Test Çöz,Bir Kahraman Doğuyor, Batıya Erken Açılan Kent: Selanik, Mustafa da Çocuktu, Mustafa Kemal Okulda, Cepheden Cepheye Mustafa Kemal, Askeri Deha Mustafa Kemal, Disiplin, Çaba ve Zafer, Milli Sınırlar Önünde, Dört Şehir ve Mustafa Kemal, Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya, Mustafa Kemal Liderlik Yolunda,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Batıya Erken Açılan Kent Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
12 Aralık 2013 Persembe 19:24
Güncellenme tarihi
20 Kasım 2019 Carsamba 22:54
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
13189
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Selanik, Rumeli'de yer alan bir Osmanlı ken¬tiydi. Limanıyla Ege Denizi'ne açılan şehir, Osmanlı'nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Selanik; Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul'a demir yolu ile bağlanmıştı. Bu özellikler Selanik'te aşağıdakilerden han¬gisinin gelişmesine katkı sağlamış olamaz? ?

a) Sosyal hayatın
b) Merkezi otoritenin
c) Ekonomik faaliyetlerin
d) Eğitim ve kültür düzeyinin


2. Mustafa Kemal Osmanlı Devletinin çöküşüne yol açan olayların yoğunlaştığı Rumeli’nin en önemli kenti Selanik’te büyüdü.Bölge farklı alanlarda komşu ülkelerden etkilenmekteydi.Hristiyan milletlerin Osmanlı Devletine karşı ayaklanmaları,büyük devletlerin yayılma politikaları en çok burada hissediliyordu.Bu durum Mustafa Kemali çok etkiliyordu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin çevresinde yaşanan olaylardan etkilenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır? ?

a) Azınlıklara yeni haklar verilmesini istemesi
b) Ülke ile ilgili kararlar alırken daha gerçekçi ve daha sağduyulu hareket etmesi
c) Mali kalkınmaya önem vermesi
d) Padişahlığın devamını istemesi


3. Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey, mektebe, gitmek meselesine aittir. Annem, mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Babam yeni açılan Şemsi Efendi Mektebi'ne devam etmemi ve yeni yöntemlere göre okumamı istiyordu. Nihayet babam bu meseleyi ustaca hâlletti. Önce mahalle mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden alınıp Şemsi Efendi Mektebi'ne kaydedildim. Atatürk'ün çocukluk yılları hakkında verdiği bu bilgilere bakarak ailesi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? br /> 
a) Babası baskıcı bir düşünceye sahiptir
b) Annesi geleneklere daha fazla bağlıdır
c) Demokratik bir anlayış vardır.
d) Eğitime önem vermektedirler


4. Mustafa Kemal'in doğduğu ve büyüdüğü Selanik'te Türkler ile birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler de yaşıyordu. Selanik'in bu durumunun Mustafa Kemal'e aşağıdakilerden hangisini kazandırdığı savunulabilir? ?

a) Çeşitli kurumlarda önemli görevler üstlenmeyi
b) Askerlik mesleğinde yeni gelişmeleri takip etmeyi
c) Osmanlı Devleti'nin etnik ve kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi olmayı
d) Avrupa devletleri arasındaki ilişkileri öğrenmeyi


5. Kemal'in doğduğu Selanik şehrinde Türk aydınları ve gençleri tarafından çeşitli gazete ve dergiler çıkarılmaktaydı. Buna göre Selanik şehri için; I. Kültürel çalışmalar yapılmaktadır. II. Avrupa'nın merkezidir. III.Dönemin en gelişmiş şehridir. yargılarından hangisi ya da hangilerine ula¬şılabilir? 

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III


6. Mustafa Kemal’in doğduğu ve öğrenim hayatına adım attığı Selanik, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de en gelişmiş şehriydi, Şehir canlı bir ticaret ve sanayi merkeziydi. Çeşitli din ve milletlerden oluşan nüfusu renkli bir yapıya sahipti, Öğretmenin tahtaya yazdığı bilgilere başlık verilmek istense aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ?

a) Selanik Şehri’nin Özellikleri
b) Mustafa Kemal’in Fikir Hayatı
c) Mustafa Kemal’in Eğitim Hayatı
d) Selanik’in Stratejik Önemi


7.Mustafa Kemal'in doğduğu şehir Selanik genç ve aydın neslin bulunduğu vatanseverlik duygularının yoğrulduğu ve daha geniş bir özgürlük ortamının bulunduğu bir yerdi. Bu bilgilere göre Selanik şehri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

a) Fikirler rahat bir şekilde ifade edilebilmektedir.
b) Çağın gerisinde kalmıştır
c) Osmanlı Devleti'nin başkentidir.
d) Avrupa'yla etkileşimi zayıftır


8. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti. Ülke sınırları içinde Türklerle beraber pek çok millet bulunuyordu. Selanik'te Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı. Buna göre Selanik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

a) Osmanlı ticaret hayatında önemli bir yere sahiptir. 
b) Dil ve inanç alanında birliktelik sağlanmıştır. 
c) Kültürel bakımdan zengin bir şehirdir.
d) Milliyetçilik isyanlarına açık bir şehirdir


9. Atatürk'ün doğduğu dönemde Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki toprakları milliyetçilik akımı ve Rusya gibi bazı devletlerin etkisiyle Osmanlı'dan ayrılmaktaydı. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

a) Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni desteklediğine
b) Osmanlı Devleti'nin milliyetçilik akımından olumsuz etkilendiğine
c) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruduğuna
d) Avrupa'da yeni bir Türk devletinin kurulduğuna


10. Mustafa Kemal’in ailesi Rumeli’nin fethi sırasında Anadolu’dan getirilerek Selanik’e yerleştirilen Türk boylarına mensuptur. Annesi Zübeyde Hanım okuma yazma bilen oldukça kültürlü bir hanımefendidir. Babası Ali Rıza Efendi iyi bir eğitim almış, uzun yıllar gümrük memurluğu yapmıştır. Mustafa Kemal’in ailesi dönemin şartlarına göre orta hâlli bir yaşam sürmüştür. Yukarıdaki bilgilere göre Mustafa Kemal’in ailesi ile ilgili olarak hangi soruya cevap verilemez? ?

a) Eğitim durumları nasıldır?
b) Anadolu’ya ne zaman dönmüşlerdir?
c) Ne işle geçimlerini sağlamışlardır?
d) Selanik’e ne zaman, nereden gelmişlerdir?


11. Mustafa Kemal'in çocukluk ve gençlik yıllarını yaşadığı dönemde Balkanlardaki genel durumu hangi öğrenci doğru ifade etmiştir? 

a) Balkanlar Osmanlı yönetiminden memnundu.
b) Milliyetçilik akımının etkisi ile Yunanlılar, Sırplar, Bulgarlar ayaklanmaya başlamışlardı. 
c) Balkanlarda huzur ve güven hakimdi.
d) Balkanlarda mezhep çatışmaları vardı


12. Atatürk’ün doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği şehir olan Selanik’te Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler gibi milletler de yaşamaktaydı. Selanik şehrindeki bu çok uluslu yapının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez? 

a) Azınlık haklarının kısıtlanmasına
b) Zengin bir kültürel yapının oluşmasına
c) Milliyetçilik akımının etkilerinin yoğun olarak görülmesine
d) Atatürk’ün fikir hayatının zenginleşmesine


13. Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün hayatı ile ilgili yanlış bir bilgidir? 

a) Annesi Zübeyde Hanım babası Ali Rıza Bey'dir.
b) Selanik’te doğmuştur.
c) Ailesinin zoruyla askeri okula gitmiştir
d) Eğitimine askeri okullarda devam etmiştir


14. XIX. yüzyıl, Osmanlı Devleti'nin hızla dağıl¬maya başladığı yüzyıldır. * Dağılmayı önlemek, devleti güçlendirmek amacıyla yapılan ıslahatlardan da istenilen sonuç alınamamıştı. • Ülkenin ekonomik durumu da her geçen gün kötüye gidiyordu. Bu gelişmeler Mustafa Kemal üzerinde nasıl bir etki uyandırmıştır 

a) Öğrenim hayatında başarılı olması
b) Ülke sorunları ile ilgilenmesi
c) Türk Tarih Kurumu'nu kurması
d) Çeşitli cephelerde görev alması


15. Selanik, Rumeli'de yer alan bir Osmanlı ken¬tiydi. Limanıyla Ege Denizi'ne açılan şehir, Os¬manlı'nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir ko¬numa sahipti. Selanik; Üsküp, Belgrat, Manas¬tır ve İstanbul'a demir yolu ile bağlanmıştı. Bu özellikler Selanik'te aşağıdakilerden han¬gisinin gelişmesine katkı sağlamış olamaz?

a) Eğitim ve kültür düzeyinin
b) Sosyal hayatın
c) Ekonomik faaliyetlerin
d) Merkezi otoritenin