Test Çöz,ya istiklal ya ölüm, ya istiklal ya ölüm anlama testi, ya istiklal ya ölüm anlatımı testi, ya istiklal ya ölüm bilgi testi, ya istiklal ya ölüm bilgisi testi, ya istiklal ya ölüm çalışma testi, ya istiklal ya ölüm değerlendirme testi, ya istiklal ya ölüm etkinlik testi, ya istiklal ya ölüm kavrama testi, ya istiklal ya ölüm kazanım testi, ya istiklal ya ölüm konu testi, ya istiklal ya ölüm öğrenme testi, ya istiklal ya ölüm öğretimi testi, ya istiklal ya ölüm ölçme testi, ya istiklal ya ölüm ön bilgi testi, ya istiklal ya ölüm pekiştirme testi, ya istiklal ya ölüm sonuç değerlendirme testi, ya istiklal ya ölüm sonuç testi, ya istiklal ya ölüm sunumu testi, ya istiklal ya ölüm süreç testi, ya istiklal ya ölüm test etkinliği, ya istiklal ya ölüm testi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ya İstiklal Ya Ölüm Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Agustos 2018 Persembe 23:26
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2260
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm

1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi, Kuvayımilliye’yi doğru olarak tanımlamaktadır?
A) TBMM’nin oluşturduğu öncü birliklerdir.
B) İşgallere karşı halkın oluşturduğu direniş birlikleridir.
C) Osmanlı ordusudur.
D) Padişaha bağlı muhafız birlikleridir.
2) Kurtuluş Savaşı’nın başladığı yıllarda, işgallere karşı Batı ve Güneydoğu Anadolu’da Kuvayımilliye adı verilen silahlı direniş birlikleri oluşturulurken, Doğu Anadolu’da bu tür bir gelişme görülmemiştir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik kaynakların yeterli olmaması
B) Bölge halkının İstanbul Hükûmetini desteklemesi
C) Ermenilere karşı Kuvayımilliye’nin yeterli olacağına inanılmaması
D) Bölgede düzenli ordu birliklerinin bulunması
3) Gümrü Antlaşması’nın sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Doğu sınırının belirlenmesinde etkili olmuştur.
B) Ermeni sorunu hukuken sona ermiştir.
C) Moskova Antlaşması’nın imzalanmasına zemin hazırlamıştır.
D) İtilaf Devletleri barış önerisi getirmiştir.
4) İtilaf Devletleri Kurtuluş Savaşı sırasında,
- Anadolu’da ayaklanmalar çıkmasında etkili olmuşlardır.
- Misakımillî kararının alınması üzerine İstanbul Hükûmeti üzerindeki baskılarını artırmışlardır.
- Londra Konferansı’na TBMM’nin yanı sıra İstanbul Hükûmetini de çağırmışlardır.
İtilaf Devletlerinin bu girişimleri ile gerçekleştirmek istedikleri amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kurtuluş Savaşı’nı engellemek
B) Barışı bir an önce sağlamak
C) Türk milleti arasında ikilik çıkarmak
D) İşgalleri kolaylaştırmak
5) TBMM Hükûmetinin Londra Konferansı’na katılmasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İstanbul Hükûmeti ile işbirliği yapmak
B) Bağımsızlık savaşı verdiğimizi dünya kamuoyuna açıklamak
C) Hukuki varlığını İtilaf Devletlerine kabul ettirmek
D) Barış yanlısı olduğunu kanıtlamak
6) Kuvayımilliye birliklerinin aşağıdakilerden hangisi karşısında başarısızlığa uğraması düzenli orduların kurulmasını zorunlu kılmıştır?
A) İngiltere 
B) Yunanistan
C) Kuva-i İnzibatiye 
D) Fransa
7) Sovyet Rusya ile TBMM arasındaki ilk görüşmeler Mayıs 1920’de başladığı hâlde, Moskova Antlaşması Birinci İnönü Muharebesi’nin kazanılmasından sonra 16 Mart 1921’de imzalanmıştır.
Antlaşma sürecinin uzaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) TBMM’nin İstanbul Hükûmetiyle ilişkilerini koparması
B) İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarının sona ermesi
C) Meclise karşı çıkan ayaklanmaların devam etmesi
D) Rusya’nın Anadolu hareketinin başarısından emin olmaması
8) TBMM Hükûmeti, Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra Londra Konferansı’na katıldı. Konferans devam ederken Sovyet Rusya ile de Moskova’da görüşmeler yapıldı. TBMM Misakımillî’nin Sovyet Rusya tarafından kabul edilmesini sağladı.
Buna göre;
I. Doğu sınırında güvenlik sağlanmıştır.
II. Sevr Antlaşması’nın geçersizliği Sovyet Rusya tarafından kabul edilmiştir.
III. Düzenli ordu çalışmaları başlatılmıştır.
IV. TBMM dış politikada etkili olmaktadır. bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve III 
B) II ve III
C) III ve IV 
D) I, II ve IV
9) II. İnönü Zaferi’nden sonra Türk ordusu, Batı Cephesi’nin güneyindeki Yunan kuvvetlerini yok etmek için Aslıhanlar ve Dumlupınar’a doğru harekete geçti ancak Yunan kuvvetlerini mağlup edemedi.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Saldırının geç başlatılmış olması
B) Yunanlıların İngilizlerden askerî destek alması
C) Türk ordusunun saldırı gücünde olmaması
D) Türk ordusunun ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması
10) Sakarya Savaşı’nın kazanılmasından sonra Fransa TBMM ile Ankara Antlaşması’nı imzaladı. Fransa’nın antlaşmayı imzalamak için Sakarya Savaşı’nın sonucunu beklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Sevr Antlaşması’nın imzalanmasına karşı çıkması
B) Misakımillî’yi kabul etmesi
C) TBMM’nin gerçek gücünü görmek istemesi
D) Kapitülasyonların kaldırılmasına karşı çıkması
11) Mustafa Kemal, Sakarya Savaşı’ndan sonra orduyu taarruz için hazır hâle getirmek istemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan hazırlıklardan biri değildir?
A) Başkomutanlık kanunu ile tanınan sürenin uzatılması
B) Orduya taarruz eğitimi verilmesi
C) Ulusal güçlerin seferber edilmesi
D) Saltanatın kaldırılması
12) I. TBMM 
II. İstanbul Hükûmeti 
III. Fransa
IV. Yunanistan 
V. İtalya
Yukarıdaki siyasi güçlerden hangileri, Mudanya Ateşkes görüşmelerine katılmamıştır?
A) I ve V 
B) II ve III
C) III ve IV 
D) II ve IV
13) Aşağıdakilerden hangisi, Fransızların Güney Cephesi’nde başarısızlığa uğradığının bir kanıtı olarak gösterilemez?
A) Maraş ve Urfa’nın halk tarafından kurtarılması
B) Antep’in Fransızlara karşı 11 ay direnmesi
C) İşgal ettiği yerleri Ankara Antlaşması ile boşaltması
D) Ermenilerle işbirliği yapması
14) Mustafa Kemal’in 7-8 Ağustos 1921’de yayımladığı Tekalif-i Millîye
Emirleri’nin bazı maddeleri şunlardır:
- Yiyecek maddelerinin yüzde kırkına el konulacak,
- Sahibi bulunamayan yiyecek ve giyeceklerin tamamına el konulacak,
- Taşıt araçlarının yüzde yirmisine el konulacak.
Bu maddelere bakıldığında Tekalif-i Millîye Emirleri ile ilgili olarak;
I. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.
II. TBMM tarafından yayımlanmıştır.
III.Ulusal kaynakların kullanılması amaçlanmıştır. bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) I ve III 
D) I ve II
15) Sakarya Savaşı sonucunda;
- Kafkas Cumhuriyetleri ile 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması imzalandı.
- Fransa ile 20 Ekim 1921’de Ankara Antlaşması imzalandı.
- İngiltere ile 23 Ekim 1921’de Esirlerin Değişimine ilişkin Sözleşme imzalandı.
Bu gelişmeler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Batı sınırı belirlenmiştir.
B) Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğu anlaşılmıştır.
C) Güney sınırı Fransızlarla yapılan anlaşmayla belirlenmiştir.
D) Doğu Cephesi kapanmıştır.
16) Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:
I. TBMM ile Yunanlılar arasındaki savaş sona erecektir.
II. Doğu Trakya Yunanlılar tarafından boşaltılacaktır.
III. İstanbul TBMM yönetimine bırakılacaktır.
Bunlardan hangileri Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğinin İtilaf Devletleri tarafından da kabul edildiğinin kanıtıdır?
A) Yalnız I 
B) Yalnız II
C) Yalnız III 
D) I ve II
17) Kurtuluş Savaşı devam ederken Ankara’da Maarif (Eğitim) Kongresi toplanmıştır.
Mustafa Kemal’in açış konuşmasını yapması ve kongreye büyük önem vermesi onun hangi özelliğiyle doğrudan ilişkilidir?
A) Gerçekçi oluşuyla 
B) Eğitimci kişiliğiyle
C) Açık sözlülüğüyle 
D) Mantıklı oluşuyla
18) Aşağıda verilen isimlerden İstiklal Marşı ile ilgili olanlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Rıza Nur- Mehmet Âkif
B) Mehmet Âkif - Mustafa Necati
C) Mehmet Âkif - Osman Zeki
D) Osman Zeki - Hamdullah Suphi
19. Sakarya Meydan Savaşı sonunda, 1. Yunan ordusu yenilmiştir. 2. Düzenli ordu, taarruz gücüne ulaşmıştır. 3. İtalya Anadolu'dan çekilmiştir. 4. Fransa, TBMM ile Ankara Antlaşması'nı imzalamıştır. Bu gelişmelerden hangileri İngiltere'nin Anadolu'da yalnız kaldığını gösterir?
A)  1 ve 2
B)  2 ve 3
C)  3 ve 4
D)  1 ve 4
20. I. İnönü Savaşı'ndan sonra Türk halkının düzenli orduya güveni artmıştır. Bu zaferden sonra askere alım işleri hızlanmış, askerden kaçmalar da azalmıştır. Buna göre I. İnönü zaferinin aşağıdakilerden hangisine doğrudan katkıda bulunduğu savunulabilir?
A)  İnkılap hareketlerinin kolaylaşmasına
B)  Saltanat ve halifeliğin kaldırılmasına
C)  Devletin savunma gücünün artmasına
D)  Ermeni sorununun çözüme kavuşturulmasına