Test Çöz,Ya Ýstiklal, Ya Ölüm, Ýlk Zaferimiz, Destanlaþan Direniþ, Maraþ, Urfa, Antep, Ýstiklal Milletimindir, Düzenli Ordu Kuruluyor, Birinci Ýnönü Zaferi, Londra Konferansý, Afganistan ile Dostluk Antlaþmasý, Moskova Antlaþmasý, Ýkinci Ýnönü Zaferi, Ýstiklal Marþý'mýz Yazýlýyor!, Kütahya - Eskiþehir Savaþlarý, Savaþa Raðmen Eðitim Kongresi, Anadolu Ýnsanýnýn Büyük Fedakarlýðý, Diriliþin Destaný: Sakarya, Sakarya Savaþý'ndan Sonraki Geliþmeler, Hayat Veren Zafer, Savaþa Son Veren Belge, Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluþ Savaþýmýz,

8. Sınıf İnkılap Tarihi Destanlaşan Direniş Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
12 Aralık 2013 Persembe 23:55
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5822
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanmasının ar-dından TBMM'nin farklı tarihlerde aldığı kararlarla Maraş'a "Kahraman", Antep'e "Gazi", Urfaya ise "Şanlı" unvanları verilmiştir. Buna göre TBMM'nin verdiği bu kararların bahsedilen şehirlerin, I. İşgallere karşı vermiş oldukları mücadele II. Ekonomik önemleri III.Coğrafi konumları gibi özelliklerden hangilerine bağlı olarak gerçek-leştiği söylenebilir? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) I ve III 
D) I ve II

Adana, Antep, Urfa ve Maraş çevresini işgal eden Fransızlar ve Suriye’den getirdikleri Ermeniler kötü muameleler yapınca bölge halkı Kuvayımilliye oluştu-rarak başarılı mücadeleler yapmıştır Bir süre sonra Fransa, TBMM ile Ankara Antlaşması' yaparak bölgeyi boşaltmıştır. Bu bilgilere bakarak, I. Türk halkı bağımsız yaşama düşüncesindedir II. Fransa, bölgedeki direnişe boyun eğmiştir III.Halkın mücadelesi başarıya ulaşmıştır. yorumlarından hangileri yapılabilir? 
A) I ve III 
B) I, II ve III 
C) II ve III 
D) I ve II

Sakarya Savaşı'ndan sonraFransa, TBMM ile Ankara An-laşması'nı imzalayarak işgalettikleri yerlerden çekilmiştir.Böylece Türk milleti için GüneyCephesi kapanmıştırBu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazır-lamıştır? 
A) Lozan Antlaş ması'nın imzalanmasına 
B) Batı Cephesine giden sevkiyatının hızlanmasına 
C) Kuvayımilliyenin başarısız olmasına 
D) Sovyet Rusya ile Antlaşma yapılmasına

Kurtuluş Savaşı sonrasında Maraş'a bir yazı gönde-rilerek, Milli Mücadeleye katılanların listesi istenmiştir. Bunun üzerine şehrin ileri gelen yöneticileri toplanarak Ankara'ya, "Maraş'ta Milli Mücadele'ye katılmayan tek fert bile yoktur." cevabını vermişlerdir. Bu bilgiye dayanarak hangisine ulaşılabilir? 
A) Maraş halkı düzenli ordu kurulmasını istemektedir 
B) Maraş halkı işgallere karşı topyekün mücadele etmiştir. 
C) Maraş yöneticileri TBMM’ye karşı gelmiştir. 
D) Milli Mücadele'yi Maraşlılar başlatmıştır.

İtilaf Devletleri işgal ettikleri her yerde direnişle karşılaşmıştır.Türk halkı Itilaf Devletlerinin silah gücü olarak üstün ordularına karşı varını yoğunu ortaya koyarak savaşmıştır.Bu duruma bakarak; I. Türk halkında milli bilinç oluşmuştur. II. Ulusal egemenlik sağlanmıştır. III. Bağımsızlık için mücadele edilmiştir. yorumlarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) I ve III 
B) Yalnız II 
C) Yalnız I 
D) Yalnız III

Fransızlar'ın işgal ettiği güney bölgelerinde milli kuvvetlerimiz her gün daha esaslı bir şekilde teşkilatlanıyorlardı. Milli kuv-vetler ordu birliklerini de des-tekleyerek işgal kuvvetlerini her tarafta sıkı ve şiddetli bir şekil-de zorluyorlardı.Atatürk'ün Nutuk'ta bu sözlerine göre, Fransız iş-galine karşı Türk Milletinin tepkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur? 
A) İşgallere karşı direnmek 
B) Manda ve himayeyi kabul etmek 
C) Istanbul Hükemeti'nin emirlerine uymak 
D) Ordu birliklerinden bağımsız hareket etmek

Maraş kalesindeki Türk bayrağının indirilip, Fransız bayrağını çekilmesi üzerine halk galeyana gelerek ayaklandı. Önce protesto yapan halk daha sonra Kuvayımilliye oluşturarak mücadele etti. Bu durum Türk Milleti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin kanıtı olamaz? 
A) Padişaha bağlılığının 
B) Vatanseverliğinin 
C) Bayrağa saygının 
D) Esir yaşamayacağının

Bir bez parçasından başka bir şey olmayan bayrak için dün bu kadar gürültü yaptınız. İs-tesem hepinizi yok edebilir-dim, yapmadım. Yarın top tüfek kullanacak olursam ne yapar sınız? Çoluk çocuğu-nuza acımıyor musunuz?'' Her gün ölmektense bir gün ölmeyi yeğle-rim. Bayrak için ölmek her Türk için şereftir. Verilen diyaloga göre Türkler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Bağımsızlıkları için ölümü göze aldıkları 
B) Bağımsız yaşamayı en büyük şeref saydıkları 
C) Bağımsızlıklarına düşkün oldukları 
D) Her zaman ve her şartta savaşı tercih ettikleri

Kurtuluş Savaşı sırasında Çukurova bölgesi ile, Antep, Urfa ve Maraş gibi güney illerinde Fransız işgal gücüne karşı yere! milis kuvvetleri oluşturan halk direnişe geçmiştir. Bu bölgede TBMM'nin oluşturduğu düzenli ordunun herhangi bir mücadelesi olmamıştır. Buna rağmen zor durumda kalan Fransızlar bölgeyle il-gili konularda TBMM ile görüşme yolunu seçmiştir. Fransızların bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? 
A) TBMM'yi güç duruma düşürmeye çalıştıklarının 
B) Bölgenin Türkiye'den ayrılmasını istemediklerinin 
C) TBMM'yi Türk milletinin temsilcisi olarak gördüklerinin 
D) Ermenilerin haklarını korumaya çalıştıklarının

Kurtuluş Savaşı'nda Doğu ve Batı Cepheleri'nde Düzenli Ordu ile savaşıldığı halde Güney Cephesi'nde Düzenli Ordu savaşları yapılmamıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 
A) Güney illerinde Kuvva-i Milliyeciler'in başarılı olması 
B) Batı ve Doğu Cepheleri'nde İtilaf güçlerinin varlığı 
C) Güney illerinin işgale uğrama tehlikesinin bulunma-ması 
D) Fransız ordusunun TBMM'yle mücadeleden uzak olması

Maraş, Urfa, Antep ve Adana'da yaşayan güney illeri halkı, Kuvayımilliye birlikleri oluşturarak Fransız ve Ermenilere karşı şehirlerini savunmaya çalışmışlardır. Buradaki halk neden Kuvayımilliye birlikleri oluş-turmak zorunda kalmıştır? A) Mustafa Kemal’in 9. Ordu müfettişi 
A) Mustafa Kemal’in 9. Ordu müfettişi olarak atanması 
B) Mondros Ateşkesi ile Osmanlı ordusunun terhis edilmesi 
C) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşanması 
D) Erzurum kongresinin düzenlenmiş olması

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından Maraş, Urfa ve Antep'i işgal eden İngilizler bir yıl sonra yapılan anlaşma gereği bölgeyi Fransızlara bırakmışlardır. Fransızların bölgeye Ermenileri yerleştirmeye başla-ması üzerine halk direnişe geçmiş, düşmanı bölgeden çıkarmıştır. Bu bilgiye dayanarak; I. Güney'de yapılan işgallere halk tepki göstermiştir. II. Maraş, Antep ve Urfa'dan düşmanın çıkarılmasıyla Kurtuluş Savaşı sonuçlanmıştır. III. Fransızların yaptığı uygulamalardan halk rahatsızlık duymuştur yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız II 
B) I ve III 
C) Yalnız I 
D) I ve II