Test Çöz,3. Ünite: ''Ya Ýstiklal, Ya Ölüm'' 1. Ýlk Zaferimiz 2. Destanlaþan Direniþ 3. Maraþ 4. Urfa 5. Antep 6. Ýstiklal Milletimindir 7. Düzenli Ordu Kuruluyor 8. Birinci Ýnönü Zaferi 9. Londra Konferansý 10. Afganistan ile Dostluk Antlaþmasý 11. Moskova Antlaþmasý 12. Ýkinci Ýnönü Zaferi 13. Ýstiklal Marþý'mýz Yazýlýyor! 14. Kütahya - Eskiþehir Savaþlarý 15. Savaþa Raðmen Eðitim Kongresi 16. Anadolu Ýnsanýnýn Büyük Fedakarlýðý 17. Diriliþin Destaný: Sakarya 18. Sakarya Savaþý'ndan Sonraki Geliþmeler 19. Hayat Veren Zafer 20. Savaþa Son Veren Belge 21. Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluþ Savaþýmýz

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kuvai Milliye ve Kongreler Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
13 Aralık 2013 Cuma 19:33
Güncellenme tarihi
20 Kasım 2019 Carsamba 21:56
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8239
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

TBMM açılıncaya kadar bütün yurtta milli mücadeleyi sevk ve idare eden kurul aşağıdakilerden hangisinde oluşturulmuştur? 
A) Amasya Genelgesi 
B) Balıkesir Kongresi 
C) Erzurum Kongresi 
D) Sivas Kongresi

Temsil Heyeti’nin hukuki varlığını İstanbul Hükümeti aşağıdaki olayların hangisiyle tanımış sayılır? 
A) Amasya Genelgesi’nin ilanı 
B) Amasya Görüşmelerinin yapılması 
C) Erzurum Kongresi’nin toplanması 
D) TBMM’nin açılmasıbr

TBMM Hükümeti, Hatay dışında bu günkü Suriye sınırını çizen Ankara Antlaşması’nı hangi devletle yapmıştır? 
A) İtalya 
B) İngiltere 
C) Fransa 
D) Rusya

Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nde gerçekleştirilmiştir? 
A) Milli teşkilatların birleştirilmesi 
B) Hilafetin kaldırılması 
C) Düzenli ordunun kurulması 
D) Misak-ı Milli kararlarının ilanı

Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadelenin hazırlık safhasında, öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye çalışmıştır? 
A) Kuva—yi Milliye birliklerini ortak amaçta birleştirmeye 
B) Ortaya çıkan iç ayaklanmaları bastırmaya 
C) İstanbul hükümeti dışında Anadolu’da yeni bir hükümet kurmaya 
D) Düzenli orduyu oluşturmaya

POntus Rum Cemiyeti’nin amaç ve faaliyetlerine karşı kurulan milli cemiyet hangisidir? 
A) Kilikyalılar Cemiyeti 
B) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Gemiyeti 
C) İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniy Cemiyeti 
D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı MiIliye Cemiyeti

I.Amasya Görüşmesi’nin yapılması Il.Tem Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi III.Amasya Genelgesi’nin yayımlanması IV.Sivas Kongresi’nin toplanması Yukarıdaki olayların oluş tarihlerine göre sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir ? 
A) lI-I-III-IV 
B) lll-IV-l-lI 
C) II-III-I-IV 
D) III-I-IV-II

Mudanya Ateşkes Antlaşması hangi savaş sonucunda imzalanmıştır? 
A) 1.İnönü Savaşı 
B) 2.İnönü Savaşı 
C) Başkomutanlık Meydan Savaşı 
D) 1.Dünya Savaşı

Aşağıdakilerin hangisinde, Batı Trakya’nın geleceği halkın oyuna bırakılmıştır? 
A) Misak-ı Millî Kararları 
B) Mudanya Ateşkes Antlaşması 
C) Sevr Antlaşması 
D) Sivas Kongresi Kararları

Aşağıdaki olayların hangisi, Heyet-i Temsiliye’nin İstanbul Hükümetince tanınmasını sağlamıştır? 
A) Sivas Kongresi’nin toplanması 
B) Amasya Görüşmeleri’nin yapılması 
C) Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misak-ı Millî’yi kabul etmesi 
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması

Türk yurdunun düşman işgalinden kurtarılmasının gerekliliği, aşağıdakilerin hangisinde ilk kez açıklanmıştır? 
A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde 
B) Amasya Genelgesinde 
C) İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
D) Sivas Kongresi’nde

Amasya Görüşmesi, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır? 
A) Sivas’ta bir kongre toplanmasına 
B) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanmasına 
C) Biran önce Amasya’da bir genelge ilan edilmesine 
D) Yurttaki Kuva-yi Milliye güçlerinin birleştirilmesine

Erzurum ve Sivas Kongrelerini birbirinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sivas Kongresine Mustafa Kemal’in başkanlık yapması 
B) Sivas Kongresi’nin milli, Erzurum Kongresi’nin bölgesel nitelikli olması 
C) Erzurum Kongresi’ne İstanbul Hükumeti’nin de katılması 
D) Sivas Kongresi’nde milli birliğinin sağlanması

“Kuva Milliyeyi âmil ve millî iradeyi hakim kılmak esastır” kararı ilk defa aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır? 
A) Amasya Genelgesi 
B) Havza Genelgesi 
C) Erzurum Kongresi 
D) Sivas Kongresi

Aşağıdakilerin hangisi, Mustafa Kemal’e 9.Ordu Müfettişi olarak verilen,görevlerden biri değildir? 
A) Milli mücadeleyi başlatmak 
B) Bölgede güvenliği sağlamak 
C) Doğu Karadeniz’de padişahı temsil etmek 
D) Pontuscu Rumlar ile Türkler arasındaki huzursuzluğa son vermek

Aşağıdakilerin hangisinde ‘Memleketin en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır.’ maddesi yer almıştır? 
A) Misak-ı Milli 
B) Havza Genelgesi 
C) Erzurum Kongresi 
D) Amasya Genelgesi

I.Amasya Genelgesinin yayınlanması Il.Mustafa Kemal’in askerlik mesleğinden istifa etmesi III.Ankara’nın milli mücadelenin merkezi olması IV.Erzurum Kongresi Yukarıdakilerden hangisi,diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir ? 
A) I 
B) II 
C) III 
D) IV

Felah-ı Vatan Grubu, aşağıdaki olaylardan hangisi sırasında oluşturulmuştur? 
A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi Toplantısında 
B) Amasya Görüşmesinde 
C) Erzurum Kongresinde 
D) Sivas Kongresinde

I.Amasya Genelgesi II.Havza Genelgesi III.Misak—ı Milli IV.Erzurum Kongresi Yukarıdakilerin hangisinde Türk vatanının sınırları belirlenmiştir ? 
A) I 
B) III 
C) II 
D) IV

Aşağıdakilerden hangisi Misâk-ı Millî ile ilgili değildir? 
A) Milli sınırları çizmiştir 
B) Temsil Heyeti oluşturulmuştur 
C) 28 Ocak 1920’de kabul edilmiştir. 
D) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde ilan edilmiştir