Test Çöz, 1. Ýlk Zaferimiz 2. Destanlaþan Direniþ 3. Maraþ 4. Urfa 5. Antep 6. Ýstiklal Milletimindir 7. Düzenli Ordu Kuruluyor 8. Birinci Ýnönü Zaferi 9. Londra Konferansý 10. Afganistan ile Dostluk Antlaþmasý 11. Moskova Antlaþmasý 12. Ýkinci Ýnönü Zaferi 13. Ýstiklal Marþý'mýz Yazýlýyor! 14. Kütahya - Eskiþehir Savaþlarý 15. Savaþa Raðmen Eðitim Kongresi 16. Anadolu Ýnsanýnýn Büyük Fedakarlýðý 17. Diriliþin Destaný: Sakarya 18. Sakarya Savaþý'ndan Sonraki Geliþmeler 19. Hayat Veren Zafer 20. Savaþa Son Veren Belge 21. Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluþ Savaþýmýz

8. Sınıf İnkılap Tarihi Doğu ve Güney Cephesi Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
13 Aralık 2013 Cuma 23:21
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
16397
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

TBMM’ninaçılışına kadar ulusal iradenin temsil olanağı bulduğu Temsilciler kurulu ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde kurulmuştur? 
A) Amasya Görüşmeleri 
B) Sivas Kongresi 
C) Erzurum Kongresi 
D) Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Moskova Antlaşmasında yer alan “ İki taraftan birinin tanımadığı uluslar arası hiçbir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.” Maddesiyle aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin kastedildiği savunulabilir? 
A) Sevr 
B) Gümrü 
C) Moskova 
D) Ankara

I- Ermeniler İşgal ettikleri Türk topraklarını terk edeceklerdir. II- Kars, Sarıkamış, Iğdır, Ardahan, Kağızman Türklere verilecektir. III- Doğu sınırı Aras nehri-Çıldır Gölü’ne kadar uzanan hat olacaktır. Yukarıda verilen maddeler aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile ilgilidir? 
A) Gümrü 
B) Moskova 
C) Ankara 
D) Kars

Aşağıdakilerden hangisi düzenli ordunun kuruluş nedenleri arasında yer almaz? 
A) Kuvayi Milliyenin askerlik teknikleri konusunda yetersiz olması 
B) Düşman kuvvetlerinin düzenli askeri birliklerden oluşması 
C) Kuvayi Milliye birliklerinin zaman zaman yanlış uygulamalar yapmaları 
D) Kuvayi Milliye ihtiyaçlarının hükümet tarafından karşılanması

Mondros Ateşkes Antlaşmasına uymayıp emrindeki orduyu dağıtmayan doğudaki tek komutan ………………………………………………………. Yukarıdaki bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 
A) İsmet Paşa 
B) Kazım Karabekir Paşa 
C) Ali Fuat Paşa 
D) Mustafa Kemal Paşa

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Fransızların işgal ettikleri yerler arasında bulunmaz? 
A) Adana 
B) Maraş 
C) Musul 
D) Urfa

Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi “ulusal egemenlik” ilkesi ile doğrudan ilgilidir? 
A) Milli iradeyi hakim kılmak esastır. 
B) Manda ve himaye kabul edilemez 
C) Azınlıklara ayrıcalıklar verilemez. 
D) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür.

Misak-ı Milli’ye göre milli sınırlar aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmıştır? 
A) Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Yunanlılar tarafından işgal edilmemiş yerler 
B) Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Türk askerinin bulunduğu sınırlar 
C) Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında kendi isteği ile ana vatana katılan yerler 
D) Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Türklerin savaştığı cepheler

Aşağıdakilerden hangisi Temsil Heyeti’nin hükümet gibi davrandığını gösteren bir uygulamadır? 
A) Ermenilerle Gümrü Antlaşması’nın imzalanması 
B) Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi Komutanlığı’na atanması 
C) Düzenli ordunun kurulması 
D) Rusya ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması

I. Güney cephesinde gerçekleşen savaşlar sona ermiştir. II. Hatay dışında işgal edilen topraklar TBMM’nin denetimine girmiştir. Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile doğrudan ilgilidir? 
A) Gümrü Antlaşması 
B) Ankara Antlaşması 
C) Moskova Antlaşması 
D) Kars Antlaşması

İtilaf devletleri, hazırladıkları Sevr Antlaşması’nın metnini Osmanlı Devleti’ne imzalatmak isteyince Osmanlı padişahı da Meclis-i Mebusan’ın kapalı olması nedeniyle, İstanbul’da aydınlardan ve devlet adamlarından oluşan Saltanat Şurası’nı toplayarak antlaşma şartlarını incelettirmiştir. Toplantı sonunda antlaşma şartları kabul edilmiş Paris’e giden Türk heyeti Sevr Barış Antlaşmasını imzalamıştır. Osmanlı padişahının bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediği söylenebilir? 
A) İtilaf Devletleriyle işbirliği içinde olduğunu göstermeyi 
B) Sevr Antlaşması’nı imzalama sorumluluğunu Saltanat Şurası üyeleriyle paylaşmayı 
C) TBMM’nin Osmanlı Devleti’yle işbirliği içinde olduğunu göstermeyi 
D) Osmanlı Mebusan Meclisi’nin tekrar çalışmasını sağlamayı

Doğu sınırımız Yukarıdaki şemada boş bırakılan yerlere aşağıdaki antlaşmalardan hangisi yazılamaz? 
A) Ankara 
B) Kars 
C) Moskova 
D) Gümrü

Kuruluşundan sonra TBMM’nin kazandığı ilk askeri başarı aşağıdakilerden hangidinde gerçekleşmiştir? 
A) Doğu Cephesi’nde Ermenilere karşı 
B) Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı 
C) Çanakkale’de İtilaf Devletlerine karşı 
D) Güney Cephesi’nde Fransızlara karşı

I- Kars II- Ardahan III- Batum Kurtuluş Savaşında yukarıdakilerden hangisi Türkiye sınırları dışında kalmıştır? 
A) Yalnız II 
B) Yalnız I 
C) II ve III 
D) Yalnız III

I- Hıyanet’i Vataniye II- Firariler Kanunu III- Takrir’i Sükun Kanunu Yukarıdakilerden hangileri 1. TBMM dönemine aittir? 
A) I ve II 
B) Yalnız II 
C) Yalnız I 
D) II ve III

Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresinin toplanmasını önlemek amacıyla İstanbul Hükümeti’nin hazırladığı bir girişimdir? 
A) Ali Galip Olayı 
B) Hilafet Ordusu İsyanı 
C) Milli Aşireti İsyanı 
D) Ahmet Anzavur İsyanı

Aşağıdakilerden hangisinin Erzurum Kongresinde yer aldığı savunulabilir? 
A) Batı Cephesinin kurulması 
B) Manda ve Himayenin reddedilmesi 
C) Temsil Heyeti’nin Ankara’ya taşınması 
D) İrade-i Milliye Gazetesinin çıkarılması

Sivas kongresinde üye sayısı arttırılan ve vatanın tamamından sorumlu hale getirilen Temsil Heyeti’nin görevi aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir? 
A) Misak-ı Millinin ilan edilmesi 
B) TBMM’nin açılması 
C) Son Osmanlı Mebusan Meclisinin kapatılması 
D) Amasya görüşmeleri