7.Sınıf 5.Ünite Ekonomi ve Sosyal Hayat Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı faydalardan biri değildir?

 

A
Taşrada devlet otoritesinin ve güvenliğinin sağlanması
B
Devlet hazinesine yük olmadan atlı asker yetiştirilmesi
C
Esnaflar arasındaki mesleki dayanışmanın artırılması
D
Tarımsal üretimde devamlı bir verimlilik sağlanması
Soru 2
Abbasi Halifesi Memun, 9. yüzyılda 70 kadar bilim adamını bir dünya haritası hazırlamaları için görevlendirmiştir. Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A
İslam bilginlerinin coğrafya alanında geri olduğu
B
İslam dünyasında özgür düşüncenin egemen olduğu
C
İslam dininin bilimsel gelişmelere açık olduğu
D
İslam devletlerinde hükümdarların bilime önem verdiği
Soru 3
I- Sendikal hareketlerin gelişmesi II- Kömür ve petrolün önem kazanması III-Gözlem ve deneyin önem kazanması IV- Burjuva sınıfının ortaya çıkması Yukarıdakilerden hangileri Sanayi İnkılabı’yla ilişkilidir?

 

A
I ve II
B
III ve IV
C
II ve IV
D
I ve III
Soru 4
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 

A
Yazı - Bilim ve düşüncenin yayılması
B
Pusula - Açık denizlere çıkılması
C
Barut - Derebeylik rejiminin yıkılması
D
Mum - Ampulün icadı
Soru 5
Aşağıda bazı Sivil Toplum Kuruluş (STK)larının amaçları verilmiştir.
  1. STK’nin amacı: Ülkenin tarımsal faaliyetlerini geliştirmek.
  2. STK’nin amacı: Toprağın aşınmasını ve çölleşmesini önlemek.
  3. STK’nin amacı: Temiz içme suyu ihtiyacına çözüm bulmak.
  4. STK’nin amacı: Sulak yerlerde yaşayan canlı türlerini korumak.
Yaşadıkları bölgede erozyon sorunu ile karşılaşan bir köy halkı, bu sorunu çözebilmek için öncelikle yukarıda yer alan kaç numaralı STK’ya başvurmalıdır?

 

A
3
B
4
C
1
D
2
Soru 6
Aşağıda Coğrafi Keşiflerin bazı sonuçları verilmiştir. - Baharat ve İpek Yolları önemini yitirdi. - Akdeniz limanları önemini yitirdi. - Atlas Okyanusu’ndaki limanlar önem kazandı. Bu sonuçlar aşağıdaki alt başlıklardan hangisinin altında toplanabilir?

 

A
Coğrafi Keşiflerin ekonomik sonuçları
B
Coğrafi Keşiflerin kültürel sonuçları
C
Coğrafi Keşiflerin deniz ticaretine katkıları
D
Coğrafi Keşiflerin siyasal sonuçları
Soru 7
15-19. yüzyıllar arasında Avrupa’da meydana gelen gelişmelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A
Coğrafi Keşifleri Portekizliler ve İspanyollar başlatmıştır.
B
Sanayi İnkılabı Fransa’da ortaya çıkmıştır.
C
Rönesans İtalya’da başlamıştır.
D
Reform hareketleri Almanya’da başlamıştır.
Soru 8
Osmanlı Devleti Döneminde hayırsever kişilerin kurduğu çeşitli vakıflar vatandaşların bazı ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Sadece insanların değil kuşların sığınması için bile pek çok kuş evi yapıldı. Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 

A
İnsanların ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması beklenmiştir.
B
Vakıfların gelirleri tımar topraklarından sağlanmıştır.
C
Bütün canlıların hayatı değerli sayılmıştır.
D
Osmanlı sosyal hayatı Avrupa’ya örnek olmuştur.
Soru 9
Vakıflar, Osmanlı Devleti’nde birçok sosyal yardım kurumunun temel kaynağıdır. Vakıflar sosyal, ekonomik, eğitim ve sağlık gibi alanlarda önemli hizmetler vermişlerdir. Yukarıdaki bilgiye göre vakıfların Osmanlı Devleti’ne faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 

A
Devletin asker ihtiyacının karşılanması
B
Toplumsal dayanışmanın sağlanması
C
Halkın devlete olan bağlılığının arttırılması
D
Devlet hazinesinin giderlerinin azaltılması
Soru 10
Osmanlı Devleti’nde eğitim ve öğretim veren kurumların başında gelen medreseler ilk olarak Orhan Bey Döneminde İznik’te açılmıştır. Fatih Sultan Mehmet’in açtığı Sahnı Seman Medresesi ile Kanuni Sultan Süleyman’ın açtığı Süleymaniye Medreseleri ile İstanbul; bilim, kültür ve eğitim merkezi hâline gelmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A
Medrese öğrencilerinin ihtiyaçları vakıflar aracılığıyla karşılanmıştır.
B
Osmanlı Devleti’nde eğitimin gelişmesi için faaliyetlerde bulunulmuştur.
C
Osmanlı Devleti’nde her dönem medreselere büyük önem verilmiştir.
D
Medreselerde dinî ve fen bilimleri bir arada okutulmuştur.
Soru 11
Bir insanın meslek seçerken; I – Hangi mesleği yaparsam mutlu olurum? II – Hangi meslek benim kişiliğime daha uygundur? III – Meslek seçerken ailemin ve çevremin istediklerini ön planda tutmalı mıyım? IV- Seçeceğim meslek benim ilgi ve yeteneklerime uygun mu? gibi sorulardan hangileri meslek seçiminde doğru kararlar almasına yardımcı olur?

 

A
I – II – IV
B
III – IV
C
II – III -IV
D
I – II
Soru 12
– Urartuların sulama kanalları ve barajlar yapması – Osmanlı Devleti’nde üretim yapmayan köylüden toprağın geri alınması Tarihte farklı devletlere ait bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisine önem verildiğinin göstergesidir?

 

A
Sanayi
B
Hayvancılık
C
Madencilik
D
Tarım
Soru 13
“Kral Yolu üzerinde kurulmuş olan Lidya uygarlığı, ekonomik faaliyetlerin kendilerine kazandırdığı büyük servetle komşu devletlere göre bilim, sanat ve teknikte üstün bir uygarlık seviyesine çıkmıştır.” Verilen bilgide, Lidya uygarlığının gelişmesinde etkili olan aşağıdaki faktörlerden hangisi vurgulanmıştır?

 

A
Ekonomide parayı kullanmaları
B
Madencilik sanatında ileri oldukları
C
Devlet yönetiminde tüccarların da etkili olmaları
D
Ticaret yolu üzerinde bulunmaları
Soru 14
Aşağıdaki mesleklerden hangisi Sanayi İnkılabı sonrası üretim teknolojisindeki gelişmelerden daha az etkilenmiştir?

 

A
Semerci
B
Hattat
C
Terzi
D
Grafiker
Soru 15
Osmanlı Devleti’nin eğitim ve öğretim kurumlarından olan medreselerde çok çeşitli dersler okutulurdu. XVII. yüzyıldan itibaren medreselerde fen ve matematik dersleri verilmemeye başlanmış, bu nedenle medrese eğitimi bozulmuştur. Paragrafta dile getirilen durumun, aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açması beklenemez?

 

A
Avrupa’daki bilimsel gelişmelerin izlenememesine
B
Medreselerin çağın eğitim anlayışından uzaklaşmasına
C
Bilim alanlarında nitelikli insan yetişmemesine
D
Medreselerde okuyan öğrenci sayısının azalmasına
Soru 16
XVIII. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan Sanayi İnkılabı, insan ve hayvan gücü yerine makinelere dayalı bir ekonomiye geçiş olarak tanımlanır. Buna göre, Sanayi İnkılabı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
Bol ve ucuz ham maddeye ihtiyaç artmıştır.
B
Devletler arasındaki pazar arama yarışı sona ermiştir.
C
El tezgâhları ve küçük atölyelerin önemi azalmıştır.
D
Fabrikaların artmasıyla işçi sınıfı ortaya çıkmıştır.
Soru 17
Osmanlı Devleti, mülkiyet hakkına sahip olduğu topraklarda tımar sistemini uygulamıştır. Süvari sınıfının temelini de oluşturan bu sistemde köylü toprağını işler, vergisini tımarlı sipahiye verirdi. XVII. yüzyılda bu sistemin bozulmasıyla köylüler, toprağı bırakarak şehirlere gelmişler, herhangi bir devlet hizmetine girmişlerdir. Boş kalan araziler, nüfuzlu ve varlıklı kişilerin elinde toplanmaya başlamıştır. Buna göre tımar sisteminin bozulması aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?

 

A
Üretim devlet denetimine geçmiştir.
B
Büyük toprak sahipleri ortaya çıkmıştır.
C
Kırsal alandan kente göç artmıştır.
D
Osmanlı ordusu olumsuz etkilenmiştir.
Soru 18
Ülkemizde sanayi kuruluşları içerisinde, ham maddesi tarım ürünlerine dayalı kuruluşlar sayıca fazladır. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebeplerinden biri olarak gösterilemez?

 

A
Tarım ürünlerinin çok kazandırması
B
Devletin bu kuruluşlara destek vermesi
C
Bu alanlarda iş gücünün fazla olması
D
Tarıma dayalı üretimin fazlalığı
Soru 19
Bireyin; - Yetenekleri belirlenmeli, - İlgi alanları keşfedilmeli, - Kişilik özellikleri ortaya konmalı, - İlgi duyduğu meslekler incelenmeli, - Mesleki tercihine göre alması gereken eğitim araştırılmalı. Yukarıda verilen açıklamaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olur?

 

A
Mesleklerin yaşam biçimlerine olan etkileri
B
Mesleki iş bölümünün faydaları
C
Meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar
D
Günümüzde en çok tercih edilen meslekler
Soru 20
Osmanlı Devleti’nde toprak gelirleri ve ordunun süvari kuvvetlerinin düzenlenmesiyle ilgili olan tımar sisteminin benzeri Anadolu’da daha önceki yüzyıllarda, Selçuklu, Bizans devletlerinde ve İlk Çağ uygarlıklarında da görülür. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?

 

A
Tarih boyunca uygarlıklar arasında etkileşim olmasının
B
Osmanlı ordusunun büyük zaferler kazanmasının
C
Anadolu’da ticaretin başlıca geçim kaynağı olmasının
D
Anadolu’da güçlü devletler kurulmuş olmasının
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön