Test Çöz,1.Ünite, Bir Kahraman Doğuyor, Batıya Erken Açılan Kent: Selanik, Mustafa da Çocuktu, Mustafa Kemal Okulda, Cepheden Cepheye Mustafa Kemal, Askeri Deha Mustafa Kemal, Disiplin, Çaba ve Zafer, Milli Sınırlar Önünde, Dört Şehir ve Mustafa Kemal, Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya, Mustafa Kemal Liderlik Yolunda,

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1.Ünite Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
03 Kasım 2013 Pazar 13:28
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
19691
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Yüzbaşı Mustafa Efendi, genç öğrencisinin yete-neklerini ve zekâsını farkeder. Onu diğer Mustafa- lardan ayırmak için "Senin de adın Mustafa, benim de, arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun." der. Mustafa Kemal adı böyle ortaya çıkmıştır. Bu olay Mustafa Kemal'in okuduğu aşağıdaki okullardan hangisinde yaşanmıştır? 
A) Şemsi Efendi İlkokulu 
B) Manastır Askeri İdadisi 
C) Selanik Askeri Rüştiyesi 
D) İstanbul Harp Okulu

Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti'nin çöküşüne yol açan olayların yoğunlaştığı, Rumeli'nin en önemli kenti olan Selanik'te büyümüştür. Selanik, ekonomik, siyasi ve kültürel bakımdan çevre ülkelerden kolayca etkileniyordu. Balkan milletlerinin ayrılıkçı ayaklanmaları yaşanıyor, Batıda da gelişen yeni düşünceler Osmanlı ülkesine ilk önce buradan giriyordu. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öncelikle söylenebilir? 
A) Osmanlı ordusu güçsüzdür. 
B) Mustafa Kemal ülkenin içinde bulunduğu durumu görmekte ve yaşamaktadır. 
C) Osmanlı padişahının Balkanları düşünecek ve gerekli önlemleri alacak hali yoktur 
D) Batıda ortaya çıkan yeni fikirler Osmanlı'yı yık-maya yöneliktir

Çanakkale Savaşı'nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Mustafa Kemal'in Milli Mücadele'nin lideri olmasına ortam hazırlamıştır? 
A) Türk ulusunun en güç koşullarda dahi vatanı için neler yapabileceğini göstermesi 
B) Birinci Dünya Savaşının uzaması 
C) Mustafa Kemal'in ulusal kahraman haline gelmesi 
D) Yardım alamayan Rusya'da iç karışıklıklar çıkması

Osmanlı Devleti'nin donanmasını gönderecek gücü olmaması nedeniyle sadece gönüllü subaylarını gönderebildiği ve Mustafa Kemal'in de "Gazeteci Mustafa Şerif kimliği ile bazı arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'dan ayrılarak katıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Trablusgarp Savaşı 
B) Balkan Savaşı 
C) 1897 Yunan Savaşı 
D) Çanakkale Savaşı

Çanakkale Zaferi'nln kazanılmasında aşağıda-kilerden hangisinin önemli bir rolü olduğu söylenemez? 
A) Osmanlı'nın başkenti İstanbul'un savaş alanına yakın olması 
B) Türk ulusunun vatan sevgisi ve vatanı için her şeyi göze almış olması 
C) Mustafa Kemal'in Balkan Savaşı'nda görev yaptığı Gelibolu'yu iyi tanıması 
D) Osmanlı Devleti'nin daha savaşa girmeden önce Boğazların savaşta önemli olacağını varsayarak bölgede askeri hazırlıklar yapmış olması

Mustafa Kemal 1905te kurmay yüzbaşı olarak İstanbul Harp Akademisi'nden mezun oldu. Onun askerlikte ulaştığı en ûst rütbe aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yarbay 
B) Albay 
C) Tuğgenaral 
D) Mareşal

Mustafa Kemal'in kişiliğinin oluşumunda önemli rolü olan Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya kentleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Yahudiler, Rumlar ve Türkler birlikte yaşıyorlardı 
B) Bu şehirler zaman içinde Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmışlardı 
C) Selanik, Osmanlı Devleti'nin batıya açılan kapısı gibiydi 
D) Selanik ve Manastır ayrılıkçı ayaklanmaların yaşandığı şehirlerdi

Mustafa Kemal'in askerlik yaşamındaki bazı sa-vaşlar ile bu savaşlardaki başarıları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? 
A) Trablusgarp Savaşı - Tobruk ve Derne başarıları 
B) I. Dünya Savaşı - Çanakkale'de düşmanın karadan çıkarma girişimlerini durdurarak zaferin kazanıiışı 
C) Balkan Savaşı - Harekat Ordusu Kurmay Başkanı olarak İstanbul'a gelişi ve 31 Mart Olayı denilen isyanın bastırılışı 
D) Sakarya Savaşı - Düşmanın yenilgiye uğratılarak zaferin kazanılışı

Mustafa Kemal'in çocukluk ve gençlik yıllarında dahi ülke sorunlarıyla ilgilenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? 
A) Babasını erken yaşta kaybetmesinin 
B) Askeri okullarda okuyor olmasının 
C) Eğitim gördüğü okullarda ülke sorunlarının tar-tışılmasının 
D) İçinde yaşadığı bölgedeki gelişmelerin

1897'de Osmanlı-Yunan savaşı çıktığında Mustafa Kemal henüz 16 yaşındaydı ve Manastır Askeri İda- disi'nde öğrenciydi. "Gençlik hayatımın en heyacanlı günlerini, yaşadım. Yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim. Az daha gönüllü müfrezelerin arasına katılıp gidecektim." diyen Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Maceracı bir kişiliği vardır. 
B) Vatan sevgisi ve milliyetçi duyguların etkisi ile hareket etmektedir. 
C) Okul eğitimini sıkıcı bulmaktadır. 
D) Kısa sürede ünlü olmak istemektedir.

I. Manastır Askeri İdadisi 
II. İstanbul Harp Akademisi 
III. Şemsi Efendi İlkokulu 
IV. İstanbul Harp Okulu 
V. Selanik Askeri Rüştiyesi
Mustafa Kemal'in eğitim aldığı yukardaki okulların eğitim basamaklarına göre sıralanışı, aşağıdaki seçeneklerde 
A) I, III,, IV, II ve V 
B) III, V, I, IV ve II 
C) III, I, V, II, ve IV 
D) V, III, I, IV ve II

I. Çanakkale Savaşı
II. Balkan Savaşı 
III. Muş ve Bitlis'i düşman işgalinden kurtarış 
IV. Trablusgarp Savaşı 
Mustafa Kemal'in asker ve komutan olarak içinde yer aldığı yukarıdaki gelişmelerin kronolojisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) II, IV, III ve I 
B) IV, II, I ve III 
C) I, II, III ve IV 
D) IV, I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in kişisel özelliklerinden biri değildir? 
A) Vatanseverliği 
B) Çok gururlu oluşu 
C) İleri görüşlülüğü 
D) Çok cepheli oluşu

Aşağıdaki olayların hangisinde Mustafa Ke-mal'in herhangi bir rolü olmamıştır? 
A) 93 Harbi 
B) Çanakkale Savaşları 
C) 31 Mart İsyanı'nın bastırılması 
D) Trablusgarp Savaşı

Yıldırım orduları grup komutanlığı ve VII. Or-du'nun faaliyetlerinin sona erdirilmesi üzerine Mustafa Kemal 13 Kasım 1918'de Harbiye Nezareti emrine verildiğinden dolayı İstanbul'a dönmüştür. Mustafa Kemal'in İstanbul'da kalmayı tercih etmeyerek Anadolu'ya geçmek istemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İstanbul Hükümeti'nin teslimiyetçi tutumu 
B) Anadolu'da Padişaha karşı ayaklanmalarını başlaması 
C) İngilizlerin Osmanlı Mebusan Meclisi'ni da-ğıtması 
D) İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nın imzalaması

Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sı-rada Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki görevlerin hangisinde bulunuyordu? 
A) IX. Ordu Müfettişliği 
B) VII. Ordu Komutanlığı 
C) Ordu Kurmay Başkanlığı 
D) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı

Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı sonunda Al-manya ile yapılan Versay Antlaşması'nın ileride yeni bir dünya savaşı doğuracağını tahmin etmiştir. Bu durum, onun aşağıdaki hangi özelliğini kanıtlar niteliktedir? 
A) Yaratıcı zihniyete sahip olması 
B) Vatanını çok sevmesi 
C) İleri görüşlü olması 
D) Hakikati arama gücü

Mustafa Kemal aşağıdaki savaştan sonra gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verilmiştir? 
A) Sakarya Savaşı 
B) Çanakkale Savaşı 
C) Balkan Savaşları 
D) I.İnönü Savaşı

Mustafa Kemal'in en önemli eserlerinden biri Nutuk'tur. Mustafa Kemal bu eserinde 19 Mayıs 1919'dan itibaren gerçekleşen Milli Mücadele ve inkılap hareketleri hakkında bilgi vermektedir. Aşağıdaki konulardan hangisi Nutuk'ta yer almamaktadır? 
A) Saltanatın kaldırılması 
B) Harf inkılabının gerçekleşmesi 
C) Cumhuriyetin kurulması 
D) Meclise karşı yapılan ayaklanmalar

Mustafa Kemal aşağıdaki savaşların hangi sine katılmamıştır? 
A) Trablusgarp Savaşı 
B) I. İnönü Savaşı 
C) Sakarya Savaşı 
D) I. Dünya Savaşı