Test Çöz,Ortaokul 8.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, Atatürkçülük, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Atatürkçülük, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Atatürkçülük, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Atatürkçülük, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Atatürkçülük, tarama, deneme etkinliği bul, Atatürkçülük, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Atatürkçülük 2 Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
15 Mayıs 2013 Carsamba 18:53
Güncellenme tarihi
20 Kasım 2019 Carsamba 22:54
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
6356
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1924 Anayasasının 88. maddesinde, "Türkiye ahalisine, din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk adı verilir." ifadesi yer almıştır. Buna göre, 1924 Anayasasının milliyetçilik anlayışıyla ilgili olarak; 
I. Irkçılığa karşıdır. 
II. Birleştiricidir. 
III. Laiktir. 
IV Yabancı milletlerle her türlü ilişkiyi reddeder. 
yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız l 
B) Yalnız IV 
C) I ve II 
D) III ve IV

Bir ulusun, hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının toplamına milli güç denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi milli güç unsurları arasında gösterilemez? 
A) Milli birlik ve beraberliği sağlamak 
B) Silahlı kuvvetleri caydırıcı bir niteliğe ulaştırmak 
C) Ekonomik yönden devlet ve halkı güçlendirmek 
D) Yabancı devletlere ekonomik ayrıcalıklar vermek

I. Akla ve mantığa uygundur. 
II. Bir bütündür, birbirlerinden ayrılamazlar. 
III. Bilimsel faaliyetlerde Batı'nın takip edilmesinin reddeder. 
IV. Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuş¬tur. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden değildir? 
A) Yalnız l 
B) Yalnız III 
C) I ve IV 
D) II ve III

Atatürk "Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak; kendine özgü siyasi bir fikre sahip olmak, mensup olduğu bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir." sözü ile laikliğin; 
I. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırması, 
II. Din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olması, 
III. Dinin siyasete alet edilmesini önlemesi, 
IV Dini yanlış ve temelsiz inançlardan arındırması özelliklerinden hangisinin veya hangilerinin önemini vurgulamıştır? 
A) Yalnız l 
B) Yalnız II 
C) I ve III 
D) II, III ve IV

Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan bazıları şunlardır: 
• Egemenliğin millete ait olması
• Vatan ve millet sevgisi
• Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma ülküsü
Bu esaslar; 
I. Cumhuriyetçilik II. Devletçilik
III. Milliyetçilik
IV. İnkılapçılık 
ilkelerinden hangisi veya hangileri ile doğrudan ilişkilendirilebilir? 
A) Yalnız l 
B) Yalnız IV 
C) II ve III 
D) I, III ve IV

Cumhuriyet Döneminde hukuksal ve toplum sal alanda yapılan inkılaplarla herkes yasalar önünde eşit kabul edilmiştir. Hiçbir kişiye, aile ye ve zümreye ayrıcalık tanınmamıştır. Böyle ce, çıkarları ortak ve dayanışma içinde, olan çağdaş bir toplum oluşturulmak istenmiştir. Bu bilgilere göre hukuksal ve toplumsal alanda yapılan inkılaplar; 
I. Cumhuriyetçilik
II. Laiklik
III. Halkçılık 
ilkelerinden daha çok hangisi veya hangileriyle ilişkilendirilebilir? 
A) I ve II 
B) II ve III 
C) Yalnız I 
D) Yalnız II

Cumhuriyet döneminde; I. Tekke ve türbelerin kapatılması, II. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının uygulanması, 
III. Türk Dil Kurumunun kurulması, gibi yenilikler yapılmıştır. 
Bu yeniliklerin Atatürk ilkeleriyle ilişkisi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? I II III _ 
A) Cumhuriyetçilik İnkılapçılık Halkçılık 
B) Lâiklik Devletçilik Milliyetçilik 
C) Devletçilik Lâiklik Cumhuriyetçilik 
D) Halkçılık Cumhuriyetçilik Lâiklik

Atatürkçü düşüncede aşağıdaki milli güç unsurlarından hangisi, milli egemenliğe ve demokratik düşüncenin gelişmesine dayanır? 
A) Siyasi 
B) Ekonomik 
C) Askeri 
D) Sosyokültürel

Cumhuriyet Dönemi'nde; I. Okuma yazma seferberliğinin başlatılması II. Yerli tüccarların, yabancı tüccarlara karşı korunması için gümrük vergilerinin yükseltilmesi III. İbadet yerlerinin dışında dinsel kıyafet, sembol ve işaretlerle dolaşılmasının yasaklanması yeniliklerinin Atatürk ilkeleriyle ilişkisi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? I. II. III. 
A) Laiklik İnkılapçılık Halkçılık 
B) Devletçilik Milliyetçilik Laiklik 
C) Halkçılık Milliyetçilik Laiklik 
D) Milliyetçilik Halkçılık Devletçilik

Halkçılık ilkesine göre; hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz. Milletin bütün fertleri kanun önünde eşittir. Herkes devlet hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. 
Buna göre aşağıdaki uygulamalardan hangisi halkçılık ilkesi ile bağdaşmaz? 
A) Yöneticilerin halk tarafından seçilmesi 
B) Seçimlerde herkesin bir oy hakkına sahip olması 
C) İlköğretim okullarında herkesin ücretsiz olarak okuyabilmesi 
D) Herkesin aynı siyasi partiye oy vermek zorunda olması
 

Atatürk'ün; Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Ne mutlu Türk'üm diyene Türk öğün çalış güven sözlerinden hangisi ya da hangilerinin milliyetçilik ilkesiyle ilgisi en azdır? 
A) Yalnız l 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve III

Türkiye'de sanayileşmenin sadece özel girişimle gerçekleştirilemeyeceğini anlayan devlet, bu işi doğrudan kendisi üstlenmiştir. Bu gelişme Türkiye'de aşağıdaki ilkelerden hangisinin güçlenmesine yol açmıştır? 
A) Laiklik B Devletçilik 
C) Halkçılık 
D) İnkılapçılık

Atatürk;” İnkılap hareketlerinin amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modern, bütün anlamı ve biçimi ile dünya uygarlığına uygun bir toplumsal heyet durumuna getirmektir” 
Atatürk'ün, inkılap hareketlerinin amacı ile ilgili bu sözü aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 
A) Çağdaşlık 
B) Devletçilik 
C) Milliyetçilik 
D) Halkçılık

"Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya, bu çalışmayı ve bilinci diğer kuşaklara da yansıtmaya" denir. 
Yukarıda verilen tanım Atatürk ilkelerinden hangisine aittir? 
A) Halkçılık 
B) Milliyetçilik 
C) Cumhuriyetçilik 
D) İnkılapçılık

Herkesin kanun önünde eşit olması ve kimseye ayrıcalık tanınmaması daha çok aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir? 
A) Laiklik 
B) Devletçilik 
C) İnkılapçılık 
D) Halkçılık

13 Kasım 1918'de Suriye Cephesi'nden İstanbul'a dönen Mustafa Kemal Paşa, aynı gün İstanbul önlerine gelen İtilaf Devletleri donanmasını görünce "Geldikleri gibi giderler" demiştir. 
Bu söz Mustafa Kemal Paşa'nın aşağıdaki yönlerinden hangisini göstermektedir? 
A) Milletine olan güvenini' 
B) İleri görüşlülüğünü 
C) Akılcılığını 
D) Gurura yer vermemesini

Cumhuriyet, halkın kendi kendini yönetmesi, yöneticilerini kendisinin seçmesi ve değiştire bilmesidir. Yani demokratik bir idare şeklidir. Buna göre cumhuriyet idaresinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yöneticilerin belli bir süre için halk tarafından seçilmesi 
B) Belli bir grubun yönetici olarak iş başında bulunması 
C) Bir tek siyasi partiye oy verilmesi 
D) Yöneticileri belli bir grubun seçmesi

Atatürk milliyetçiliği; milleti sevmek, milletin birlik ve beraberliğinin devamı, maddi ve ma nevi açıdan yücelmesi için çalışmaktır. Bütün bireylere eşit hak tanımak devlet imkanların dan herkesin eşit oranda yararlanması için ça lışmaktır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin milliyetçilikle ilgisi en azdır? 
A) Milli birlik ve beraberlik için çalışmanın 
B) Milleti demokrasi ile yönetmenin 
C) Milletin kalkınması için çalışmanın 
D) Seçimlere belli bir grubun katılmasını sağlamanın

Yurdumuzun işgalinden sonra kurulan yararlı cemiyetler, Atatürk ilkelerinden hangisinin Türk ulusunca daha önceden benimsendiğini gösterir? 
A) Halkçılık 
B) İnkılapçılık 
C) Milliyetçilik 
D) Devletçilik

Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, egemenliğe, huzur ve refaha sahip olması, aklın ve bilimin rehberliğinde çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkılması amacıyla temel esasları Atatürk tarafından belirlenen ilkelere Atatürkçülük denir. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülük ile bağdaşmaz? 
A) Demokratik idare sistemi 
B) ileri uygarlıkların bilim ve teknolojisinin alınması 
C) Kişisel egemenlik hakkının tanınması 
D) Milli birlik ve beraberlik için çalışılması