İNTERAKTİF TESTLER


1. Osmanlı padişahı II. Mehmet’in İstanbul’un fethini sağlamak için yaptığı hazırlıklar arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Büyük toplar döktürmesi
B) Anadolu Hisarı’nı yaptırması
C) Şehri hem karadan hem de denizden kuşatması
D) Gemileri karadan Haliç’e indirmek için tahta kızaklar döşettirmesi
2. “İstanbul’un fethi sonrasında Osmanlı Devleti’nin merkezi, ............ şehrinden İstanbul’a taşınmıştır.
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) İznik
B) Bursa
C) Sofya
D) Edirne
3. İskender Bey kimdir?
A) Fatih Sultan Mehmet’in hocasıdır.
B) Osmanlı Devleti’nin ilk halifesidir.
C) Arnavutluk beyidir.
D) Kıbrıs Adası’nı fetheden donanmanın komutanıdır.
4. I. Viyana Kuşatması, hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
A) Yavuz Sultan Selim
B) Kanuni Sultan Süleyman
C) Fatih Sultan Mehmet
D) IV. Murat
5. Fas Sultanlığı, hangi ülkenin iç işlerine karışması nedeniyle Osmanlı Devleti’nden yardım istemiştir?
A) Portekiz
B) İspanya
C) İran
D) Avusturya
6. Kanuni Sultan Süleyman Döneminde, Hint deniz ticaret yolunun açılması ve denetim altına alınması için Hindistan üzerine kaç deniz seferi yapılmıştır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
7. Avrupa’da matbaanın bulunması, kâğıdın ucuz ve bol olarak elde edilmesi ile aşağıdaki gelişmelerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulamaz?
A) Rönesansın doğması ve gelişmesi
B) Derebeyliklerin yıkılması
C) Okur - yazar oranının artması
D) Reform hareketlerinin gelişmesi
8. Laik eğitim kurumlarının ortaya çıkması, aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda görülmüştür?
A) Rönesans hareketleri
B) Sanayi İnkılabı
C) Reform hareketleri
D) Amerika’nın keşfi
9. Aşağıdakilerden hangisinde sebep - sonuç ilişkisi yoktur?
A) Avrupalıların pusulayı öğrenmesi - Coğrafi Keşiflerin başlaması
B) Coğrafi Keşiflerin başlaması - Yeni kıtalar ve ülkelerin bulunması
C) İstanbul’un fethi - Okuma-yazma bilenlerin sayısının artması
D) Barutun ateşli silahlarda kullanılması – Derebeyliklerin yıkılması
10. Aydınlanma Çağında bilimsel bilgiye ancak matematikle ulaşılacağını öne sürerek analitik geometriyi geliştiren bilim adamı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Jan Jak Russo
B) Kopernik
C) Newton
D) Dekart
11. Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesi’nin sınırları çizilirken göz önüne alınan unsurlardan biridir?
A) Tuz gölünün burada yer alması
B) Nüfus artış hızının yüksek oluşu
C) Geniş buğday ekim alanlarının varlığı
D) Başkent Ankara’nın burada bulunması
12. Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde mısır tarımının yerini buğdayın alması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Nüfusun azalmasıyla
B) Yağışın azalmasıyla
C) Buğday ekmeğinin tüketilmesiyle
D) Bitki örtüsünün seyrekleşmesiyle
13. Haritada numaralandırılarak gösterilen dağlar aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
      I              II                 III
A) Yunt Dağı Aydın Dağları Bozdağlar
B) Aydın Dağları Yunt Dağı Madra Dağı
C) Bozdağlar Madra Dağı Yunt Dağı
D) Madra Dağı Bozdağlar Aydın Dağları
14. Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi’ne ait bir özellik değildir?
A) Yüzeyşekillerinin oldukça dağlık olması
B) Tarımsal ürün çeşitliliğinin fazla olması
C) Üç iklim tipinin görülmesi
D) Dört coğrafi bölüme ayrılması
15. Aşağıdakilerden hangisi Batı Torosların kuzeyindeki göller yöresinde yer alır?
A) Eğirdir Gölü
B) Çıldır Gölü
C) Kuş Gölü
D) Tuz Gölü
16. Doğu Anadolu Bölgesi’nde hayvancılığın, en önemli ekonomik faaliyet olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dışarıya fazla göç vermesi
B) Bölgenin dağlık olması
C) Sanayinin gelişmemesi
D) Nüfusunun az olması
17. Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tarımsal ürün çeşitliliğine neden olan
barajlardan biridir?
A) Hasan Uğurlu Barajı
B) Kesikköprü Barajı
C) Atatürk Barajı
D) Hirfanlı Barajı
18. Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz için iç tehdit unsuru oluşturan durumlardan biridir?
A) Kıtalar arası köprü oluşturması
B) Dil birliğinin bozulması
C) Doğal güzelliklere sahip olması
D) Boğazları kontrolünde bulundurması
19. Aşağıdaki yeraltı kaynaklarından hangisinin üretiminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta gelir?
A) Linyit
B) Bakır
C) Petrol
D) Demir
20. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi’nin bölümlerinden biri değildir?
A) Hakkari Bölümü
B) Yukarı Murat - Van Bölümü
C) Erzurum - Kars Bölümü
D) Yukarı Sakarya Bölümü


 

 

 

1. B
2. D
3. C
4. B
5. A
6. C
7. B
8. C
9. C
10. D
11. C
12. B
13. D
14. A
15. A
16. B
17. C
18. B
19. C
20. D


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER