İNTERAKTİF TESTLER


1. Alt küme sayısı 64 olan bir kümenin eleman sayısı kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
2. A="a,b, c, d,e, f , veB="a, c, d, f, g,h,k, kümeleri veriliyor. Buna göre A \ B kümesi kaç elemanlıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
3. Bir sınıfta 27 öğrenci vardır. Öğrencilerden her biri İngilizce veya Almanca dillerinden en az birini bilmektedir. İngilizce bilen 19, Almanca bilen 17 öğrenci olduğuna göre, her iki dili bilen kaç öğrenci vardır?
A) 2
B) 8
C) 9
D) 10
4. Verilen şemaya göre taralı bölgeyi aşağıdaki ifadelerden hangisi gösterir?
A) ]A,Cg+B
B) ]B+Cg,A
C) ]A+Bg,C
D) ]A,Bg+C
5. 17 ile 57 arasında kaç tane doğal sayı vardır?
A) 39
B) 40
C) 41
D) 42
6. Çözümlenmiş biçimi 3#104+5#102+2#101 olan sayı kaçtır?
A) 35 020
B) 30 520
C) 30 502
D) 35 002
7. “Yirmi milyon doksan iki bin dokuz” sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 20 092 009
B) 20 920 009
C) 200 920 900
D) 20 929 000
8. "9,7,0,5, kümesinin elemanlarıyla yazılabilen rakamları farklı dört basamaklı sayılardan en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?
A) 3960
B) 4041
C) 4671
D) 4764
9. Yandaki işlemde a, b, c, d birer rakamdır. Buna göre, a+b+c+d kaçtır?
A) 12
B) 13
C) 19
D) 20
10.  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12
B) 16
C) 24
D) 33
11. Dört basamaklı 587a sayısı 9 ile bölünebildiğine göre, a’nın değeri kaçtır?
A) 0
B) 5
C) 7
D) 9
12. 34a21 sayısı 3 ile bölünebildiğine göre, “a” yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?
A) 5
B) 7
C) 10
D) 15
13. 1, 2, 6, 7, 9, 11, 13 sayılarından kaç tanesi asal sayıdır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
14. 120 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
15. 12, 30, 48 sayılarının e.k.o.k’u kaçtır?
A) 12
B) 48
C) 120
D) 240
16. 18 kg mercimek, 24 kg bulgur ve 42 kg fasulye ayrı ayrı eşit büyüklükteki torbalara konulmak isteniyor. En az kaç torba gerekir?
A) 6
B) 12
C) 14
D) 21
17. Şekilde A, B, C noktaları d doğrusu üzerindedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 5BC ,5BA = d
B) 5BD +d = AC
C) 6BC +5AC = 5AB?
D) 6BD + d =!D+
18. Şekildeki k doğrusu üzerinde D, E, F ve G noktaları
verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) 5DE?+5EF?=!E+
B)6ED +5DF?= 5DF?
C) 5EF?,5FG?=5EG?
D) 5DE?,5EG?=5DG?

19. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) k+ l = 5AB?
B) k +m =!A+
C) l +m=!B+
D) k+l+m= z
20. Doğrusal olmayan üç noktadan geçen kaç farklı doğru çizilebilir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6

 

 

1. C
2. B
3. C
4. A
5. A
6. B
7. A
8. C
9. D
10. D
11. C
12. D
13. B
14. D
15. D
16. C
17. A
18. B
19. A
20. B

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER