8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?
A
Almanya'ya Ortadoğu'da Pazar sağlamak istemesi
B
Devletin yeniden Avrupa'da kuvvetli duruma gelmesinin sağlanmak istemesi
C
Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi
D
İttihat ve Terakki Hükümeti'nin Almanya'nın savaşı kazanacağına inanması
Soru 2
Mustafa Kemal ilk askerî başarısını hangi cephede kazanmıştır?  
A
Çanakkale
B
Kafkas
C
Makedonya
D
Trablusgarp
Soru 3
Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde görev almamıştır?  
A
Kafkas Cephesi
B
Suriye Cephesi
C
Kanal Cephesi
D
Çanakkale Cephesi
Soru 4
Atatürk’ün fikirlerinin oluşmasında etkili olan faktörler hangi seçenekte doğru verilmiştir?    
A
Türk tarihi ve kültürü-akılcılık-bilim
B
Türk tarihi ve kültürü- savaşçılık-akılcılık
C
Akılcılık-bilim- savaşçılık
D
Akılcılık-askerlik-kültür
Soru 5
Mustafa Kemal Atatürk’ün aile hayatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?  
A
Makbule Hanım yaşayan tek kardeşiydi.
B
Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dı.
C
Babası Osmanlı Devleti’nde üst düzey bir memurdu.
D
Ailesi Rumeli’ye yerleştirilen Yörüklerdendi.
Soru 6
Aşağıda adları verilen okullardan hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar arasında yer almaz?  
A
Manastır Askerî İdadisi
B
İstanbul Harp Akademisi
C
Manastır Askerî Rüştiyesi
D
Selanik Askerî Rüştiyesi
Soru 7
Hukuk-u Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin, İzmir'in Yunanlılarca işgali sırasında İşgal kuvvetlerine tek başına ateş açmış ve bu olayın sonucunda şehit edilmiştir. Hasan Tahsin'i n bu davranışının en önemli sebep aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
İzmir'in işgaline tepki olarak
B
Doğum yeri olan Selanik'in işgal edilmiş olması
C
Yunanlılar tarafından aranan ve yakalanacak bir suçlu olması
D
Yunan askerlerine şahsi kin duyuyor olması
Soru 8
Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman nerede, hangi görevde bulunuyordu?  
A
Şam-5. Ordu Komutanı
B
Sofya-Askerî Ataşe
C
Trablusgarp- Derne Komutanı
D
Çanakkale-19. Tümen Komutanı
Soru 9
Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra hangi göreve atanmıştır?  
A
Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına
B
Sofya Askerî Ataşeliğine
C
VII. Ordu Komutanlığına
D
19. Tümen Komutanlığına
Soru 10
Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?
A
Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasına
B
Temsilciler Kurulunun oluşturulmasına
C
Güçlü bir devletin koruyuculuğu altına girilmesine
D
Millî cemiyetlerin birleştirilmesine
Soru 11
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalandığı hâlde yürürlüğe girmemiştir?
A
Gümrü Antlaşması
B
Lozan Antlaşması
C
Sevr Antlaşması
D
Atina Antlaşması
Soru 12
Mustafa Kemal, Amasya Görüşmeleri’nde, Osmanlı Meclis-i Mebusanının İstanbul dışında bir yerde toplanması gerektiğini söylemiştir. Mustafa Kemal’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?
A
Misakımillî’nin kabul edilmesiyle
B
TBMM’nin açılmasıyla
C
Amasya Görüşmeleri’nin yapılmasıyla
D
İstanbul’un işgal edilmesiyle
Soru 13
Mustafa Kemal, Şam’da kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyetini İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştirmiştir. Ancak daha sonra kendisi bu cemiyetten ayrılmıştır. Bu ayrılışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  
A
31 Mart Ayaklanması’nın bastırılamamış olması
B
İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin meşrutiyete karşı olmaları
C
Mustafa Kemal’in bu cemiyete lider olmak istemesi
D
Mustafa Kemal’in ordunun politikadan ayrılmasını istemesi
Soru 14
TBMM’nin aldığı kararlardan hangisi, güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır?
A
Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmıştır.
B
Padişah, meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır.
C
TBMM’nin üstünde güç yoktur.
D
Hükûmet kurmak gereklidir.
Soru 15
Amasya Genelgesi'nde ilk defa iktidarın millete ait olduğu belirtilmiştir. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu ifadeyi kanıtlar?
A
Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre toplanacaktır.
B
Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
C
İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir.
D
Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
Soru 16
Mustafa Kemal, askerî öğrenimini bitirdiğinde rütbesi ne idi?  
A
Albay
B
Binbaşı
C
Kurmay yüzbaşı
D
General
Soru 17
16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusanın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A
İstanbul Hükûmetinin kurtuluş için harekete geçmesi
B
Saltanatın kaldırılması
C
Kuvayımilliye’nin oluşması
D
TBMM’nin açılması
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü kentler arasında yer almaz?  
A
İstanbul
B
Sofya
C
Selanik
D
Manastır
Soru 19
19. yy. boyunca Avrupa'da sanayileşme hız kazandı, devletler, hammadde kaynakları ve pazar elde etmede birbirleriyle yarıştılar. Bu yarış devletler arasında gerilimi arttırarak 20. yy. başlarında savaşa neden oldu. Buna göre, 20. yy. başlarında devletler arasındaki savaşın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
İmparatorluklardaki ayaklanmalar
B
Demokratik haklar elde etme çabası
C
Kralların yetkilerini genişletme isteği
D
Devletler arası ekonomik çıkar çatışmaları
Soru 20
Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanması kararlaştırıldı. - İstanbul Hükümeti ilk kez eleştirilmiştir. - İleride yönetim biçiminin değişeceğinin sinyalleri verlmiştir. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
A
Samsun Raporu
B
Amasya Genelgesi
C
Erzurum Kongresi
D
Havza Mitingi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön