Test Çöz,4. Ünite: Çaðdaþ Türkiye Yolunda Adýmlar 1. Saltanattan Milli Egemenliðe 2. Zaferin ve Baðýmsýzlýðýn Tescili 3. Milli Sýnýrlardan Milli Ekonomiye 4. Baþkent Ankara 5. Yaþasýn Cumhuriyet 6. Çaðdaþ Devlete Doðru 7. Çok Partili Demokratik Hayat 8. Çaðdaþ Uygarlýða Doðru Adýmlar 9. Hukuk ve Aile 10. Rejim Karþýtý Bir Ýsyan 11. Kabotaj Bayramý 12. Mustafa Kemal'e Suikast Giriþimi 13. Bir Devrin Analizi: Nutuk 14. Harf Ýnkýlabýndan Millet Mektepleri'ne 15. Milli Kültürümüz Aydýnlanýyor 16. Kubilay Olayý 17. Bir Cumhuriyet Kenti 18. Çaðdaþ Üniversite Yolunda 19. Devlet ve Toplum El Ele 20. Modern Tarýmýn Doðuþu 21. Az Zamanda Çok ve Büyük Ýþler Yaptýk 22. Sanat ve Spor 23. Çaðdaþ Türk Kadýný 24. Soyadý Kanunu

8. Sınıf İnkılap Tarihi 4.Ünite 3.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
13 Aralık 2013 Cuma 23:27
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
6160
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Atatürk bir sözünde:’’Bugünkü hükümetimiz teşkilat-ı devlet ve hükümettir ki,onun ismi Cumriyettir.Artık hükümet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır.Hükümet millettir,millet hükümettir.’’demiştir. Aşağıdakilerden hangisi,Atatürk’ün Cumhuriyet rejiminİ güçlendirmek için yaptığı faaliyetler arasında gösterilemez? 
A) Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi 
B) Seçmen yaşının 22’den 18’e indirilmesinin 
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması 
D) Çok partili hayata geçiş denemelerinin yapılması

28 Mayıs 1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu ile öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? 
A) Özel teşebbüslere kolaylık sağlanması 
B) Tarım faaliyetlerinin geliştirilmesi 
C) Yeni iş imkanları oluşturulması 
D) Yeni sanayi kuruluşlarının açılması

1927 yılında çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan istenilen sonuçlar alınamadı.İstenilen sonuçların alınamamasında; I.Halkın ekonomik durumunun yetersiz olması II.Yeterli teknik elemanın olmaması III.Gerekli makinelerin alınamaması IV.Devletin özel teşebbüse izin vermemesi gibi nedenlerden kaç tanesi etkili olmuştur? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4

Ekonomi alanında yapılan inkılapların amaçları; -Ekonomik alanda bağımsızlığı sağlamak -Yabancıların elindeki işletmeleri millileştirmek -Sanayi dallarını devlet kontrolü altına almaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu amaçları gerçekleştirmek için yapılan çalışmalardan biri değildir? 
A) Medeni Kanun’un kabulü 
B) I.Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması 
C) Kapitülasyonların kaldırılması 
D) Kabotaj Kanunu’nun kabulü

Yeni Türk Devleti’nin ilk yıllarında büyük yatırımların devlet tarafından gerçekleştirilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Özel sektörün yeterli tecrübe ve sermayeye sahip olmaması 
B) Yabancı sermayenin yapılacak yatırımlara engel olması 
C) Özel sektörün yeterli kar elde edememesi 
D) Halkın yatırımları devletten beklemesi

Çağdaş bir devletin temeli olarak ekonomik kalkınma mecburiyeti cumhuriyet döneminde bir çok çalışma yapılmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan birisi değildir? 
A) Türkiye İktisat Kongresi’nin toplanması 
B) Misak-ı İktisadi’nin kabul edilmesi 
C) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması 
D) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

I.Kapitülasyonların kaldırılması II.Kabotaj Kanunu’nun kabulü III.Miladi takvimin kabulü IV.Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun yürürlüğe girmesi V.Aşar vergisinin kaldırılması Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Türkiye Cumhuriyetin’de bağımsız ve güçlü bir ekonomi sağlama amacına yönelik yapılan yeniliklerden değildir? 
A) Yalnız IV 
B) Yalnız III 
C) I ve II 
D) III ve V

Milli egemenliğin güçlenmesini sağlamak -Devlet başkanlığı sorununu çözmek -Devletin yönetim şekli ile ilgili tartışmaları sona erdirmek amacıyla aşağıdaki inkılaplardan hangisi gerçekleştirilmiştir? 
A) Saltanatın kaldırılması 
B) Halifeliğin kaldırılması 
C) Cumhuriyetin ilanı 
D) TBMM’nin açılması

Yönetimde Çağdaşlaşma; TBMM’nin açılması Saltanatın kaldırılması Cumhuriyetin ilanı ? Verilen diyagramda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur? 
A) Siyasi partilerin kurulması 
B) Yeni müzelerin açılması 
C) Millet Mektepleri’nin açılması 
D) Eğitimin zorunlu hale getirilmesi

Lozan Barış Görüşmelerinde ele alınan konular iki ana başlıkta toplanabilir. -Yunanistan ve Türkiye arasındaki sorunlar -Türkiye ile diğer devletler arasındaki sorunlar Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar arasında gösterilemez? 
A) Azınlıklar 
B) Musul 
C) Patrikhane 
D) Savaş tazminatı

Lozan Barış Konferansı’nda ele alınan boğazlar konusu Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlayıcı şekilde çözümlenmiştir. Boğazlarla ilgili aşağıda verilen maddelerden hangisi bu durumu kanıtlar nitelikte değildir? 
A) Boğazların her iki yanı askerden arındırılacaktır. 
B) Boğazlar savaş tehlikesi karşısında silahlandırılabilecektir 
C) Boğazlar tüm ticaret gemilerine açık olacaktır. 
D) Boğazlarla ilgili başkanı Türk olan uluslar arası bir komisyon kurulacaktır.

Lozan Barış Görüşmeleri’nin kesintiye uğradığı İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplanmış (17 Şubat 1923) ve Misak-ı İktisadi kararları alınmıştır. TBMM’nin bu çalışması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 
A) Siyasi başarıların ekonomik başarılarla sağlanabileceği düşüncesiyle 
B) Ekonomik bağımsızlığın sağlanmaya çalışmasıyla 
C) Lozan görüşmelerinde etkili olmak düşüncesiyle 
D) Lozan’daki başarısızlıkları telafi etmek istemesiyle

Cumhuriyet’in ilanından sonra demokrasinin tam olarak gerçekleşmesi için yeni partiler kurulmuş fakat bu partilerin bir kısmı daha sonra çıkan olaylar nedeniyle kapatılmıştır. Açılan partilerin kapatılması ülkemizde aşağıdaki gelişmelerden hangisini engellemiştir? 
A) Cumhuriyetin ilanı 
B) Demokrasinin gerçekleşmesini 
C) Saltanatın kaldırılmasını 
D) Hukuk alanındaki inkılapların yapılmasını

Lozan Barış Antlaşması’nda sınırlarla ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Irak sınırı—Musul,Irak’ta kalmak üzere çizilmiştir. 
B) Suriye sınırı—20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması’nda olduğu gibi olacaktır. 
C) Batı sınırı—Yunanlılara sınır,Doğu Trakya Türkiye’de kalmak üzere Meriç Irmağı olmuştur. 
D) Adalar—İmroz ve Bozcaada Türkiye’de kalmıştır.

Lozan Barış Antlaşması’nda yer alan, -Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması -Kapitülasyonların kaldırılması gibi maddelere bırakılarak Türkiye ile ilgili: I.Ekonomik bağımsızlık sağlanmıştır. II.İç işlerine karışılması önlenmiştir. III.Yönetimde laik düzene geçilmiştir. gibi yargılardan hangisi veya hangilerine ulaşılabilir? 
A) I ve II 
B) II ve III 
C) Yalnız I 
D) I ve III

I.Ankara’nın başkent olması II.Cumhuriyet’in ilan edilmesi III.Çok partili hayata geçilmesi IV.Türkiye İktisat Kongresi’nin toplanması Yukarıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan inkılaplar arasında gösterilemez? 
A) I 
B) II 
C) III 
D) IV

TBMM, 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırmıştır. TBMM’nin saltanatı kaldırırken aşağıdakilerden hangisini amaçlağı söylenemez? 
A) İtilaf Devletlerinin iki hükümet arasında ayrılık çıkarmasını önlemeyi 
B) Osmanlı Devleti’nin varlığına son vermeyi 
C) İstanbul Hükümeti ile halk arasındaki bütünleşmeyi sağlamayı 
D) TBMM’nin ulusun tek temsilcisi olduğunu göstermeyi

Saltanatın kaldırılmasının sonuçları ile ilgili aşağıda verilen gelişmelerden hangisi dış politika ile ilgilidir? 
A) Lozan görüşmelerinde Türk tarafını bölme girişiminin sonuçsuz kalması. 
B) Laiklik konusunda atılan ilk adımın olması 
C) Osmanlı Devleti ve hanedanının kalkması. 
D) Millet egemenliğinin kesinleşmesi.

Aşağıdaki olaylardan hangisi saltanatın kaldırılmasını hızlandırmıştır? 
A) Menemen Olayı’nın çıkması 
B) İtilaf Devletlerinin,Lozan Konferansı’na İstanbul Hükümetini de çağırması 
C) Şeyh Sait Ayaklanması’nın çıkması 
D) Mustafa Kemal Atatürk’e İzmir’de bir suikast düzenlenmek istenmesi

Mustafa Kemal öncülüğünde 1 Kasım 1922’de TBMM,saltanatın kaldırılmasına karar vermiştir. Saltanatın kaldırılması ile aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenemez? 
A) TBMM’nin milletin tek temsilcisi haline geldiği 
B) Yeni Türk devletinin yönetim şeklinin belirlendiği 
C) Kişisel egemenliğin yerini,millet egemenliğinin aldığı 
D) Osmanlı Devleti’nin sona erdiği