Test Çöz,Zekat, Hac Ve Kurban İbadeti Değerlendirme Testi, Zekat, Hac Ve Kurban İbadeti Testi, Zekat, Hac Ve Kurban İbadeti Testi, Zekat, Hac Ve Kurban İbadeti Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Zekat, Hac Ve Kurban İbadeti Kazanımları, Zekat, Hac Ve Kurban İbadeti Kazanım Testi, Zekat, Hac Ve Kurban İbadeti Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

8. Sınıf Din Kültürü Kuranda Akıl Ve Bilgi Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
22 Subat 2020 Cumartesi 11:55
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
54356
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

“Bir gün Hz. Muhammed ve arkadaşları otururlarken önlerinden bir cenaze geçiyordu. Peygamberimiz hemen ayağa kalktı. Yanındakiler, cenazenin müslüman olmadığını hatırlatınca Hz. Muhammed, “O da bir insan değil mi?” diye karşılık verdi.” 
Hz. Muhammed’in bu davranışı O’nun ahlaki özelliklerinden en çok hangisine örnek oluşturur? 
A) Hakkı gözettiğine 
B) Güvenilir olduğuna 
C) Danışarak karar verdiğine 
D) İnsanlara değer verdiğine

Yüce Allah’ın önceden takdir ve tayin ettiği olayların yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmasına ne denir? 
A) Ecel 
B) Kader 
C) Kaza 
D) İrade

“Ey inananlar. Yemin olsun ki içinizden, sıkıntıya düşmeniz kendisine ağır gelen, size düşkün, müminlere karşı şefkatli ve merhametli bir elçi geldi.” (Tevbe suresi, 128) 
Meali verilen ayette Hz. Muhammed ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
A) Müminleri sevdiğine 
B) Allah tarafından gönderilen bir elçi olduğuna 
C) Peygamberin kendi aralarından seçildiğine 
D) İnanmayanların kendisine sıkıntı verdiğine

Hz. Muhammed, “Ben ancak bir kulum, insanım, herkes gibi yer ve içerim.” buyurmuştur. Yukarıda verilen hadiste Hz. Muhammed’in özellikle hangi yönü ön plana çıkmaktadır? 
A) Peygamberlerin sonuncusu olduğu 
B) İnsani ihtiyaçlarının bulunduğu 
C) Bütün insanlara gönderildiği 
D) Allah’tan vahiy aldığı

Hz. Muhammed’e peygamberlik görevi 610 yılı Ramazan ayında verilmiştir. Bu tarihten 3 yıl sonra gelen vahiyde Allah Teala şöyle emretmiştir: “Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme.” (Hicr suresi, 94) 
Bu metinde aşağıdaki bilgilerden hangisine yer verilmemiştir? 
A) Peygamberliğin kırk yaşında başladığına 
B) Hz. Peygamber’e ilk vahyin 610 yılında geldiğine 
C) Müşriklerin itirazlarının devam edeceğine 
D) Açıktan tebliğ görevinin başladığına

“Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?...” (Saf suresi, 2) ayetine uygun hareket etmek aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmayı gerektirir? 
A) Sözünde durmayı 
B) Güzel söz söylemeyi 
C) Savurganlıktan kaçınmayı 
D) Tevazuyu (alçak gönüllülüğü)

“Vesiletü’n-Necat” adlı eser kime aittir? 
A) Yunus Emre 
B) Hacı Bayram-ı Veli 
C) Mevlana Celalettin 
D) Süleyman Çelebi

Yüce Allah’ın isimlerinden olan ve Ayet’el-Kürsî’de de geçen “Hayy” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Her şeyi bilen 
B) Canlı ve diri 
C) Yoktan yaratan 
D) Benzersiz

Bilginin gerçekçilik değeri, faydacılık değeri ve teolojik değeri gibi yönleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bilginin teolojik değerine ilişkin bir kuraldır? 
A) Bilimsel verileri ön yargısız biçimde açıklama 
B) Objektif gözlem ve deneylere dayalı olma 
C) İnsanı kendini yaratan Rabb’ine götürme 
D) İnsanlığa yararlı olmayı amaçlama

Taassup sahibi bir bireyde aşağıdakilerden hangisi daha az görülür? 
A) Bilimsel gelişmelere açık olma 
B) İnsanlar arası iletişimde sorun yaşama 
C) Tutum ve davranışlarda aşırıya kaçma 
D) Sadece kendi görüş ve düşüncelerini doğru olarak görme

“Bilgisizlik, ihmal ve vurdumduymazlık sonucu ortaya çıkan olumsuzlukları kader olarak görmek yanlıştır.” 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu yargı ile çelişir? 
A) İnsan, davranışlarını kendi iradesi ile belirler. 
B) Allah, insana iyiyi kötüden ayırt edebilecek bir akıl vermiştir. 
C) İnsanın kötü yolu benimsemesinin nedeni alın yazısının böyle yazılmış olmasıdır. 
D) İnsanın, davranışlarından sorumlu tutulması, irade sahibi olmasından dolayıdır.

• “... Başka tanrıların olmayacaktır.” 
• “Kendin için put yapıp onlara tapmayacaksın.” 
Yahudi inancındaki On Emir’de yer alan bu ifadeler aşağıdaki Kur’an ayetlerinin hangisiyle ifade edilmiştir? 
A) “... Emrolunduğun gibi dosdoğru ol...” 
B) “Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi kesin bir şekilde emretti.” 
C) “Görmüyorlar mı ki biz, kudretimizin eseri olarak onlar için bir çok hayvanlar yarattık.” 
D) “Antlaşma yaptığınız zaman Allah’ın akdini (onun adıyla verdiğiniz sözü) yerine getirin...”

İnsanları zorlayarak inanmalarını sağlamanın veya bir kişinin baskı sonucu müslüman olduğunu söylemesinin bir değeri yoktur. 
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu yargıyı desteklemez? 
A) “Dinde zorlama yoktur. Artık hak ile batıl birbirinden ayrılmıştır.” 
B) De ki: “Gerçek Rabbinizdendir. Dileyen inansın, dileyen inkâr etsin.” 
C) “Eğer Rabb’in dileseydi insanları tek bir ümmet kılardı.” 
D) “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir.”

İslam mezheplerinin (Fıkhî mezheplerin) sistematik hâle geldiği dönem aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? 
A) Hz. Muhammed döneminde 
B) Hicrî dördüncü asırda 
C) Sahabe döneminde 
D) Tabiîn döneminde

Peygamberimiz bir gün kendisiyle görüşmeye gelen ve heyecanlanan birisine, “Kardeşim, korkma, ben de senin gibi annesi kuru et yiyen bir insanım.” diyerek, onu rahatlatmıştır. Peygamberimizin bu davranışı aşağıdakilerden en çok hangisine örnek teşkil eder? 
A) Kardeşliğe 
B) Alçakgönüllülüğe 
C) Görgülü olmaya 
D) Sözünde durmaya

Hz. Muhammed’e “el-Emîn” (Güvenilir) lakabı hangi dönemde ve nerede verilmiştir? 
A) Cahiliye döneminde Mekke’de 
B) Vefatından sonra Medine’de 
C) Hicret sonrasında Medine’de 
D) Boykot döneminde Mekke’de

Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür unsurlarından biridir? 
A) Vatanı kahramanca savunma 
B) Küçüklere sevgiyle yaklaşma 
C) Düşkünlere şefkatle muamele etme 
D) Sanat eseri, cami ve medreseler yapma

Kaza ve kader inancını doğru anlayan bir kimseden, aşağıdakilerden hangisini ileri sürmesi beklenmez? 
A) Her şeyi yaratanın Allah olduğunu 
B) Allah’ın her şeyi bir düzen içinde yarattığını 
C) İnsanın yaptıklarından sorumlu tutulmayacağını 
D) Evrende Allah’ın iradesine aykırı hiçbir olayın gerçekleşemeyeceğini

İslam medeniyetindeki vakıf müessesesini aşağıdakilerden hangisi içinde değerlendirebiliriz? 
A) Fıtır sadakası 
B) Fidye 
C) Zekât 
D) Sadaka-i cariye

Aşağıdakilerden hangisi “din anlayışı” hakkında doğru bir ifade değildir? 
A) Evrenseldir. 
B) Belli bir zamanla sınırlıdır. 
C) Kültürel ortam din anlayışını şekillendirir. 
D) Kişilerin kültür düzeylerine göre farklılık gösterir.