7.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinde dini sorumluluğun en temel iki şartı doğru olarak verilmiştir?

A
Müslüman olmak
B
Akıl ve zenginlik
C
Akıllı ve ergen olmak
D
Güçlü olmak
Soru 2
Akılla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Anlamamızı ve düşünmemizi sağlar.
B
Kendimizi ve çevremizi tanımamızı sağlar.
C
Herhangi bir meseleyi çözmemizi sağlar.
D
Bütün canlıların ortak özelliğidir.
Soru 3
“Aklı olmayanın dini de yoktur.” Hadisi şerifi neyi ifade eder?

A
Akıl sağlığı olmayan kişi olayları kavrayamaz.
B
Dinimiz akla büyük önem verir.
C
Akıl sağlığı yerinde olmayan kişi topluma uyum sağlayamaz.
D
Aklı olmayanlar dini yükümlülüklerden sorumlu değildir.
Soru 4
“(Resulüm) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”

Yukarıdaki ayete göre Kuran’ın indirilişinin sebebi nedir?

A
Aklı olan kişilerin düşünüp öğüt almaları
B
Kuran’ın sadece ibadetlerde okunması
C
Herkesin kendi arzusuna göre davranması
D
İnsanların istediği her şeyi yapabilmesi
Soru 5
Kul e'ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi……………..”(Nas suresi)

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

A
Küfüven ehad
B
İza hased
C
Melikinnâs
D
Minelcinneti vennâs
Soru 6
Din anlayışındaki yorum farklılıklarının nedenleri iki grupta incelenir:

I- İnsan unsuru ile ilgili nedenler

II- Toplumsal değişimle ilgili nedenler

Buna göre aşağıdakilerden hangisi II. grupta yer alır?

A
İnsanların zekâ düzeylerinin farklı farklı olması
B
Eğitim düzeyinin bireyden bireye değişiklik göstermesi
C
Her bireyin değişik ilgi ve yeteneklere sahip olması
D
Toplumun kültür ve değer yargılarının değişmesi
Soru 7
Başlıca Fıkhi yorumlarsan olan dört sünni mezhebin nüfus açısından en genişi Hanefi Mezhebinin kurucusu kimdir?

A
Ebû Hanife
B
Ahmed Hanbel
C
İmam Cafer
D
Muhammed Şafii
Soru 8
Hz. Muhammed ………………gösterdiğinde vefat etmişti. Kabri’de ……………… Şehrindedir. Boşluk doğru olarak nasıl doldurulmalıdır?

A
20 Nisan 571---Mekke
B
20 Nisan 571-----Medine
C
8 Haziran 632—Medine
D
8 Haziran 632--Mekke
Soru 9
Peygamberimizin insani yönü ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
İnsanüstü güçlere sahiptir.
B
Bir anne ve babadan dünyaya gelmiştir
C
Sevinçli anları olduğu gibi üzüntülü anları da olmuştur.
D
Evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştur.
Soru 10
Hz. Muhammed’in insanlara namaz, zekât gibi ibadetlerin nasıl yapılacağını açıklaması onun hangi yönüyle ilgilidir?

A
İnsani yönü b) c) d)
B
Sabırlılık yönü
C
Peygamberlik yönü
D
Öğreticilik yönü
Soru 11
Bir düşünceye, bir inanışa körü körüne bağlanıp ondan başkasının varlığını kabul etmemek nedir?

A
İnanç
B
Taassup
C
Hoşgörü
D
Bağlılık
Soru 12
Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran en önemli özellik, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Son peygamber olması
B
Bütün insanlara peygamber olarak gönderilmesi
C
Güvenilir olması
D
Allah’tan vahiy alması
Soru 13
I- “Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler.” (Zümer suresi, 30. ayet)

II- “Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi tutmadığım da olur.” (Buhari, Nikâh, 90)

III- “(Resulüm!) Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı…” (Furkan suresi, 20. ayet)

Yukarıdaki ayet ve hadislerde asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Muhammed evlenmiştir.
B
Peygamberler de bizim gibi bir insandır.
C
Hz. Muhammed oruç tutmuştur
D
Hz. Muhammed ölümlüdür.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisinde inançla ilgili yorum yapan ( İtikadi ) mezhepler bir arada verilmiştir?

A
Hanefilik - Şâfilik
B
Eş’arilik - Mâturîdîlik
C
Mevlevîlik - Hanbelîlik
D
Yesevilik - Mâlikîlik
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki farklardan biri değildir?

A
Din vahye dayanır, din anlayışı vahyin yorumuna dayanır.
B
Din hiçbir zaman değişmez, din anlayışı zaman ve zemine göre farklılaşabilir.
C
Din yerel ve bölgesel, din anlayışı evrenseldir.
D
Dini Allah koyar, din anlayışını insanlar oluşturur.
Soru 16
Bismillahirrahmanirrahim.

Era eytellezi yükezzibü bid-din fezâlikellezi yedu'ul yetime ve lâ yehuddu alâ taam-il miskin ………………………………………………….. elleziyne hüm an salâtihim sâhune elleziyne hüm yüraune ve yemneun'el-maun

Maun suresinde bos bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A
fev ey lün lil musalîiyne
B
ve min şerri ğâsikin izâ vekab
C
elleziyne hüm an salâtihim sâhune
D
min şerrilvesvâsilhannâs
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumlardan değildir?

A
Kadrilik
B
Caferilik
C
Mevlevilik
D
Nakşibendlik
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan değildir?

A
Hanefilik
B
Malikilik
C
Yesevilik
D
Şafilik
Soru 19
Dervişlik hakkında övgülerden bu dünyadan şikâyetten cennet ve cehennem tasvirlerinden, peygamberin hayatından ve mucizelerinden bahsedilen Divanı Hikmet in yazarı kimdir?

A
Hoca Ahmet Yesevi
B
Abdülkdir Geylani
C
Muhammed Bahauddin Nakşibend
D
Mevlana Celaleddin Rumi
Soru 20
Peygamberimiz (s.a.v) kızlarını evlendirirken onların fikrini almıştır. Bedir ve Hendek savaşlarında arkadaşlarının fikirlerini uygulamıştır. Bu örnekler onun hangi özelliğini ortaya koymaktadır?

A
Cesaretli olduğunu
B
Güvenilir olduğunu
C
İnsanlara değer verdiğini
D
Danışarak iş yaptığını
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön