8.Sınıf İnkılap Tarihi Testleri

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, Fransızların Güney Cephesi’nde başarısızlığa uğradığının bir kanıtı olarak gösterilemez?
A
Antep’in Fransızlara karşı 11 ay direnmesi
B
Ermenilerle işbirliği yapması
C
Maraş ve Urfa’nın halk tarafından kurtarılması
D
İşgal ettiği yerleri Ankara Antlaşması ile boşaltması
Soru 2

I. TBMM

II. İstanbul Hükûmeti

III. Fransa

IV. Yunanistan

V. İtalya

yukarıdaki siyasi güçlerden hangileri, Mudanya Ateşkes görüşmelerine katılmamıştır?
A
III ve IV
B
II ve III
C
II ve IV
D
I ve V
Soru 3
Mustafa Kemal’in 7-8 Ağustos 1921’de yayımladığı Tekalif-i Millîye Emirleri’nin bazı maddeleri şunlardır:

- Yiyecek maddelerinin yüzde kırkına el konulacak,

- Sahibi bulunamayan yiyecek ve giyeceklerin tamamına el konulacak,

- Taşıt araçlarının yüzde yirmisine el konulacak.

Bu maddelere bakıldığında Tekalif-i Millîye Emirleri ile ilgili olarak;

I. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.

II. TBMM tarafından yayımlanmıştır.

III.Ulusal kaynakların kullanılması amaçlanmıştır.

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
I ve III
Soru 4
Mustafa Kemal, Sakarya Savaşı’ndan sonra orduyu taarruz için hazır hâle getirmek istemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan hazırlıklardan biri değildir?
A
Saltanatın kaldırılması
B
Ulusal güçlerin seferber edilmesi
C
Başkomutanlık kanunu ile tanınan sürenin uzatılması
D
Orduya taarruz eğitimi verilmesi
Soru 5
TBMM Hükûmetinin Londra Konferansı’na katılmasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Bağımsızlık savaşı verdiğimizi dünya kamuoyuna açıklamak
B
Barış yanlısı olduğunu kanıtlamak
C
Hukuki varlığını İtilaf Devletlerine kabul ettirmek
D
İstanbul Hükûmeti ile işbirliği yapmak
Soru 6
Kurtuluş Savaşı devam ederken Ankara’da Maarif (Eğitim) Kongresi toplanmıştır. Mustafa Kemal’in açış konuşmasını yapması ve kongreye büyük önem vermesi onun hangi özelliğiyle doğrudan ilişkilidir?
A
Açık sözlülüğüyle
B
Eğitimci kişiliğiyle
C
Mantıklı oluşuyla
D
Gerçekçi oluşuyla
Soru 7
Sakarya Savaşı sonucunda;

- Kafkas Cumhuriyetleri ile 13 Ekim 1921’de Kars Antlaşması imzalandı.

- Fransa ile 20 Ekim 1921’de Ankara Antlaşması imzalandı.

- İngiltere ile 23 Ekim 1921’de Esirlerin Değişimine ilişkin Sözleşme imzalandı.

Bu gelişmeler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
Doğu Cephesi kapanmıştır.
B
Güney sınırı Fransızlarla yapılan anlaşmayla belirlenmiştir.
C
Batı sınırı belirlenmiştir.
D
Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğu anlaşılmıştır.
Soru 8
Aşağıdaki ifadelerden hangisi, Kuvayımilliye’yi doğru olarak tanımlamaktadır?
A
Osmanlı ordusudur.
B
İşgallere karşı halkın oluşturduğu direniş birlikleridir.
C
TBMM’nin oluşturduğu öncü birliklerdir.
D
Padişaha bağlı muhafız birlikleridir.
Soru 9
II. İnönü Zaferi’nden sonra Türk ordusu, Batı Cephesi’nin güneyindeki Yunan kuvvetlerini yok etmek için Aslıhanlar ve Dumlupınar’a doğru harekete geçti ancak Yunan kuvvetlerini mağlup edemedi. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A
Türk ordusunun saldırı gücünde olmaması
B
Türk ordusunun ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması
C
Yunanlıların İngilizlerden askerî destek alması
D
Saldırının geç başlatılmış olması
Soru 10
Gümrü Antlaşması’nın sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Doğu sınırının belirlenmesinde etkili olmuştur
B
Moskova Antlaşması’nın imzalanmasına zemin hazırlamıştır.
C
Ermeni sorunu hukuken sona ermiştir
D
İtilaf Devletleri barış önerisi getirmiştir.
Soru 11
I. İnönü Savaşı'ndan sonra Türk halkının düzenli orduya güveni artmıştır. Bu zaferden sonra askere alım işleri hızlanmış, askerden kaçmalar da azalmıştır. Buna göre I. İnönü zaferinin aşağıdakilerden hangisine doğrudan katkıda bulunduğu savunulabilir?
A
Devletin savunma gücünün artmasına
B
Ermeni sorununun çözüme kavuşturulmasına
C
İnkılap hareketlerinin kolaylaşmasına
D
Saltanat ve halifeliğin kaldırılmasına
Soru 12
Aşağıda verilen isimlerden İstiklal Marşı ile ilgili olanlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A
Osman Zeki - Hamdullah Suphi
B
Mehmet Âkif - Mustafa Necati
C
Rıza Nur- Mehmet Âkif
D
Mehmet Âkif - Osman Zeki
Soru 13
Sakarya Meydan Savaşı sonunda,

1. Yunan ordusu yenilmiştir.

2. Düzenli ordu, taarruz gücüne ulaşmıştır.

3. İtalya Anadolu'dan çekilmiştir.

4. Fransa, TBMM ile Ankara Antlaşması'nı imzalamıştır.

Bu gelişmelerden hangileri İngiltere'nin Anadolu'da yalnız kaldığını gösterir?
A
3 ve 4
B
2 ve 3
C
1 ve 4
D
1 ve 2
Soru 14
Kuvayımilliye birliklerinin aşağıdakilerden hangisi karşısında başarısızlığa uğraması düzenli orduların kurulmasını zorunlu kılmıştır?
A
İngiltere
B
Kuva-i İnzibatiye
C
Fransa
D
Yunanistan
Soru 15
Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:

I. TBMM ile Yunanlılar arasındaki savaş sona erecektir.

II. Doğu Trakya Yunanlılar tarafından boşaltılacaktır.

III. İstanbul TBMM yönetimine bırakılacaktır.

Bunlardan hangileri Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğinin İtilaf Devletleri tarafından da kabul edildiğinin kanıtıdır?
A
I ve II
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
Soru 16
Sakarya Savaşı’nın kazanılmasından sonra Fransa TBMM ile Ankara Antlaşması’nı imzaladı. Fransa’nın antlaşmayı imzalamak için Sakarya Savaşı’nın sonucunu beklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
TBMM’nin gerçek gücünü görmek istemesi
B
Kapitülasyonların kaldırılmasına karşı çıkması
C
Sevr Antlaşması’nın imzalanmasına karşı çıkması
D
Misakımillî’yi kabul etmesi
Soru 17
Kurtuluş Savaşı’nın başladığı yıllarda, işgallere karşı Batı ve Güneydoğu Anadolu’da Kuvayımilliye adı verilen silahlı direniş birlikleri oluşturulurken, Doğu Anadolu’da bu tür bir gelişme görülmemiştir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bölge halkının İstanbul Hükûmetini desteklemesi
B
Ekonomik kaynakların yeterli olmaması
C
Bölgede düzenli ordu birliklerinin bulunması
D
Ermenilere karşı Kuvayımilliye’nin yeterli olacağına inanılmaması
Soru 18
TBMM Hükûmeti, Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra Londra Konferansı’na katıldı. Konferans devam ederken Sovyet Rusya ile de Moskova’da görüşmeler yapıldı. TBMM Misakımillî’nin Sovyet Rusya tarafından kabul edilmesini sağladı.
Buna göre;

I. Doğu sınırında güvenlik sağlanmıştır.

II. Sevr Antlaşması’nın geçersizliği Sovyet Rusya tarafından kabul edilmiştir?

III. Düzenli ordu çalışmaları başlatılmıştır.

IV. TBMM dış politikada etkili olmaktadır.

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
A
I, II ve IV
B
II ve III
C
I ve III
D
III ve IV
Soru 19
Sovyet Rusya ile TBMM arasındaki ilk görüşmeler Mayıs 1920’de başladığı hâlde, Moskova Antlaşması Birinci İnönü Muharebesi’nin kazanılmasından sonra 16 Mart 1921’de imzalanmıştır. Antlaşma sürecinin uzaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A
Meclise karşı çıkan ayaklanmaların devam etmesi
B
Rusya’nın Anadolu hareketinin başarısından emin olmaması
C
İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarının sona ermesi
D
TBMM’nin İstanbul Hükûmetiyle ilişkilerini koparması
Soru 20
İtilaf Devletleri Kurtuluş Savaşı sırasında,

- Anadolu’da ayaklanmalar çıkmasında etkili olmuşlardır.

- Misakımillî kararının alınması üzerine İstanbul Hükûmeti üzerindeki baskılarını artırmışlardır.

- Londra Konferansı’na TBMM’nin yanı sıra İstanbul Hükûmetini de çağırmışlardır.

İtilaf Devletlerinin bu girişimleri ile gerçekleştirmek istedikleri amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Türk milleti arasında ikilik çıkarmak
B
İşgalleri kolaylaştırmak
C
Barışı bir an önce sağlamak
D
Kurtuluş Savaşı’nı engellemek

Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç

Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön