İNTERAKTİF TESTLER


1. Aşağıdaki elektrik yükleri arasında oluşacak itme ve çekme kuvvetleri hangisinde yanlış verilmiştir?

2. Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını, yüklüyse hangi cins yükle yüklü olduğunu anlamamızı sağlayan aracın adı hangisidir?
A) Elektron
B) Nötron
C) Ebonit
D) Elektroskop
3. Aşağıdaki maddelerin hangisi yalıtkandır?
A) Demir
B) Cam
C) Bakır
D) Gümüş
4. Aşağıdaki maddelerin hangileri iletkendir?
I- Bakır
II- Kauçuk
III- Porselen
A) I
B) II
C) III
D) II - III
5. Şekilde V-i grafiği verilen elektrik devresinin direnci kaç Ω olur?
A) 1
B) 2
C) 4
D) 8
6. Elektrik devresinde “açık anahtar”ın gösterimi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

7. Aşağıdakilerden hangisi elektrik akım kaynaklarından değildir?
A) Kuru pil
B) Akümülatör
C) Güneş pilleri
D) Sigorta
8. Şekildeki bitki hücresinde “?” ile gösterilen kısım hangisidir?
A) Hücre çeperi
B) Çekirdek
C) Sitoplazma
D) Kloroplast
9. Aşağıdaki bitkilerden hangisinin gövdesi su depo eder?

10. Bitkilerde;
• Doku ve organların arasını doldurma
• Klorofil ve besin depo etme özelliklerine sahip olan doku hangisidir?
A) Parankima doku
B) Koruyucu doku
C) Destek doku
D) Salgı doku
11. Karbondioksit + Su + Güneş ışığı Klorofil -> Besin +Oksijen
Yukarıdaki fotosentez formülüne bakılarak hangisi söylenemez?
A) Su kullanıldığı
B) Gece gerçekleştiği
C) Klorofilden faydalanıldığı
D) Besin ve oksijen üretildiği
12. Yandaki deneyi hazırlayan bir öğrenci, bitkilerle ilgili hangi olayı gözlemek istiyor?
A) Fotosentez
B) Oksijen alma
C) Terleme
D) Çimlenme
13. Aşağıdakilerden hangisi kara yosunu ile eğrelti otunun ortak özelliklerindendir?
A) Damarlı olma
B) Sporla çoğalma
C) Kurak yerde yaşama
D) Gerçek köklere sahip olma
14. Aşağıdakilerden hangisi bağ dokunun özelliklerinden değildir?
A) Çeşitli doku ve organları birbirine bağlamak
B) Yumuşak dokuları korumak
C) Vücut savunmasında görev almak
D) Vücudun dış kısmını kaplamak
15. Aşağıdakilerin hangisinde verilenler hareket sisteminde görülen hastalıklardandır?
A) Romatizma - Raşitizm
B) Kuduz - Sıtma
C) Tetanoz - Kuduz
D) Tifüs - Tetanoz
16. Şekilde sindirim sistemi organları verilmiştir. “?” ile gösterilen organda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?
A) Yağların kimyasal sindirimi başlar.
B) Besinler yutulacak hale gelir.
C) Yemek borusundan gelen besinler bulamaç hâline getirilir.
D) Nişastalı besinlerin ilk parçalandığı yerdir.
17. Aşağıdaki kan gruplarından hangisine sahip olan bir insan sadece kendi kan grubundan kan alabilir?
A) O
B) AB
C) A
D) B
18. Tiroid bezi az çalışan bir insanda aşağıdakilerden hangisi görülür?
A) Aşırı sinirlilik
B) Kalp atışının hızlanması
C) Kan basıncının yükselmesi
D) Halsizlik ve yorgunluk
19. Aşağıdakilerden hangileri sinir sistemimizin sağlığı için gereklidir?
I- Temiz havada spor yapmak
II- Sigara, alkol ve uyuşturuculardan kaçınmak
III- Hormon içeren besinleri sürekli tüketmek
A) Yalnız I
B) I - II
C) II - III
D) I - II - III
20. Görme olayında ışık öncelikle aşağıdaki kısımların hangisinde kırılmaya uğrar?
A) Göz bebeği
B) Göz merceği
C) Kornea
D) Retina


1. C
2. D
3. B
4. A
5. C
6. B
7. D
8. A
9. C
10. A
11. B
12. C
13. B
14. D
15. A
16. C
17. A
18. D
19. B
20. C


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER