Test Çöz,Sözcük Bilgisi Konu Anlatımlı Test, Kök, Gövde, Yapım ve Çekim Ekleri, Yapılarına Göre Sözcükler, Sesteş Kök, Ortak kök, Çekim ekleri, Yapım ekleri, Kip ekleri, Kişi ekleri, Olumsuzluk ekleri, Ek eylem ekleri, Basit sözcükler, Türemiş sözcükler, Birleşik sözcük,

8. Sınıf Türkçe Sözcük Bilgisi Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
11 Aralık 2014 Persembe 17:16
Güncellenme tarihi
21 Kasım 2019 Persembe 22:58
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
11430
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Basit yapılı ad : Kök hâlinde bulunan addır. Yapım eki almaz sadece ad çekim eklerini alabilir.
Çanta m → İyelik eki almış basit yapılıdır.
Ad kökü
Çocuk lar → Çokluk eki almış basit yapılıdır.
Ad kökü

 

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili isimlerden hangisi basit yapılıdır?
 

İsimler, çekim eki de yapım eki de alabilir. Ancak isimlerin aldıkları çekim eklerini fiiller alamaz.
İsimlerin aldıkları çekim ekleri şunlardır:
A. Hâl (Durum) Ekleri :
– i hali (yükleme) : –ı, –u, –ü biçimleri vardır.
İsmi belirsizlikten çıkarır. –i hâl ekini alan isimler nesne görevinde kullanılırlar.
– e hâli (Yönelme) : –a şekli vardır. Eylemin yöneldiği varlığı gösterir. –e hâl ekini alan isimler dolaylı tümleç
görevinde kullanılır.
– de hâli (Bulunma) : –de, –te, –ta şekli vardır. Bu eki alan isimler dolaylı tümleç görevinde kullanılır.
– den hâli (çıkma) : –dan, –ten, –tan şekli vardır. Bu eki alan isim dolaylı tümleç görevinde kullanılır.
Not: Hâl ekini almayan isimler yalın hâldedir.
B. İyelik Ekleri: İsimlere eklenerek onların hangi kişiye ait olduğunu gösteren eklerdir.
İyelik ekleri şunlardır:
1. tekil kişi (–m) araba – m ev – im
2. tekil kişi (–n) araba – n ev – in
3. tekil kişi (–i) araba – sı ev – i
1. çoğul kişi (–mız) araba – mız ev – imiz
2. çoğul kişi (–nız) araba – nız ev – inizi
3. çoğul kişi (–ları) araba – ları ev – leri
C. Çokluk Ekleri (–ler, –lar) : İsimlere eklenerek onların sayıca çokluğunu gösteren eklerdir.
çalışmalar, çocuklar, telefonlar
D. Tamlama Ekleri: İki ismi anlamca birbirine bağlayan tamlama olmalarını sağlayan eklerdir.
tamlayan
–ın, –in, –un, –ün,–nın, –nin, –nun, –nün
tamlanan
–ı, –i, –u, –ü, –sı, –si, –su, –sü

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim çekim eki almamıştır?
 

Varlıkların sayısına göre isimler:
a. Çoğul isim : Sayıca birden fazla varlığı karşılayan ve –ler, –lar çokluk eki alan isimlerdir.
ışıklar, arabalar, kalemler vs.
b. Tekil isim : Sayıca bir tek varlığı karşılayan çokluk eki almayan isimlerdir.
silgi, konak vb.
c. Topluluk isim : Çokluk eki olmadığı halde çokluk anlamı veren isimlerdir.
Topluluk isimleri çokluk eki almadan çokluk anlamı verir; ancak çokluk eki de alabilirler.
ordu, sürü, orman, heyet, komisyon vs.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul isim ve topluluk ismi kullanılmıştır?
 

Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler:
a. Özel isimler : Yaradılışında bir tek olan varlığa verilen isimlerdir. Özel isimler büyük harfle başlar,
özel isimlere getirilen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılır.
Özel isimler şu şekildedir:
* Kişi adları : Ayşe, Batu, Mustafa Kemal
* Hayvanlara verilen adlar : Karabaş, Pamuk, Tekir vs.
* Yer adları : Çanakkale, İzmit
* Dil, din, mezhep adları : İslâm, Alevilik, İngilizce
* Millet adları : Türk, Arap, İngiliz
* Ülke adları : İran, Mısır, İngiltere
* Kitap, dergi, gazete adları : Çalıkuşu, Sabah Gazetesi
* Kurum, dernek, okul, kuruluş adları : Türk Dili Kurumu, İstanbul Üniversitesi
* Cadde, Sokak, Şehir, Köy, Kasaba adları : Atatürk Cad., İzmit, Bucaklar Köyü vs.
b. Cins İsimler (Tür isimleri) : Aynı türden varlıkları gösteren bu varlıkların tekini veya hepsini anlatan
isimlerdir. Ağaç, meyve, duygu vs.
Cins isimler ikiye ayrılır:
a. Genel anlamlı isimler : Cins isimler aynı türde olanların hepsini kapsayarak biçimde kullanılmışsa
genel anlamlıdır.
b. Özel anlamlı isimler : Cins isimler, aynı türde olan varlıkların sadece birini kapsayacak biçimde
kullanılmışsa özel anlamlıdır.
Ağaç, dallarını derenin üstüne uzatmış.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim yoktur?
 

Varlıkların Oluşlarına Göre İsimler:
a. Soyut isim : Varlığını duyu organlarımızla algılayamadığımız kavramlardır. Bu kavramları aklımızla ve
duygularımızla kavrayabiliriz. hırs, öfke, delilik, başarı vs.
b. Somut isim : Varlığını duyu organlarımızla algılayabildiğimiz kavramlardır. Deniz, ışık, hava, ısı vs.
c. Eylem ismi : Fiil kök veya gövdelerinden yapım ekleri ile türetilen hareket ve oluş adlarıdır. Eylem kök
veya gövdelerinden –mek, –me, –iş ekleri ile eylem adı türetilir. Okumak, bakış, yazma vs.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim yoktur?
 

Birleşik sözcük: En az iki sözcüğün birleşip kaynaşmasıyla oluşan yeni anlamlı sözcüktür. Farklı biçimlerde
oluşur.
-Ad tamlaması biçiminde oluşanlar: Hanımeli
-Sıfat tamlaması biçiminde oluşanlar: Sivri hisar
-Ses düşmesi, türemesine uğrayanlar: Cumartesi
-İki addan oluşanlar: Anneanne
-İki eylemden oluşanlar: Çekyat
-Cümle şeklinde oluşanlar: Kuşkonmaz
-Yardımcı eylemle oluşanlar: devam etmek

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik yapılı sözcük vardır?
 

Sözcükler yapı bakımından üçe ayrılır:
a) Basit sözcükler: Kök durumunda olan ya da çekim eki alan sözcüklerdir. Komşu, insan
b) Türemiş sözcükler: Kök durumundaki sözcüklere yapım eki getirilerek türetilen sözcüklerdir. Birden fazla
yapım eki alabilir.
komşu-luk dost-ça öğret-men-lik

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türemiş yapılı değildir?
 

Eylem çekim ekleri eylem kök ve gövdelerine getirilir. Şunlardır:
-Kip ekleri:
a) Haber kipleri: -di, -miş, -yor, -ecek, -r, -mez
b) Dilek kipleri: -e, -meli, -se
-Kişi ekleri: -m, -n, -le, -niz, -ler
-Olumsuzluk ekleri: -me, -ma
-Ek eylem ekleri: -idi, -imiş, -ise, -iken

 

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükte eylem çekim eki yoktur?
 

Ad çekim ekleri ad ve ad soylu sözcüklere getirilir.
Ad çekim ekleri şunlardır:
a) Durum (hâl) ekleri: -i belirtme, -e yönelme, -de kalma, -den ayrılma ekidir.
b) İyilik ekleri: Adların kime ait odluğunu bildiren –m, -r, si, -miz, -niz, leri ekleridir.
c) Tamlama ekleri: Tamlayan (-ir, -ır, ün, un) tamlanan (-i, -ı, -ü, -u) dur.
d) (-im, -sin, -dir, iz, -siniz, -dirler, -idi, -imiş, -ise, -iken)
e) Çoğul eki: -ler, -lar

Aşağıdakilerden hangisi ad çekim eklerinden değildir?
 

Sözcükler kök ve eklerden oluşur. Kök en küçük anlamlı kısımdır. Eklerin tek başlarına anlamları yoktur.
Ekler sözcük kök ya da gövdelerine getirilerek ya yeni sözcükler türetirler ya da sözcükler arası ilişkiler
kurarlar. Böylece cümle oluşur.
Ekler görevleri bakımından ikiye ayrılır:
a) Çekim ekleri: Sözcük kök ve gövdelerinin anlamlarını değiştirmeyen, cümledeki görevlerini belirten
eklerdir.
b) Yapım ekleri: Sözcük kök ve gövdelerinin bazen de türlerini değiştiren eklerdir.
Defter-i → -i çekim ekidir. Sözcüğün anlamını değiştirmemiştir.
Kum-sal → -sal yapım ekidir. Sözcüğün anlamını değiştirmiştir.
Bil-gi → -gi yapım ekidir. Sözcüğün hem anlamını hem türünü değiştirmiştir. Bil(mek) eylem, bilgi addır.

 

Aşağıdaki cümlelerde altı çizil sözcüklerin hangisinde yapım eki vardır?
 

Ortak kök: Yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcüklerdir. Yalnız aralarında anlam ilişkisi vardır. Sesteş
sözcüklerde ise anlam ilişkisi yoktur.
Dil organ; dil konuşma, lisan
Organ dil konuşma dilini sağlıyor. Ortak köktür.

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler “ortak kök” tür?
 

Sesteş Kök: Yazılışları aynı, anlamları farklı köklerdir. Ad kökü mü eylem kökü mü olduğu cümledeki
kullanımından anlaşılır.
Eş sesli kökler bazen ad bazen eylem kökü olabilir.
Her ikisi de ad ya da her ikisi de eylem kökü olabilir.
Gül → gülmek eylem, çiçek gül ad
Dil → konuşma ad, dil → organımız ad, dil (mek) eylem

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü sesteş (eş sesli) değildir?
 

Kök: Her sözcüğün anlamlı en küçük birimidir. Kökler ikiye ayrılır:
a) Ad (İsim) Kökleri: Ad ve ad soylu sözcük kökleridir. “-mek, -mak” mastar eki almaz.
Çiçek, su, kuş “kuşmak” olmaz.
b) Eylem (fiil) Kökleri: İş, oluş, hareket bildiren eylem kökleridir. “-mek, -mak” mastar eki alınca anlamlı olur.
gör – mek al – mak

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökünün türü farklıdır?