Test Çöz,2. Ünite: Milli Uyanýþ: Yurdumuzun Ýþgaline Tepkiler 1. Osmanlý Devleti Hangi Cephede? 2. Zorunlu Göç, Neden? 3. Cepheden Haber Var 4. Geldikleri Gibi Giderler 5. Ýzmir'in Ýþgali 6. Cemiyetler 7. ve Milli Mücadele Baþlýyor 8. Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919) 9. Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Aðustos 1919 10. Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) 11. Egemenlik Milletindir 12. Misakýmilli 13. Büyük Antlaþmasý Mý, Ölüm Fermaný Mý?

8. Sınıf İnkılap Tarihi Mondoros Ateşkes Antlaşması ve Cemiyetler Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
13 Aralık 2013 Cuma 23:34
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
9449
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1918 yılında Anadolu'nun birçok yöresinde işgallere karşı Müdafaa-i Hukuk örgütlerinin kurulması aşağıdakilerden hangisini kanıtlar 
A) Saltanat makamının güçlendirilmek istendiğini 
B) Bağımsız yeni bir Türk Devleti kurulmak istendiğini 
C) Damat Ferit Hükümeti'nin işgaller karşısında duyarsız davrandığını 
D) Ulusal egemenlik ilkesinin benimsendiğini

I. Trakya Paşaeli Derneği II. Kilikyalılar Derneği III. İzmir Redd-i İlhak Derneği IV. Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Derneği Yukarıdaki örgütlerden hangi ikisi, Yunan emellerinin gerçekleştirilmesini engellemek amacıyla kurulmuştur? 
A) I ve II 
B) I ve III 
C) I ve IV 
D) II ve III

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddelerinden "Osmanlı orduları derhal terhis edilecektir," hükmü aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? 
A) Barışı sağlamak 
B) Savaşa son vermek 
C) İşgallere karşı ülkeyi savunmasız bir duruma getirmek 
D) Ülkeyi kalkındırmak

I. Fransa II. İtalya III. Ermenistan IV. Yunanistan V. İngiltere Yukarıdakilerden hangilerinin Anadolu'daki işgal ve denetim bölgesinde etkin bir cephe açılmamış; Müdafaa-i Hukuk ve Kuva-i Milliye örgütleri oluşturulmamıştır? 
A) II ve V 
B) III ve V 
C) I ve II 
D) III ve IV

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Osmanlı Padişahı Vahdettin'in Osmanlı Mebusan Meclisi'ni kapatmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Halkın hükümet üzerindeki denetimini engellemek 
B) Meclisteki azınlıkların yıkıcı faaliyetlerini sona erdirmek 
C) İstanbul'un işgalini protesto etmek 
D) Anadolu'da yeni bir meclis oluşturmak

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Osmanlı padişahı'nın işgaller karşısında tavrı aşağıdakilerden hangisi olmuştur? 
A) İşgallere karşı Anadolu'da milli mücadeleyi başlatmak 
B) İşgallere sessiz kalarak Kuva-i Milliye’yi desteklemek 
C) Anadolu'da güvenliği sağlayarak işgalleri engellemek 
D) İşgalcilerin isteklerini koşulsuz onaylamak

I. Dünya Savaşı yıllarında Anlaşma Devletleri aralarında yaptıkları gizli görüşme ve tartışmalarla Osmanlı Devleti'nin paylaşımını kağıt üzerinde kesinleştirdiler. 1917 yılında Rusya'nın savaş dışı kalmasıyla Anlaşma Devletleri aşağıdaki bölgelerden hangisini paylaşmakta anlaşamadıkları için bu bölgeyi ortak yönetimlerine geçirmeye karar verdiler? 
A) Batı Anadolu 
B) Marmara ve Boğazlar 
C) Güneydoğu Anadolu 
D) Doğu Anadolu

Mondros Ateşkesi'nin 7. maddesine göre yenenler, güvenliklerini tehdit edecek bir durum olduğunda herhangi bir stratejik bölgeyi işgal edebileceklerdi. İngiltere bu maddeye dayanarak silah bırakılmasından hemen sonra aşağıdaki yerlerden hangisini işgal etmiştir? 
A) İstanbul 
B) İzmir 
C) Musul 
D) İskenderun

Aşağıdaki zararlı cemiyetlerden hangisi bağımsız bir devlet kurma amacındadır? 
A) Hınçak Komitesi 
B) Teali İslam Cemiyeti 
C) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti 
D) İngiliz Muhipleri Cemiyeti

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın yedinci maddesi "itilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edici durumla karşılaşırsa stratejik noktaları işgal edecektir." şeklindedir. Yukarıdaki madde Wilson ilkelerinden hangisi ile çelişir? 
A) Yenilenler savaş tazminatı ödemeyecekti 
B) Galip devletler yenilenlerden toprak almayacaktır 
C) Boğazlar her devlete açık olacaktır 
D) Devletler arası sorunlar barış yoluyla çözümlenecektir

Vatanın kurtarılması amacı ile kurulan Müdafa-i Hukuk örgütlerinin vatanın kurtuluşuna ilişkin düşünceleri bakımından Mustafa Kemal'in düşünceleri ile çelişen tarafları vardı." Yukarıdaki görüş Müdafa-i Hukuk örgütlerinin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? 
A) İşgallere karşı çıkmaları 
B) Örgütlerin sadece kendi bölgelerinin kurtuluşunu amaçlamaları 
C) Silahlı mücadeleyi benimsemeleri 
D) Haklı davanın duyurulmasında basına önem vermeleri

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki hükümlerinden hangisinin uygulanması bir süre sonra Sovyetler Birliği ile TBMM Hükümeti'ni birbirine yaklaştırmıştır? 
A) Haberleşme hatları Antlaşma Devletleri'nce denetlenecektir 
B) Boğazlar Antlaşma Devletlerince işgal edilecektir 
C) Ordu dağıtılacak, silah ve cephane teslim edilecektir 
D) Toros tünelleri ve demiryollarının denetimi Antlaşma Devletlerince sağlanacaktır.

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Doğu Anadolu'da bir Ermenistan Devleti kurulmasını destekleyen ABD, daha sonra bu yaklaşımdan vazgeçmiştir. Aşağıdakilerden hangisi ABD'nin politikasındaki bu değişikliğin nedeni olarak gösterilebilir? 
A) Yeni başkan Harding'in Avrupa politikasıyla ilgilenmemesi 
B) Ermenilerin bu bölgede çoğunluk oluşturamamaları 
C) ABD'nin dünya kamuouyunun tepkisinden çekinmesi 
D) Ermenilerin Rusya'yla yakınlaşma sürecine girmesi

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması'nın sonuçlarından değildir? 
A) Direnişlerin İttihat ve Terakki Partisi'nce örgütlenmesi 
B) Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin de işgale uğraması 
C) Azınlıkların toprak isteklerinde bulunması 
D) Hükümetin İngiltere yanlısı politika izlemesi

I. Anadolu'da ulusal bütünlük sağlamak II. Bölgesel kurtuluş yolları aramak III. Ulusal egemenlik düşüncesini yaymak IV. İşgallere karşı önlemler almak V. İstanbul Hükümeti'nin gerçek yüzünü kamuoyuna göstermek Mondros Ateşkesi'nden sonra Anadolu'nun çeşitli yörelerinde direnme cemiyetlerinin kurulmasında yukarıdakilerden hangileri öncelikle amaçlanmıştır?? 
A) II ve IV 
B) IV ve V 
C) III ve V 
D) I ve II

Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından hemen sonra başlayan işgallere bağlı olarak, Türk ulusu tarafından duyulan kaygıların uyandırdığı tepkisel gelişmelerden biri değildir?? 
A) Kongrelerin toplanması 
B) Protesto mitinglerinin düzenlenmesi 
C) Kuva-i Milliye'nin oluşması 
D) Saltanat ve Hilafet makamına karşı çıkılması

I. Dünya Savaşı'nın yenen devletleri arasında Anadolu'nun bölünmesi konusundaki ilk önemli siyasal anlaşmazlık aşağıdakilerden hangisi üzerinde ortaya çıkmıştır?? 
A) Rus pay bölgelerinin paylaşımı 
B) Ermeni yurdunun sınırları 
C) Batı Anadolu'nun işgali 
D) Boğazlar üzerindeki denetim

I. İngiltere'nin koruyuculuğunu istemek II. Düzenli ordularla sömürgecilere karşı savaşmak III. Wilson ilkelerini kabul etmemek IV. İşgallere karşı bölgesel direniş örgütleri kurmak V. Amerikan mandaterliği istemek Mondros'tan sonra Osmanlı Devleti'nin bir bütün olarak kalmasını düşünenler, yukarıdaki düşüncelerden hangilerini savunmuşlardır?? 
A) I ve V 
B) I ve II 
C) IV ve V 
D) II ve III

I. Kürt Teali II. İzmir Reddi İlhak III. Trakya Paşaeli IV. Kilikyalılar V. İngiliz Muhipleri Anadolu'nun işgali sonucu ortaya çıkan yukarıdaki cemiyetlerden hangileri ulusal çıkarlara ters düşen zararlı etkinliklerde bulunmuşlardır? 
A) II ve III 
B) I ve V 
C) III ve IV 
D) IV ve V

Yunan İsyanı'nı Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'- nın bastırması üzerine telaşlanan Avrupa Devletleri'nin Navarin'de Osmanlı donanması ile Mehmet Ali Paşa'nın donanmasını da yakması • Paris Konferansı'nda Anlaşma Devletleri tarafından Batı Anadolu'nun İtalya yerine Yunanistan'a bırakılması Yukarıdaki iki olayın ortak nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?? 
A) Akdeniz ve Ege'nin önemini yitirmesi 
B) Avrupa Devletleri'nin Akdeniz ve çevresinde güçlü bir devlet istememeleri 
C) Ege ve Akdeniz çevresinde yeni bir devlet kurulmasının amaçlanması 
D) Tarihsel süreçte Batı Anadolu'nun Yunan toprağı olması