Test Çöz,Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye, Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye anlama testi, Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye anlatımı testi, Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye bilgi testi, Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye bilgisi testi, Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye çalışma testi, Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye değerlendirme testi, Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye etkinlik testi, Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye kavrama testi, Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye kazanım testi, Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye konu testi, Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye öğrenme testi, Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye öğretimi testi, Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye ölçme testi, Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye ön bilgi testi, Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye pekiştirme testi, Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye sonuç değerlendirme testi, Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye sonuç testi, Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye sunumu testi, Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Tür

8. Sınıf İnkılap Tarihi Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
16 Subat 2020 Pazar 09:04
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1855
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye

1. Bir devletin dayandığı ilkelerin ve toplumun yaşam düzeyinin hızla ve ileriye dönük olarak değişmesine inkılap denir. Buna göre Atatürk döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin inkılâp özelliği taşıdığı söylenemez?
A) Meclis hükümeti sisteminden kabine hükümeti sistemine geçilmesi
B) Arap harflerinin yerine Latin alfabesinin kullanılmaya başlanması
C) Mecellenin yerine Medeni Kanunun kabul edilmesi
D) Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
2. Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitimdeki hedeflerinden biri de ülkedeki okur
- yazar oranını ve eğitimli nüfus oranını artırmaktır.
Aşağıdaki inkılâplardan hangisi doğrudan bu amaca yöneliktir?
A) Türk Dil Kurumu’nun açılması 
B) Üniversitelerin kurulması
C) Milet mekteplerinin açılması 
D) Türk Tarih Kurumu’nun açılması
3. Türkiye’de 1929’da yapılan düzenlemelerle koruyucu gümrük politikası uygulamasına geçilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu yola ulaşılmak istenen hedeflerden biridir?
A) Kapitülasyonları yaygınlaştırmak
B) Ticaret yapılan devlet sayısını artırmak
C) Yerli malı kullanımını artırmak
D) İthal malların ülkeye girişini hızlandırmak
4. Atatürk Dönemi’nde devlet düzeninde ve toplumsal alanda laikleşme süreci başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi devlet düzeninin laikleşmesiyle doğrudan ilgilidir?
A) Teke ve zaviyelerin kapatılması
B) Mahkemelerde kadın erkek eşitliğinin sağlanması
C) Kılık kıyafetteki dinsel ve bölgesel farklılıklarının ortadan kaldırılması
D) 1928’de anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesinin
Kaldırılması
5. Ekonomik kalkınmaya öncülük etmesi beklenen özel teşebbüsün bekleneni verememesi Yeni Türk Devletini aşağıdakilerden hangisine yönlendirmiştir?
A) Yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye
B) Kapitülasyonları yaygınlaştırmaya
C) Devletçilik ilkesinin hayata geçirilmesine
D) Dış borç alımına gidilmesi
6. İzmir İktisat Kongresi'nde kabul edilen Misak-ı İktisadi'de; "Büyük devletlerin ekonomik boyunduruğu altında kalmadan, kendi kaynaklarımızla ekonomik kalkınma gerçekleştirilmelidir." kararı yer almıştır.
Buna göre yeni Türk Devleti’’nin ekonomide aşağıdaki yöntemlerden hangisini izlemesi beklenemez?
A) Hammaddesi yurt içinde olan sanayi daları kurma
B) Yabancıların kurduğu ekonomik tekelerden kaçınma
C) Sanayicileri teşvik edecek ulusal bankalar kurma
D) Kapitülasyonları yaygınlaştırarak gümrük gelirlerini azaltma
7. Yeni Türk Devleti’nin gerçekleştirmiş olduğu yeniliklerden biri de patrikhanenin ve konsoloslukların mahkeme kurma hakkının elerinden alınmasıdır.
Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdaki alanların hangisindeki ayrılıklara son verildiği savunulabilir?
A) Hukuk 
B) Ekonomi 
C) Eğitim 
D) Siyaset
8. Türkiye 1946 yılına kadar hükümetler yeterince denetlenememiştir.
Yukarıda bahsedilen olumsuzluk aşağıdakilerin hangisiyle giderilmiştir?
A) 1924 Anayasası’nın ilan edilmesiyle
B) Yeni siyasi partilerin kurulmasıyla
C) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
D) Halifeliğin kaldırılmasıyla
9. Cumhuriyet döneminde yapılan inkılâpların kökleşmesi ve halkın belirli bir olgunluğa erişmesi için bir dizi tedbirler alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirler arasında yer alır?
A) Tek partili hayatı bir süre daha devam ettirme
B) Meclis hükümeti sisteminden Kabine Hükümetine geçme
C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıma
D) Birinci beş yılık kalkınma planını hayata geçirme
10. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş ve laik devletlerin görevleri arasında yer almaz?
A) Farklı inançların bir arada yaşamasın sağlamak
B) İnancına bakılmaksızın herkese eşit yaklaşmak
C) Dindar ve Müslüman insanlar yetiştirmek
D) Toplumsal huzuru ve barışı sağlamak
11. Türk inkılabı kısa sürede, hızlı ve kapsamlı bir kültürel değişime ortam hazırlamıştır. Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Türk kültürünün geniş alanlara yayıldığına
B) Batı’nın kültürel değerlerinin aynen kabul edildiğine
C) Türk halkının benliğini yitirdiğine
D) Türk halkının yeniliklere açık olduğuna
12. Öğrenim Birliği Yasası ile medreseler kapatılırken, azınlık okulları ve yabancı okular Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Kapitülasyon haklarına son verildiğine
B) Eğitimdeki uygulamalarda birlik sağlandığına
C) Geleneksel eğitim anlayışına bağlı kalındığına
D) Azınlık okullarının kapatıldığına
13. Kabotaj Yasası ile Türk karasularında gemi işletme hakkı Türk vatandaşlarına bırakılmıştır.
Bu durum;
I. Bağımsızlık 
II. Milliyetçilik 
III. Devletçilik
Anlayışlarından hangilerini güçlendirmiştir?
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) I ve III
14. I. Ziraat Bankasının açılması
II. Aşar vergisinin kaldırılması
III. Kabotaj Kanunu’nun yayınlanması
Cumhuriyet döneminde görülen yukarıdaki uygulamalardan hangileri,, köylünün ekonomik koşullarını iyileştirme amacıyla yapılmıştır?
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) II ve III
15. - Hafta sonu tatilinin Cumadan Pazara alınması
- Kabotaj Yasası’nın çıkarılması
- Sat ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi
- Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdaki inkılâplardan kaç tanesi batı ile olan ilişkilerimizi geliştirme amacıyla yapılmıştır?
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4
16. Yeni Türk Devleti'nin kabul etiği Medeni Kanun, İsviçre örnek alınarak hazırlanmıştır.
Bu durum İsviçre Medeni Kanunu’’nun;
I. Sorunlara pratik ve akılcı çözümler getirmesi
II. Çağdaş ve laik ilkelere uygun olması
III. Kavramların açık bir şekilde düzenlenmiş olması
Özelliklerinden hangisiyle ya da hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I 
B)Yalnız II 
C) I ve II 
D) I, II ve III
17. Atatürk ilke ve inkılâplarında aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?
A) Bağımsız devlet anlayışından taviz vermemek
B) Amaca ulaşmak için her yolu deneme
C) Kalkınmada aklı ve bilimi rehber alma
D) Ulusal egemenliği geliştirmek
18. Atatürk döneminde “laik ve çağdaş eğitim” anlayışını yerleştirmek için bir dizi inkılap gerçekleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?
A) Medreselerin kapatılması
B) Yabancı okulların mili eğitime bağlanması
C) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
D) Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın çıkarılması
19. Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu’yla gerçekleştirilen yeniliklerden biri değildir?
A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
B) Kız ve erkek çocukları arasında miras eşitliğinin sağlanması
C) Kadının ve erkeğin toplumsal alanda eşit kabul edilmesi
D) Evlilikle ilgili yeni düzenlemelerin getirilmesi
20. Atatürk halkın dini duygularının kullanılarak sömürülmesine, bağnazlığın ve tutuculuğun yaygınlaşmasına şiddetle karşıydı. İnsanların batıl inanışlara göre değil, akıl ve bilimin rehberliğinde hareket etmesini istiyordu. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’’ün doğrudan bu görüşleri doğrultusunda yapılmış inkılaplardan biridir?
A)Şapka giymenin zorunlu olması
B)Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
D) Anayasadan dini hükümlerin çıkarılması