Test Çöz,Bir Kahraman Doğuyor, Batıya Erken Açılan Kent: Selanik, Mustafa da Çocuktu, Mustafa Kemal Okulda, Cepheden Cepheye Mustafa Kemal, Askeri Deha Mustafa Kemal, Disiplin, Çaba ve Zafer, Milli Sınırlar Önünde, Dört Şehir ve Mustafa Kemal, Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya, Mustafa Kemal Liderlik Yolunda,

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1.Ünite 4.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
12 Aralık 2013 Persembe 23:39
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4685
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Atatürk'ün ço-cukluk ve ilk gençlik yıllarının geçtiği yerlerden biri değildir?

a) İstanbul
b) Ankara
c) Selanik
d) Manastır


2. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal'in gitti-ği, ancak mezun olmadan ayrıldığı bir okuldur?

a) Şemsi Efendi ilkokulu
b) Mahalle Mektebi 
c) Manastır Askeri idadisi
d) İstanbul Harp Okulu


3. Ali Rıza Efendi, oğlunun iyi bir eğitim almasını istiyordu. "Adam olmak için okumak, öğrenmek şarttır, başka çare yoktur." diyordu. Buna göre, Ali Rıza Efendi'yle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

a) Oğlunun askeri okulda eğitim almasından yanadır.
b) İleri görüşlü bir kişidir.
c) Oğlunun iyi bir eğitim almasını arzulamaktadır.
d) Eğitime önem vermektedir.


4. Mustafa Kemal, aşağıdaki sözlerinden hangisini Çanakkale Savaşı'nda söylemiştir?

a) "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz."
b) Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz." 
c) "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emre-diyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar gelebilir."
d) Ordular! ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri!"


5. Mustafa Kemal, Balkan Savaşı sırasında Gelibo-lu'da görev yapmıştır. Bu görevi sırasında Gelibolu'yu karış karış gezmiş ve bir asker gözü ile inceleme olanağı bulmuştur. Mustafa Kemal, Balkan Savaşı'nda görev yaptığı Gelibolu ile ilgili deneyimlerinden aşağıdaki savaşların hangisinde yararlanmıştır?

a) Sakarya Savaşı
b) Büyük Taarruz
c) Başkomutan Meydan Muharebesi
d) Çanakkale Savaşı


6.Mustafa Kemal, Manastır Askeri idadisi'nde okur-ken daha sonraları ünlü bir hatip olan Ömer Naci ile arkadaş olur. Bu arkadaşlık onda şiir, edebiyat ve hitabete ilgi uyandınr. Aynı okulda tarih öğretmeni kolağası Mehmet Tevfik Bey, Mustafa Kemalin tarihe ve Türk tarihine ilgi duymasında rol oynamıştır. Bu durumun Mustafa Kemal'in ilerde gerçekleştirdiği;gelişmelerinden hangilerini doğrudan etkilemiş olduğu savunulabilir?

a) Saltanatın kaldırılması
b) Türk Tarih Kurumu'nun açılması,
c) Cumhuriyetin ilan edilmesi
d) Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ikinci kongresindeki Nutuk'un okunması


7. Mustafa Kemal, Çanakkale'de üstün bir başarı göstermiş ve kara zaferinin kazanılmasının baş mimarı olmuştur. O, bu başarısı ile milletin gönlünde taht kuran bir kahramandır. Bu durum ileride Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmesinde büyük rol oynamıştır? 

a) Milli Mücadele'nin lideri olmasını
b) Akıl ve bilimi rehber edinmesini
c) Millet sevgisi edinmesini
d) Kurtuluş Savaşı'nın planlanmasını


8. II. Balkan Savaşı'nın başlamasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Arnavutluk'un bağımsızlığını kazanması 
b) Bulgaristan'ın sınırlarını Ege Denizi'ne kadar genişlemesi
c) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki Katolikleri desteklemesi
d) Yunanistan ile Sırbistan arasında sınır anlaşmazlığının çıkması


9.Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in bitirdiği okullar arasında gösterilemez 

a) Harp Akademisi
b) Hava Harp Okulu
c) Şemsi Efendi Okulu
d) Manastır Askeri İdadisi


10. Bilgi: Rusya Balkanlarda Slav birliğini sağlamaya çalışmaktadır. Durum: ingiltere, Reval görüşmeleri sonucunda Rusya'yı Balkanlarda serbest bırakmıştır. XIX. yüzyılda Balkanların genel durumu düşünüldüğünde, Rusya'nın bu politikasının aşağıdaki devletlerden hangisini olumsuz etkilediği söylenebilir?

a) Yunanistan
b) Avusturya-Macaristan
c) Bulgaristan
d) Sırbistan


11.İttihat ve Terakki Partisi tarafından Selanik'te oluşturulan Hareket Ordusu'nun amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) II. Meşrutiyetin ilanını sağlamak
b) 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak
c) II. Abdülhamit'i tekrar tahta çıkartmak
d) Balkanlardaki Azınlık ayaklanmalarını bastırmak


12. Osmanlı Devleti, I. Balkan Savaşı'nda dört devlete karşı mücadele etmiştir. Ancak bu devletleri yenebilecek güçte olan Osmanlı Devleti bu savaştan yenilgiyle ayrılmıştır. Osmanlı Devleti'nin I. Balkan Savaşı'ndan yenilgi ile ayrılmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

a) Osmanlı Devleti'nin donanmasından faydalanamaması
b) Osmanlı ordusunda particilik mücadelesinin yaşanması
c) Osmanlı Devleti'nin savaş için yeterli hazırlıkların yapılmaması
d) Almanya'nın Balkan devletlerine askeri yardımda bulunması


13. Osmanlı Devleti'nin çok uluslu bir karaktere sahip- olması ve bu ulusların isyan ederek devletten ayrılması, ülke içerisinde ki Türkleri de etkilemiştir. Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi Osmanlı Devleti'nde Türkler arasında gelişme göstermiştir? 

a) islamcılık (ümmetçilik
b) Batıcılık
c) Türkçülük
d) Osmanlıcılık


14. Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak amacıyla Rusya'nın da kışkırtmaları ile Osmanlı Devletl'ne karşı ittifak yapan Balkan devletleri aşağıdakilerden hangi-sinde verilmiştir? 

a) Arnavutluk - Yunanistan - Romanya - Bulgaristan
b) Yunanistan - Bulgaristan - Karadağ -Sırbistan
c) Yunanistan - Bulgaristan - Sırbistan - Romanya
d) Romanya - Arnavutluk - Karadağ - Yunanistan


15.1905-1907 yılları arasında Suriye'deki 5. Ordu emrine verilen Mustafa Kemal, 30. Süvari alayında göreve başlamıştır. Burada kaldığı süre zarfında ordunun yetersizliği, ülkenin kötü yönetilmesi karşısında, Mustafa Kemal ülkenin kurtulması için gizli bir teşkilât kurmuştur. Buna göre, Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? 

a) İttihat ve Terakki Cemiyeti
b) Hürriyet ve ittihat Cemiyeti
c) Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
d) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti


16. Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından sonra İstanbul'a gelmiş ve "öyleyse sağlam ve gerçek karar ne olabilirdi? Bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da millet egemenliğine dayanan kayıtsız ve şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmaktı." demiştir. Atatürk'ün yukarıda verilen sözünde aşa- ğıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurguladığı söylenemez?

a) Türk millî kültürüne sahip çıkılmasının
b) Milletin yönetime hâkim olmasının
c) Saltanat idaresine son verilmesinin
d) Millî Mücadele hareketine başlanmasının


17.Mustafa Kemal; v 1899 yılında istanbul Harp Okuluna yazıldı. v 1905 yılında atandığı Şam'da Vatan ve Hürriyet adlı gizli bir cemiyet kurdu. v 1913 yılında Sofya'da Balkan ülkeleri Askerî Ateşeliği'ne atandı. v 1917 yılında Yıldırım Orduları Grubu'na bağlı 7. Ordu'nun komutanı oldu. Yukarıda Mustafa Kemal'in hangi alanda gerçekleştirdiği faaliyetler ile ilgili bilgi verilmemiştir?

a) Kültürel
b) Eğitim
c) Askerî
d) Siyasi


18."İşte memleketi kurtardınız, şimdi ne yapmak istersiniz?" sorusuna Atatürk: "Maarif vekili olarak millî irfânı yükseltmeye çalışmak en büyük emelimdir." cevabını vermiştir. Yukarıda verilen bilgiler Atatürk'ün hangi yönünü ön plana çıkarmaktadır? ?

a) Liderliğini
b) Sanatseverliğini
c) Eğitimciliğini
d) Yöneticiliğini


19.Mustafa Kemal ... Cephesi açılınca Tekirdağ'da kuruluş aşamasındaki 19. Tümen Komutanlığına atandı. Arıburnu, Anafartaları kapsayan bölgenin komutanı oldu. itilaf Devletleri 19 Şubat 1915 tarihinde bölgeye asker çıkardı. Mustafa Kemal itilaf kuvvetlerini etkisiz hâle getirerek savunma savaşını başlattı. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilirse doğru bir ifade olur?

a) Suriye
b) Çanakkale
c) Trablusgarp
d) Irak


20. "Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gereklidir." Atatürk'ün bu sözü onun aşağıdaki yönlerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

a) Açık sözlü olmasıyla
b) Kadercilikten uzak olmasıyla
c) ileri görüşlü olmasıyla
d) Kararlı olmasıyla