Test Çöz,3. Ünite: ''Ya Ýstiklal, Ya Ölüm'' 1. Ýlk Zaferimiz 2. Destanlaþan Direniþ 3. Maraþ 4. Urfa 5. Antep 6. Ýstiklal Milletimindir 7. Düzenli Ordu Kuruluyor 8. Birinci Ýnönü Zaferi 9. Londra Konferansý 10. Afganistan ile Dostluk Antlaþmasý 11. Moskova Antlaþmasý 12. Ýkinci Ýnönü Zaferi 13. Ýstiklal Marþý'mýz Yazýlýyor! 14. Kütahya - Eskiþehir Savaþlarý 15. Savaþa Raðmen Eðitim Kongresi 16. Anadolu Ýnsanýnýn Büyük Fedakarlýðý 17. Diriliþin Destaný: Sakarya 18. Sakarya Savaþý'ndan Sonraki Geliþmeler 19. Hayat Veren Zafer 20. Savaþa Son Veren Belge 21. Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluþ Savaþýmýz

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
13 Aralık 2013 Cuma 19:32
Güncellenme tarihi
22 Kasım 2019 Cuma 09:51
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8593
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Sivas Kongresi ile ilgili gelişmelerden bazıları şunlardır, I. İstanbul Hükümeti'nin karşı çıkmasına rağmen toplanmıştır. II. Başkanlığına, görevinden azledilen Mustafa Kemal'i seçilmiştir. III. Ulusal direnişi sevk ve idare için Temsilciler Kurulu'nu seçmiştir. IV. Manda ve Himayeye karşı çıkmıştır. Bunlardan hangileri Anadolu'da başlatılan Ulusal Kurtuluş girişiminin bir hükümet gibi hareket edeceğine işaret eden en açık kanıttır? 
A) II ve III 
B) III ve IV 
C) Yalnız III 
D) I ve IV

Sivas Kongresi'nde "manda" sorunu tartışmalara yol açmış, bazı yurtseverler Amerikan mandasını savunmuş, fakat sonuçta bu görüş reddedilmiştir. Manda yönetiminin reddedilmesinin nedenleri arasında, I. İstanbul Hükümeti'nin kongreye açıkça cephe alması II. Manda yönteminin ulusal bağımsızlığa ters düşmesi III. Manda yönteminin iyi bilinmemesi IV. İngiliz ve Amerikan mandası isteyenler arasında görüş birliği sağlanmaması hangileri gösterilebilir? 
A) II ve III 
B) Yalnız II 
C) III ve IV 
D) I ve IV

Mustafa Kemal, anayurdun parçalanması tehlikesi karşısında, ülke çapında bir kongre yaparak, Müdafaa - i Hukuk ve Reddi ilhak cemiyetlerini birleştirmiştir. Mustafa Kemal'in bu yolla ulaşmak istediği amaçlar arasında, I. Saltanatı kaldırmak II. Yeni bir anayasa hazırlamak III. Kurtuluş Savaşı'nı tek elden yönetmek hangileri gösterilemez? /font> 
A) I ve III 
B) Yalnız III 
C) I ve II 
D) II ve III

1919 yılında toplanan Alaşehir Kongresi'nde, Afyonkarahisar - İnegöl hattının batısındaki bölgeden düşman çekilinceye kadar savaşın devam ettirilmesi sorumluluğunun özel bir idare şeklinde yüklenilmesine yönelik kararlar alınmıştır. Bu bilgilere dayanarak, I. Özsavunma gereksinimi artmıştır. II. İşgalin ortaya koyduğu tehdit vardır. III. Hükümete güven duyulmamaktadır. sonuçlarından hangilerine ulaşılır? 
A) I, II ve III 
B) II ve III 
C) Yalnız II 
D) I ve II

Erzurum Kongresi kararları arasında, "ulusal iradenin ve toplanan ulusal güçlerin, Padişahlık ve Halifelik makamını kurtaracağı" hükmü de yer almıştır. Ulusal Egemenlik anlayışına ters düşen böyle bir karar alınmasında, I. Ortamın böyle bir değişikliğe hazır değildir. II. Osmanlı Hükümeti'nin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. III. Milli Mücadeleciler arasında Padişah ve Halife taraftarları da vardır. yargılarından hangilerine ulaşılır? 
A) I ve II 
B) I, II ve III 
C) II ve III 
D) Yalnız II

Erzurum Kongresi'nde, I. Mebuslar Meclisi'nin derhal toplanmasının gerekli olduğunun belirtilmesi, II. Sömürme amacı olmaması koşulu ile dış yardım alınabilmesi, III. Doğu Anadolu illerinde büyük çoğunluğu Müslümanların oluşturduğunun belirtilmesi, IV. Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunun açıklanması kararları alınmıştır. Bu kararlardan hangileri, Erzurum Kongresi'nin yerel olmaktan çok, ulusal bir kongre olduğunu göstermez? 
A) III ve IV 
B) I ve III 
C) II ve IV 
D) Yalnız III

I.Yunan ilerleyişinin durdurulmaması II.Kuva-yı Milliye’nin bir kısmının halktan zorla mal ve para toplaması. III.Kuva-yı Milliye çeteleri arasındaki çekişmeler Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 
A) Moskova antlaşması’nın imzalanmasına 
B) Düzenli ordunun kurulmasına 
C) İtalyanların Anadolu’dan ayrılmasına 
D) Çerkez Ethem’in isyan etmesine

Sevr antlaşmasının I.Dünya savaşını sona erdiren diğer antlaşmalardan çok sonra hazırlanmış olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İngiltere’nin Ermeni devleti kurdurma yönündeki çabalarını Rusya’nın engellemesi 
B) Mondros’un geçici bir anlaşma niteliği taşıması 
C) Savaşın galiplerinin Osmanlı topraklarını paylaşmada uzun süre çekişmeleri. 
D) Mondros’un kalıcı bir antlaşma gibi hükümler içermesi

TBMM’nin 1921 yılında çıkardığı Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun bir maddesine göre Türkiye Devleti TBMM’ce yönetilir ve hükümetin adı da TBMM hükümeti adını taşır denilmektedir. 1921 Anayasasının bu hükmü ile ilgili I.TBMM’nin yürütme görevini üstlendiği II.Yeni devletin adının Türkiye olduğu III.Yeni devletin ulusal egemenliği benimsediği Yargılardan hangisi doğrudur? 
A) I,II ve III 
B) II ve III 
C) Yalnız II 
D) I ve II

TBMM’nin güçler birliği ilkesini uygulayarak kendisini olağanüstü yetkilerle donatmasının temel nedeni hangisidir? 
A) Yeni meclisin milli iradeye saygılı olması 
B) Milli mücadelede kararların çabuk alınıp uygulama zorunluluğu 
C) Bu sistemin en yaygın uygulanan bir yöntem olması 
D) TBMM’nin üstünde bir gücün varlığını tanımaması

23 Nisan 1920’de açılan ilk TBMM’de vatanın kurtuluşuna öncelik verildiğinden halk içerisinde ayrılığa yol açabilecek,Kurtuluş savaşını tehlikeye sokabilecek tavırlardan kaçınılmıştır. İlk TBMM’nin aldığı aşağıdaki kararlardan hangisi yukarıdaki bilgileri doğrular nitelikte olduğunu söyleyebiliriz? 
A) Hükümet kurmak zorunludur 
B) Padişah ve halifenin durumu işgalcilerin baskısı bittikten sonra meclis tarafından belirlenir 
C) Ulusal iradeyi hakim kılmak esastır. 
D) İcra vekilleri heyeti hükümet işlerini yürütür.

İstanbul’un İngilizler tarafından işgal edilerek Mebuslar Meclisinin dağıtılması aşağıdakilerden hanginin yok edilmek istendiğini gösterir? 
A) Siyasal partilerin 
B) Milli iradenin 
C) Yargı gücünün 
D) Milli ekonominin

Misak-i milliye göre siyası mali ve adli gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kabul edilemez. Bu madde ile ilgili özellikle hangisine tepki gösterilmiştir? 
A) Dış borçlar 
B) Kapitülasyonlar 
C) Boğazlar üzerindeki egemenliğin kısıtlanması 
D) Azınlık hakları

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı yönetiminin Türk milletinin lehine yaptığı işlerden biri değildir?? 
A) Atatürk ve arkadaşlarının ittihatçı olduğuna dair propaganda yapılması 
B) Mebuslar meclisinin toplanması 
C) Misak-ı milli’nin kabulü 
D) Yurt genelinde seçimler yapılması

Aşağıda verilenlerden hangisi Kurtuluş Savaşına hazırlık amacı içermez? 
A) Mudanya Ateşkesi Antlaşması 
B) Amasya Genelgesi 
C) Erzurum Kongresi 
D) Havza Genelgesi

Anadolu’da yapılan işgallere karşı: I.Genelgeler yayınlandı. II.Miting ve gösteriler yapıldı. III.Kongreler toplandı. IV. Misak-ı milli kararları alındı Bu tepkilerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) II,IV,III,I 
B) III,I,IV,II 
C) I,III,II,IV 
D) II,I,III,IV

Erzurum kongresinde alınan kararlardan hangisi ülkedeki egemenlik anlayışının değişeceğini gösterir? 
A) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz 
B) İşgallere karşı milletçe direnilecektir 
C) Milli iradeyi hakim kılmak esastır 
D) Manda ve himaye kabul edilemez.

Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri Anadolu’nun hangi bölgesindeki direniş hareketlerini örgütleyerek düzenli bir cepheye dönüşmesini sağlamıştır? 
A) Batı 
B) Doğu 
C) Güney 
D) Doğu Anadolu

I.Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. II. Her türlü denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. III.Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Amasya Genelgesinde yer alan yukarıdaki maddelerden hangileri milli mücadelenin hem amacını hem de yöntemini belirler? 
A) I ve II 
B) II ve III 
C) Yalnız II 
D) I ve III

Kuva-yı milliye hareketi ilk olarak Güney ve Batı cephelerinde ortaya çıkmıştır. Buna göre Kuva-yı milliye birlikleri ilk olarak aşağıdaki devletlerin hangileri ile mücadele etmiştir? ? 
A) Fransa Yunanistan 
B) Yunanistan Ermenistan 
C) Rusya Yunanistan 
D) İngiltere İtalya