Test Çöz,1.Dönem 3.Değerlendirme Değerlendirme Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Kazanımları, 1.Dönem 3.Değerlendirme Kazanım Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf Sınavlar İnkılap Tarihi 1.Dönem 2.Değerlendirme Yazılısı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Aralık 2019 Persembe 20:56
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4510
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

 •  
 •  

16.Soru

Cumhuriyet döneminde yapılan inkılâpların kökleşmesi ve halkın belirli bir olgunluğa erişmesi için bir dizi tedbirler alınmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirler arasında yer alır?

 • ATek partili hayatı bir süre daha devam ettirme
 • BMeclis hükümeti sisteminden Kabine Hükümetine geçme
 • CKadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıma
 • DBirinci beş yıllık kalkınma planını hayata geçirme

15.Soru

Yeni Türk Devleti’nin gerçekleştirmiş olduğu yeniliklerden biri de patrikhanenin ve konsoloslukların mahkeme kurma hakkının ellerinden alınmasıdır.

Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdaki alanların hangisindeki ayrılıklara son verildiği savunulabilir?

 • AHukuk 
 • BEkonomi
 • CEğitim 
 • DSiyaset

14.Soru

Atatürk Dönemi’nde devlet düzeninde ve toplumsal alanda laikleşme süreci başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi devlet düzeninin laikleşmesiyle doğrudan ilgilidir?

 • ATekke ve zaviyelerin kapatılması
 • BMahkemelerde kadın erkek eşitliğinin sağlanması
 • CKılık kıyafetteki dinsel ve bölgesel farklılıklarının ortadan kaldırılması
 • D1928’de anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesinin kaldırılması

13.Soru

Türkiye’de 1929’da yapılan düzenlemelerle koruyucu gümrük politikası uygulamasına geçilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu yolla ulaşılmak istenen hedeflerden biridir?

 • AKapitülasyonları yaygınlaştırmak
 • BTicaret yapılan devlet sayısını artırmak
 • CYerli malı kullanımını artırmak
 • Dİthal malların ülkeye girişini hızlandırmak

12.Soru

Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitimdeki hedeflerinden biri de ülkedeki okur - yazar oranını ve eğitimli nüfus oranını artırmaktır.

Aşağıdaki inkılâplardan hangisi doğrudan bu amaca yöneliktir?

 • ATürk Dil Kurumu’nun açılması
 • BÜniversitelerin kurulması
 • CMillet mekteplerinin açılması
 • DTürk Tarih Kurumu’nun açılması

11.Soru

1. Hıfzıssıhha Enstitüsünün açılması
2. Yüksek Ziraat Enstitüsünün açılması
3. Halkevlerinin açılması Yukarıdaki kurumlardan hangileri sağlık ile ilgilidir? 

 • AYalnız 1.
 • BYalnız 3.
 • C1. ve 3.
 • D2. ve 3.

10.Soru

Nutuk (söylev) adını taşıyan bu kitapta Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarını, Milli Mücadele Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarını anlatmıştır. Bu dönemi ayrıntılarıyla açıklamış, dönemi aydınlatan başlıca eser haline gelmiştir. Eser hazırlanırken birçok belge taranmıştır. Bunlar arasında dönemin gazeteleri, Erzurum - Sivas Kongresi zabıtları, kişisel yazış- ma ve telgraf bulunmaktadır. Verilen paragraftan hareketle nutukla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

 • ATarihi bilgileri içermektedir.
 • BÇeşitli kaynaklardan faydalanılarak yazılmıştır.
 • CMilli Mücadele Dönemi'ni anlatan tek eser olmuştur.
 • DMustafa Kemal tarafından ortaya konulmuştur.

9.Soru

"Türk milletinin yürütmekte olduğu gelişme ve uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet bilimdir. Şunu da belirtmeliyim ki yüksek bir insan toplumu olan Türk milletinin tarihi bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, çalışkanlığı, doğuştan zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve milli birlik duygusunu geliştirmek milli ülkümüzdür."
Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku'ndaki sözlere bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

 • AMilli birlik duygusuna önem verilmiştir. 
 • BTürk milletinin güzel sanatlar sevgisinden bahsedilmiştir.
 • CTürk milletinin uygarlaşmasında "ilmin" rehberliğinden bahsedilmiştir.
 • DTürk milletinin tarihi zaferlerine değinilmiştir.

8.Soru

Medeni Kanunla;
1. Kadınlar istediği mesleğe girebilme
2. Kadınlara da boşanma hakkının verilmesi
3. Resmi nikah zorunluluğu
4. Mirasta eşit pay alma yenilikleri,
aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir? 

 • AEşitlik
 • BEkonomik özgürlü
 • CKanuni güvence
 • DSiyasi hak

7.Soru

Türkiye'de kadınlara verilen siyasi haklar;
• 1930'da belediye seçimlerine katılma
• 1933'te muhtarlık seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı
• 1934'te milletvekili seçme ve seçilme hakkı
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

 • ACumhuriyet'in ilanıyla beraber, kadınlara siyasi hak verilmiştir.
 • BKadınlara sadece yerel seçimlere katılma hakkı verilmiştir.
 • CKadınlar, milletvekili olma hakkını diğer siyasi haklardan önce elde etmiştir.
 • Dİlk önce köylerde yaşayan kadınlara siyasi hak verilmiştir.

6.Soru

Çağdaş toplumun en önemli unsurlarından birisi toplum içindeki bireylerin eşit olması ve ayrıcalık oluşturacak ünvanların kullanılmamasıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çağdaş bir toplum oluşturmak için yapılan inkılaplardan biridir?

 • AKabotaj Kanunu
 • BSoyadı Kanunu
 • CSanayiyi Teşvik Kanunu
 • DMisâkıiktisadi kararları

5.Soru

İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda;
• Karabük Demir Çelik Fabrikası kuruldu.
• Etibank kuruldu.
• Paşabahçe Cam Fabrikası kuruldu.
Bu kararlara bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AYeni tesisler açılmıştır.
 • BSanayinin geliştirilmesi için uğraşılmıştır.
 • CMadenlerle ilgili çalışmalar yapılmıştır.
 • DTarımdan elde edilen gelirin arttırılması amaçlanmıştır.

4.Soru

1. Aşar vergisinin kaldırılması
2. Sanayiyi Teşvik Kanunu
3. Kabotaj Kanunu
4. Etibankın kurulması gelişmelerine bakarak aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yenilik yapılmadığı söylenebilir?

 • ATarım
 • BEğitim
 • CDenizcilik
 • DSanayi

3.Soru

Kabotaj Kanunu'nu milli egemenlik hakları ve Türk denizciliğinde meydana getirdiği gelişmeler bakımından değerlendirdiğimizde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • ATürkiye kendi sularında bağımsız aktör olmuştur.
 • BMilli vapur ve gemi ticaret sisteminin kurulması sağlanmıştır.
 • CKendi limanlarımızda gemi işletme hakkına sahip olunmuştur.
 • DTürk denizlerinin, yabancı devletler için ekonomik değeri artmıştır.

2.Soru

1. Milli vapur ve gemi ticaret sisteminin kurulmasını sağlamıştır.
2. Türkiye kendi sularında bağımsız bir ekonomik aktör durumuna gelmiştir.
Yukarıda verilen bilgilerin cevap olduğu düşü- nüldüğünde bu cevaba uygun olan soru aşağı- dakilerden hangisidir? A) Kabotaj Kanunu'nun kazanımları nelerdir? B) Lozan Barış Antlaşması'nın denizciliğe katkısı nedir? C) Misakıiktisadi kararlarının faydaları nelerdir? D)

 • AKabotaj Kanunu'nun kazanımları nelerdir?
 • BLozan Barış Antlaşması'nın denizciliğe katkısı nedir?
 • CMisakıiktisadi kararlarının faydaları nelerdir?
 • DGölcük'te Türk donanmasının temellerinin atılmasının sağladığı faydalar nelerdir?

1.Soru