İNTERAKTİF TESTLER1. Ahmet şekildeki K-L-M yolunu alarak M’de duruyor.
Toplam yer değiştirme kaç metre olur?
A) 3
B) 4
C) 9
D) 12
2. Hızı 30 m/s olan bir bisiklet 150 m yolu kaç saniyede alır?
A) 2
B) 3
D) 4
D) 5
3. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerindendir?
A) Odunun kül olması
B) Camın kırılması
C) Buzun erimesi
D) Yoğurdun ekşimesi
4.  Hız-zaman grafiği verilen hareketlinin 4 saniyede aldığı yol kaç metredir?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
5. Yer çekimi ivmesinin 8 N/kg olduğu bir ortamda ağırlığı 200 N/kg olan bir cismin kütlesi kaç kg’dır?
A) 10
B) 12,5
C) 20
D) 25
6.  K kutusuna büyüklükleri eşit F kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir. K’ya etki eden net kuvvet kaç
F’dir?
A) 0
B) 2/1
C) 1
D) 3/2
7. Bir kutuyu 100 m ileriye götürmek için 2500 J’lük enerji harcayan birisi, kutuya en az kaç N’luk kuvvet uygulamıştır?
A) 20
B) 25
C) 40
D) 50
8. Basit makineler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşten kazanç sağlanır.
B) Yoldan kazanç sağlanır.
C) Kuvvetten kazanç sağlanır.
D) İş kolaylığı sağlar.
9. Aşağıdaki eşit kütleli cisimlerden hangisinin yere uyguladığı basınç en büyüktür?

10. Barometrenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıcaklığı ölçmek
B) Ağırlığı ölçmek
C) Sıvı derinliğini ölçmek
D) Hava basıncını ölçmek
11. Hacmi 200 cm3 olan bir cisim sıvı içerisinde tamamen batmış bir şekilde yüzmektedir.
Cisme etki eden kaldırma kuvveti kaç N’dur?
(dsu=1000 kg/m3, g = 10 N/kg)
A) 1
B) 2
C) 5
D) 10
12. Şekildeki makaralı sistemde K makarası ok yönünde iki kez döner ise L makarası
hangi yönde kaç kez döner?
A) 1 yönünde 1 kez
B) 2 yönünde 1 kez
C) 1 yönünde 3 kez
D) 2 yönünde 3 kez
13. K, L, M ve N cisimleri su içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre, hangi cisimlerin özkütlesi
suyun özkütlesinden büyüktür?
A) K
B) L - M
C) N - M
D) K - L - M
14. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin kimyasal özelliklerindendir?
A) Elektrik iletkenlikleri
B) Yanmaları
C) Çözünürlükleri
D) Hâl değiştirme sıcaklıkları
15. Aşağıdakilerden hangisi karışımların özelliklerindendir?
A) Karışımı oluşturan maddeler istenilen oranlarda karıştırılır.
B) Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
C) Elementlerine ayrışması kimyasal yollarla olur.
D) Karışımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybeder.
16. Aşağıdakilerden hangisi çözeltiye örnektir?
A) Kumlu su
B) Zeytinyağlı su
C) Şekerli su
D) Tebeşirli su
17. Pirinçteki taşlar, aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ayrılır?
A) Ayıklama
B) Elektroliz
C) Yüzdürme
D) Damıtma
18. iyonunun 10 elektronu bulunduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi X’in izotopudur?

19. iyonunun 18 elektronu bulunduğuna göre X’in nötron sayısı kaçtır?
A) 16
B) 20
C) 22
D) 24
20. Aşağıdakilerden hangisi ametallerin özelliklerindendir?
A) Tel ve levha hâline getirilebilirler.
B) Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
C) Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz hâlindedirler.
D) Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar.


 

 

 

 

1. A
2. D
3. B
4. C
5. D
6. A
7. B
8. A
9. C
10. D
11. B
12. C
13. A
14. B
15. A
16. C
17. A
18. D
19. B
20. C


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER