 • BCumhurbaşkanının yetkilerinin kısıtlanmasına
 • CKamu hizmetlerinin düzenli, etkili ve ekonomik biçimde yürütülmesine
 • DBaşbakan ile bakanlar arasında uyumun sağlanmasına

4.Soru

Atatürk’ün önderliğinde kurulan yeni Türk Dev­leti milli egemenlik ilkesini benimsemiştir. Buna göre yeni Türk Devleti’nin aşağıdaki rejimlerden hangisini benimsediği söylene­bilir?

 • ASaltanat
 • BOligarşi
 • CCumhuriyet
 • DMeşrutiyet

5.Soru

23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’ni açarak Modern Türkiye’nin temellerini atan Atatürk, milli egemenlik ilkesini, devletin temel öğelerin­den biri haline getirmiştir. Böylece tek kişinin hakimiyeti ve bu hakimiyetin babadan oğula geçiş ilkesine dayanan yönetim biçimini ifade eden saltanat son bulmuştur. Metne göre Atatürk, aşağıdakilerden hangi­sinin yolunu açmıştır?

 • AMilletin kendi kendini yönetmesinin
 • BSaltanat yönetiminin güçlenmesinin
 • CSeçkinlerin egemenliği ele geçirmesinin
 • DMonarşik yönetim anlayışının gelişmesinin

6.Soru

Ülkemizde sorunların çözümünde tüm kişiler, adaletin eşit dağıtıldığı mahkemelere başvura­bilirler. Bu mahkemelerde haklarını arayabilir­ler veya haklarının ihlâl edilmesini önleyebilir­ler. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi niteliğinin gereğidir?

 • ASosyal devlet
 • BÜniter devlet
 • CLâik devlet
 • DHukuk devleti

7.Soru

Ülkemizde yapılan seçimler aşağıdaki söz­lerden hangisinin gereğidir?

 • AEy yükselen yeni nesil, istikbal sizindir.
 • BKendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.
 • Cİstiklâl, istikbal, hürriyet, herşey adaletle kaimdir.
 • DEgemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

8.Soru

Türkiye Cumhuriyeti’nde ülkeyi yönetecek ki­şiler belli aralıklarla, eşit ve genel oy esasları­na dayanan, serbest, çok partili ve yargı dene­timinde yapılan seçimlerle halk tarafından be­lirlenir. Metinden, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili aşa­ğıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

 • ATek kişinin egemenliği söz konusudur.
 • BDemokratik yönetim anlayışı egemendir.
 • CYönetimde din kuralları etkindir.
 • DOrdunun himayesinde bir yönetim vardır.

9.Soru


 

Türkiye Cumhuriyeti’nde seçimler sonucunda çoğunluğu elde eden siyasi partinin kullanabi­leceği yetkiler sınırsız değildir. Bir kere, yasa yapma (yasama), bu yasaları uygulama (yü­rütme) ve bu yasalara ve hukuka aykırılıkları denetleme ve yasalara uymayanları cezalan­dırma (yargı) yetkilerinin tümü seçimi kazanan partinin elinde toplanamaz. Bu metinden yola çıkarak Türkiye Cumhuri­yeti için aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

 • AYönetimi belirleyen çoğunluğun tercihidir.
 • BÇoğunluğun istediği herkesin yararınadır.
 • CYönetici yetkileri belirli bir alanla sınırlıdır.
 • DGüçler ayrılığı ilkesi uygulanmaktadır.

10.Soru