Test Çöz,8 sınıf inkılap tarihi 1 dönem 1 deneme testi, 8 sınıf 1 dönem deneme sınavı, 8 sınıf 1 dönem deneme sınavı, 6 sınıf 2 dönem 1 deneme sınavı cevapları, 8 sınıf deneme sınavı çöz cevaplı, 8 sınıf deneme sınavı indir, 8 sınıf türkçe deneme sınavı, 8. sınıf lgs türkçe deneme sınavı indir, 8 sınıf türkçe deneme sınavı çöz,

8. Sınıf Sınavlar İnkılap Tarihi 1.Dönem 1. Deneme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
05 Ekim 2019 Cumartesi 18:07
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
550
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Dünya Savaşı öncesi devletler İtilaf ve İttifak olarak bloklaşmaya başladılar. Bu bloklaşmanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Küçük devletlerin büyük devletlere karşı birleşmesi 
B) Ganimetlerin paylaşımı 
C) Ülkeler arası rejim çatışması 
D) Sömürgecilik yarışı 
Soru 2 
Müslüman olmayan Osmanlı topluluklarının Müslümanlarla her yönden eşitliğini sağlamak amacıyla hangi ferman ilan edilmiştir? 
A) Tanzimat Fermanı 
B) Düyun-u Umumiye Fermanı 
C) Islahat Fermanı 
D) Meşrutiyet Fermanı 
Soru 3 
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşı’na girmesinin nedenlerinden birisi değildir? 
A) Goben ve Breslav adlı Alman gemilerinin Rus limanlarını topa tutması . 
B) Rusların Balkanlardan toprak istemesi. 
C) Osmanlı Devleti’nin, Almanlar’ın savaşı kazanacağına inanması . 
D) Osmanlı Devleti’nin daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi. 
Soru 4 
Kafkas Cephesi’nde düşmanla başarıyla mücadele eden Mustafa Kemal 1917 yılında Suriye’de bulunan 7. Ordu Komutanlığına atandı. Bu cephede ingiliz ordusu Filistin’e kadar ilerlemişti. Ordunun erzak ve silah durumunun sıkıntılı olduğunu gören Mustafa Kemal fazla kayıp verilmesini önlemeye çalışmış, birliklerimizi Suriye’nin kuzeyine çekmiş ve İngiliz ilerlemesini durdurmuştur. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 
A) Osmanlı Devleti zayıf durumdadır. 
B) Osmanlı Devleti toprak kaybetmiştir. 
C) Mustafa Kemal birçok cephede savaşmıştır. 
D) Suriye’de İngilizlerin ilerlemesi engellenememiştir. 
Soru 5 
Dünyada ulusal devletler kurma anlayışı hangi olayla başlamıştır? 
A) Coğrafi Keşifler 
B) Reform Hareketleri 
C) Rönesans Hareketleri 
D) Fransız İhtilali 
Soru 6 
“Yeni buluşların üretime uygulanması ile üretimde insan ve hayvan gücünün yerini makineler almaya başladı. Makineleşme ilk olarak İngiltere’de dokumacılık alanında uygulandı. 1784’te James Watt’ın buluşuyla buhar gücünün bütün makinelere uygulanabilir olması yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Makineleşme ve diğer teknik gelişmeler, 18. yüzyıl sonlarına gelindiğinde İngiltere’ye diğer ülkeler karşısında büyük bir üstünlük kazandırdı.” 

Yukarıdaki gelişmeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? 
A) Fransız İhtilali 
B) Birinci Dünya Savaşı 
C) Sanayi Devrimi 
D) Kavimler Göçü 
Soru 7 
Osmanlı Devleti dağılma hâlindeki toplulukları birtakım yeniliklerle bir arada tutmak için 3 Kasım 1839’da aşağıdaki fermanlardan hangisini ilan etmiştir? 
A) Meşrutiyet Fermanı 
B) Tanzimat Fermanı 
C) Islahat Fermanı 
D) Düyun-u Umumiye Fermanı 
Soru 8 
1876’da ilan edilen Kanun-u Esasi aşağıdaki düşüncelerden hangisini esas almıştır? 
A) Osmanlıcılık 
B) İslamcılık 
C) Batıcılık 
D) Türkçülük 
Soru 9 
I. Dünya Savaşı’ndan yenik olarak çıkan ülkeler ve savaş sonucunda imzaladıkları antlaşmalardan hangisi yanlış verilmiştir? 
A) Almanya – Versay Antlaşması 
B) Osmanlı Devleti – Sevr antlaşması 
C) Avusturya – Sen Jermen 
D) Bulgaristan – Triyanon 
Soru 10 
“Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir “Osmanlı Milleti” oluşturmayı amaçlamıştır. Milliyetçiliğe dayalı hareketleri durdurup devletin bütünlüğünü sağlamayı düşünmüştür. Bu akıma göre Türk, Ermeni, Yahudi, Arnavut, Arap, Bulgar her topluluk Osmanlı Devleti’nin bir parçası olarak devletin yücelmesi için çalışacaktır. Osmanlı milletinin her parçası aynı hak ve sorumluluklara sahip, ayrıcalığı olmayan Osmanlı vatandaşı olacaktır. Bu düşünceyi hayata geçirmek için de meşruti yönetim zorunlu görülmüştür. Açılacak olan mecliste tüm soy ve inançlar temsil edilecektir. Sorunlar mecliste görüşülüp çözüme kavuşacak, ülke dışından kaynaklanan kışkırtmaların önüne geçilecektir. Tanzimat Fermanı (1839) ve ,Islahat Fermanı’nın (186) yayımlanması bu akımı destekleyen adımlardır.”Yukarıdaki paragrafta anlatılan akım hangisidir? 
A) Türkçülük akımı 
B) Batıcılık akımı 
C) Osmanlıcılık akımı 
D) İslamcılık akımı 
Soru 11 
Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha önce başlamıştır? 
A) İç isyanlar ve ayaklanmalar 
B) Kapitülasyonlar 
C) Fermanlar 
D) Dış borçlar 
Soru 12 
Vatan ve Hürriyet Cemiyeti 
Hürriyet ve itilaf Cemiyeti 
Teali İslam Cemiyeti 
Mustafa Kemal verilenlerden hangilerinin kuruluşunda yer almıştır? 
A) 2. ve 3. 
B) Yalnız 1. 
C) 1. ve 2. 
D) Yalnız 2. 
Soru 13 
Düyun-u Umumiye İdaresi hangi amaçla kurulmuştur? 
A) Kapitülasyonları uygulamak 
B) Osmanlı dış borçlarını yapılandırmak 
C) Ticari hayatı geliştirmek 
D) Osmanlıda ticareti geliştirmek 
Soru 14 
İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması üzerine Mustafa Kemal ve arkadaşları Trablusgarp’a gizli yollardan giderek halkı direnişe geçirmişlerdir. Bu durum Mustafa Kemal’in hangi özelliğini göstermektedir? 
A) İnkılapçılığını 
B) Teşkilatçılığını 
C) İleri görüşlülüğünü 
D) İdealistliğini 
Soru 15 
Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında yapılmamıştır? 
A) Atina Antlaşması 
B) Paris Antlaşması 
C) Londra Antlaşması 
D) İstanbul antlaşması 
Soru 16 
Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur? 
A) Fransız ihtilali 
B) 31 Mart olayı 
C) Meşrutiyetin ilanı 
D) Coğrafi keşifler 
Soru 17 
I. Dünya Savaşı’nda, İtilaf Devletleri hem Rusya’ya yardım etmek hem de Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak için hangi savaşı başlatmışlardır? 
A) Kanal Harekatı 
B) Balkan Savaşı 
C) Çanakkale Savaşı 
D) Irak Cephesi 
Soru 18 
18. Yüzyılda Avrupa’da toplumsal hayatta aşağıdakilerden hangisi gözlenmemiştir? 
A) Hemen her sınıftan insan, ortaya konan bilimsel sonuçları büyük bir hayranlıkla takip ediyordu. 
B) Eleştirel düşünce ve akıl, bilimsel sorunlar yanında siyasal ve sosyal tüm kurumlara uygulanmaya ve kilisenin otoritesini artırmaya başladı. 
C) Aydınlanmacı düşünürlerin çabaları‑ halkın bilinçlenmesini, mutluluk ve özgürlük isteklerini artırdı. 
D) Halka açık dersler ve sergiler bilim zevkini toplumsal tabana yayıyordu. 
Soru 19 
Osmanlı Devletinin son dönemlerinde müslüman olmayanlara yeni haklar tanınmasına tepki olarak ortaya çıkan akım hangisidir? 
A) Osmanlıcılık akımı 
B) Türkçülük akımı 
C) İslamcılık akımı 
D) Batıcılık akımı 
Soru 20 
Osmanlı Devletinin Milliyetçilik akımına karşı geliştirdiği akım aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Batıcılık 
B) Osmanlıcılık 
C) Türkçülük 
D) İslamcılık