Test Çöz,Ortaokul 8.Sınıf Sosyal Bilgiler, Online, İnteraktif, Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar, tarama, deneme, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 8.Sınıf Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği, 8.Sınıf Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği ara, 8.Sınıf Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar, tarama, deneme etkinliği bul, Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar, tarama, deneme tanıtma anlatma etkinliği çöz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar 2 Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
15 Mayıs 2013 Carsamba 18:50
Güncellenme tarihi
11 Kasım 2019 Pazartesi 23:20
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
6764
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Yeni Türk Devleti millilik temeli üzerine kurul muş, başka devletlerin politikalarına karışmama ilkesini benimsemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kaldırılması, yeni Türk Devleti'nin bu özelliği ile doğrudan bağdaştırılabilir? 
A) Aşar vergisinin 
B) Halifelik kurumunun 
C) Kapitülasyonların 
D) Toplumsal ayrıcalık belirtisi sayılan unvanların

Türk Kurtuluş Savaşı, Batılı devletlere karşı yapılmış bir mücadeledir. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesi yolunda yapılan in kılaplarda Batı uygarlıkları örnek alınmıştır. 
Aşağıdakilerden hangisi Batı uyarlıklarının örnek alınmasının nedenlerinden biri olamaz? 
A) Siyasi, sosyal ve ekonomik yönden en ileri ülkeler olmaları 
B) Çağdaş uygarlığın temsilcisi olarak görülmeleri 
C) Sömürgeci bir düzen kurmaları 
D) İnsan haklarına değer veren uygulamalarının olması

Türkiye'de, Arap harfleriyle kitap basımının yasaklanması ve basılan kitaplarda yeni Türk harflerinin kullanılmasının zorunlu kılınması aşağıdaki inkılaplardan hangisinin sonucudur? 
A) Harf inkılabının 
B) Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun 
C) Medreselerin kapatılmasının 
D) Yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulmaya başlanmasının

Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin doğru dan toplumsal hayatı düzenleme amacıyla yapıldığı söylenemez? 
A) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesinin 
B) Teşviki Sanayi Kanunu'nun çıkarılmasının 
C) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasının 
D) Soyadı Kanunu'nun çıkarılmasının

Avrupalılar, Türklerin sarı ırktan olduklarını ve tarih boyunca hep ilkel yaşadıklarını, bu nedenle medeni ve uygar bir ulus olamayacakla rını iddia ediyorlardı. 
Mustafa Kemal'in Türk milletini rencide eden bu durumu önlemek amacıyla yaptığı en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Türk Dil Kurumu'nu kurdurması 
B) Eğitim, öğretim birliğini sağlaması 
C) Türk Tarih Kurumu'nu kurdurması 
D) Avrupalılarla siyasi ilişkileri kesmesi

• TBMM'nin açılması
• Saltanatın kaldırılması
• Cumhuriyetin ilanı
Bu gelişmelerin sonuçları arasında, aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 
A) Devletçilik ilkesinin benimsenmesi 
B) Demokrasi yönetiminin kurulması 
C) Millet egemenliğinin gerçekleştirilmesi 
D) Yeni bir devletin kurulması

TBMM, • Kurtuluş Savaşı sırasında öğretmen ve öğrencilerin askerlik görevini ertelemiştir. 
• İlköğretimi zorunlu ve devlet okullarında ücretsiz hale getirmiştir. 
• İlköğretim çağındaki çocukların yabancı okullara gitmelerini yasaklamıştır. 
TBMM'nin bu uygulamalarının aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik olduğu ile ri sürülemez? 
A) Eğitim faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesini 
B) Temel eğitim çağındaki çocukların milli kültürümüze uygun yetiştirilmesini 
C) Toplumda temel eğitim almış bireylerin sa yısının artırılmasını 
D) Türkiye'de faaliyet gösteren bütün yabancı okulların kapatılmasını

Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasıyla ümmetçi ve hanedancı tarih anlayışı terk edilmiş, Türklerin sarı ırktan gelen ilkel bir ulus olduğu propagandaları etkisiz hale getirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Türk tarihinin bütün dönemleri belgeler ışığında incelenmiştir. Buna göre Türk Tarih Kurumu'nun araştırmalarında, 
I. Millilik 
II. Bilimsellik 
III. Ümmetçilik
ilkelerinden hangisi ya da hangilerini esas alması beklenebilir? 
A) Yalnız l 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II

Aşağıdaki diyagramda 1926'da kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. 
Boşanma hakkı ka dına da ta nınmıştır.+ Kadınların mirastan erkeklerle eşit pay alması ka bul edil miştir.+ Tek eşle evlilik zo runlu hale getirilmiş tir. = ? 
Buna göre, Medeni Kanun'un temel amacı olarak diyagramdaki "?" yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
A) Kadınlara ayrıcalık tanımak 
B) Kadın erkek eşitliğini sağlamak 
C) Kadınların erkeklerden üstün olduğunu ka nıtlamak 
D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımak

Halkın yönetime katılması, egemenlik hakkının millete ait olması, farklı görüş ve düşüncelerin yönetime yansıması demokrasinin bir gereğiydi. Mustafa Kemal Paşa, demokrasi idaresinin Türk toplumunda iyice yerleşmesini istiyordu. 
Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisinin demokrasiyi yerleştirme amacına yöne lik olduğu söylenemez? 
A) Devletçilik ilkesinin kabul edilmesi 
B) Cumhuriyet'in ilan edilmesi 
C) Saltanatın kaldırılması 
D) Çok partili hayata geçiş denemelerinin ya pılması

Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri'nin katı tutumu yüzünden Lozan'daki görüşmeler sona ermiş, Türk heyeti Ankara'ya geri dönmüştür. Bir süre sonra İtilaf Devletleri'nin isteği üzerine görüşmeler yeniden başlamıştır. 
İtilaf Devletleri'nin bu hareketi aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? 
A) Türk tarafından daha fazla taviz kazanmaya 
B) Yunanistan'ı yeniden Türkiye üzerine saldırtmaya 
C) Türkiye'de iç savaş çıkarmaya 
D) İsmet İnönü'nün Lozan Görüşmeleri'ne katılmasını engellemeye

"Barış zamanında askeri nitelik taşımayan gemiler ve uçaklar Boğazlardan serbestçe geçe bilecekti." 
Lozan Barış Antlaşmasında yer alan bu hüküm ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir? 
A) Boğazların savaş zamanında aktif kullanılması 
B) Boğazlardaki her türlü hava ve deniz trafiğinin sona erdirilmesi 
C) Boğazlardaki Türk egemenliğinin tavizsiz gerçekleşmesi 
D) Boğazların ticari olarak dünyaya açık tutulması

Lozan Konferansı'nda konular ele alınırken, itilaf Devletleri, uzlaşmaz ve katı bir tutum takınmışlardır. 
Bu tutum aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkarmıştır? 
A) Türkiye'nin geri adım atmasını 
B) Barış görüşmelerine bir süre ara verilmesini 
C) Kapitülasyonların devam etmesinin antlaşma hükümlerinde yer almasını 
D) Yunanistan'ın savaş tazminatı vermesinin engellenmesini

I. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan bütün barış antlaşmaları, galipler tarafından mağluplara, tartışmasız kabul ettirilmiştir. Fakat Lozan Barış Antlaşması, Türkiye ile İtilaf Devletleri arasın da karşılıklı görüşmeler sonucunda kabul edilmiştir. 
Bu duruma dayanarak, Lozan Barış Antlaşması için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 
A) Türkiye'nin egemenliğini sınırlandırmıştır. 
B) İtilaf Devletleri tarafından, Türkiye'ye zorla imzalattırılmıştır. 
C) Devletlerin eşitliği ilkesi gözetilerek yapılmıştır. 
D) Saltanat sisteminin devamını sağlamıştır.

Atatürk; “Bu anlaşma, Türk milleti aleyhine, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşmasıyla anılmış büyük bir suikastın yıkılışını ifade eden bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir eserdir.” 
Atatürk'ün, Lozan değerlendirmesi aşağıda ki yargılardan hangisini doğrulamaz? 
A) Çok önemli bir siyasi belgedir. 
B) Sevr Antlaşması hükümlerinin geçersiz hale gelmesini sağlamıştır. 
C) Türkiye'yi Avrupa'dan tamamen koparmıştır. 
D) Türkiye'nin uluslararası alanda etkinliğini artırmıştır.