8.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Atatürk, toplumsal yaşamda görev ve sorumluluk verilmeyen Türk kadınlarının, tüm meslek alanlarında çalışmalarını istemiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra, bu konudaki yasal düzenlemeler hızla yapılmıştır. Bunun sonucunda, ilk kadın pilot Sabiha Gökşen, müzik alanında Suna Kan,

İdil Biret, bilim alanında Afet İnan, Mübeccel Kıray gibi birçok Türk kadını başarılarını dış ülkelere taşımıştır.

Buna göre, Türk kadının bu saygın konumun sürekliliğinin sağlanabilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Yurttaş olma bilincinin geliştirilmesine
B
Toplumsal kalkınma için herkesçe çaba harcanmasına
C
Cumhuriyet yönetimine ait değerlerin korunmasına
D
Geleneksel değerlere önem verilmesine
Soru 2
9 Şubat 1934’te imzalanan Balkan Antantı tarafların sınırlarını karşılıklı olarak garanti ettikleri gibi yardımlaşmayı da öngörmüştür. Böylece silahlanma ve düşmanca gelişmelere karşı önlem alınmak istenmiştir.

Barışın korunmasında önemli bir etkisi olan Balkan Antantı hangi olaydan dolayı kurulmuştur?

A
Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla
B
İtalya ve Almanya’nın saldırgan tutumuyla
C
İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla
D
Hatay’ın Anavatan’a katılmasıyla
Soru 3
Atatürk halkın dini duygularının kullanılarak sömürülmesine, bağnazlığın ve tutuculuğun yaygınlaşmasına şiddetle karşıydı. İnsanların batıl inanışlara göre değil, akıl ve bilimin rehberliğinde hareket etmesini istiyordu.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün doğrudan bu görüşleri doğrultusunda yapılmış inkılâplardan biridir?

A
Şapka giymenin zorunlu olması
B
Takvim saat ve ölçülerde değişiklik
C
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D
Saltanatın kaldırılması
Soru 4
Nutuk"ta önce, 1919'da İstanbul ve Anadolu'nun içinde olduğu durum tasvir edilmiş, sonra da alınan kararlar doğrultusunda hangi adımların atıldığı, bu sırada ne tür engellerle karşılaşıldığı ve bu engellerin nasıl aşıldığı detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Nutuk’un kapsamı içindeki olaylarından birisi değildir?

A
Kongrelerde yapılanlar ve alınan kararlar
B
Çok partili hayata nasıl geçtiğimiz
C
Anadolu’da kurulan direniş cemiyetlerinin faaliyetleri
D
TBMM’ye karşı çıkan isyanlar
Soru 5
Türkiye ile İngiltere arasında Musul sorunuyla ilgili görüşmeler 1924 yılında başladı. Karşılıklı görüşmelerden bir sonuç alınamayınca konu İngilizler tarafından Milletler Cemiyeti'ne götürüldü. Bu arada İngilizler, Türkiye-Irak sınırında bazı karışıklıklar çıkararak Şeyh Sait İsyanı'nın çıkmasında etkili oldular.

Bu bilgilere göre Şeyh Sait İsyanını İngiltere'nin desteklemesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye’de yeniliklerin yapılmasını engellemek
B
Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üyeliğini engellemek
C
Musul sorununu kendi çıkarları doğrultusunda çözümlemek
D
Müslüman ülkelerle Türkiye'nin arasında gerginlik çıkarmak
Soru 6
Atatürk, II. Dünya Savaşı öncesinde İtalya ve Almanya'nın saldırgan bir politika izlemeleri ve dünya barışını tehdit etmeleri üzerine "Savaş büyük bir yıkımdır, ancak gerekirse asker postallarımı giyerim." demiştir. Atatürk'ün bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir?

A
Uluslar arası ilişkilerde çıkarların geçerli olduğunu
B
Barışı sağlamanın çoğu zaman savaşarak mümkün olduğunu
C
Savaşın, yaşamsal zorunluluklar ortaya çıktığında yapılabileceğini
D
Askeri yatırımların artırılması gerektiğini
Soru 7
Atatürk dış politikada,

I. Ulusun hayatı tehlikede olmadıkça savaşa girmeme

II. Milli sınırlarımız içinde varlığımızı koruma

III. Yurtta ve dünyada barışı koruma ilkelerini esas almıştır.

Bu ilkelerden hangisi ya da hangileri, Atatürk'ün yayılmacı politikalara karşı olduğunu gösterir?

A
Yalnız l
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I, II ve III
Soru 8
ABD, İngiltere ve Sovyet Rusya’nın katıldığı Yalta Konferansı’nda, II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulacak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na katılmak için 1 Mart 1945’e kadar Almanya ve Japonya’ya savaş açmak şartı getirildi. Bunun üzerine Türkiye 23 Şubat 1945’te Japonya ve Almanya’ya savaş ilan etti.

Türkiye’nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisini amaçladığını göstermektedir?

A
Kaybettiği toprakları geri alma
B
Savaşı geniş alanlara yaymayı
C
Japonya ve Almanya ile iyi ilişkiler kurmayı
D
Dünya siyasetinde söz sahibi olmayı
Soru 9
Tekâlifi Milliye emirlerinin bazıları şunlardır:

-Yurtta her ev birer kat çamaşır, bir çift çorap ve çarık hazırlayıp Tekâlifi milliye komisyonuna teslim edecek

-Halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephane teslim edilecek

-Ordunun giyimine ve beslenmesine yarayan bütün sahipsiz mallara el koyulacak

Yukarıdaki Tekâlifi Milliye Emirleri’ne bakıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Türk halkının, milli mücadelede verdiği önemli bir dayanışma örneğidir.
B
Türk milleti vatanın kurtarılmasında ordusuna büyük destek vermiştir.
C
Yurdun, düşmanlardan temizlenmesi için halk, varını yoğunu ortaya koymuştur.
D
Tekâlifi Milliye Emirleri’yle ordunun ihtiyaçları tamamen karşılanmıştır.
Soru 10
18. yüzyıldan itibaren Osmanlı siyasi ve ekonomik gücünü kaybederek Avrupa karşısında gerilemesi, Fransız İhtilali ile çok uluslu devletlerin parçalanması Atatürk’ün düşünce hayatında etkili olmuştur. Bu bilgilerde Atatürk’ün düşünce hayatının şekillenmesinde hangi unsura vurgu yapılmıştır?

A
Çok kitap okuması
B
Yaşadığı dönemdeki olaylardan etkilenmesine
C
Türk ve yabancı aydınların düşüncelerinden etkilenmesine
D
Türkçülük düşüncesine
Soru 11
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 19 Mayıs 1945’te ‘’Millet iradesinin, demokrasi yolundaki gelişmesi devam edecektir’’ demiştir?

Aşağıdakilerden hangisi İsmet İnönü‘nün bu sözü doğrultusundaki gelişmeler arasında gösterilebilir?

A
Eğitimin her kademesinde öğrenci sayısının artması
B
Seçimlerde ‘’açık oy, gizli sayım’’uygulamasının benimsenmesi
C
Çok partili sisteme geçilmesi
D
Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na üye olması
Soru 12
* Değişimin sürekli ve ileriye doğru olması

* Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma

* Çağın gereksinimlerine göre değişme

Burada özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halkçılık
B
Laiklik
C
İnkılâpçılık
D
Devletçilik
Soru 13
“Türkiye’de 23 Nisan 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle birlikte demokratik sisteme geçilmiştir. Ancak demokrasinin tam anlamıyla işlerlik kazanması ancak 1940’lı yıllardan sonra gerçekleşmiştir.” diyen bir sosyal bilimci bu görüşlerine kanıt olarak aşağıdaki olaylardan hangisini gösterebilir?

A
Türkiye’nin 1945 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatına kurucu üye olarak katılmasını
B
1946 yılında yapılan genel seçimlere iki siyasi partinin katılmasıyla çok partili siyasi hayatın başlamasını
C
1950 seçimlerinin Tek Dereceli Seçim Sistemine göre yapılmasını
D
Türkiye’nin 1951 yılında NATO’ya üye olmasını
Soru 14
Atatürk milliyetçiliği kendisini Türk olarak gören herkesi Türk kabul eder. Bu durum Atatürk milliyetçiliğinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Sömürgeciliğe karşı olması
B
Irkçılığa karşı olması
C
Barışçı olması
D
Akılcı ve bilimsel olması
Soru 15

Yukarıda verilen şemada "?" ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Hukuki Bağımsızlık
B
Adli Bağımsızlık
C
İdari Bağımsızlık
D
Ekonomik Bağımsızlık
Soru 16

Yukarıda verilen dış politika ile ilgili gelişmelerden hangisi veya hangileri Türkiye’nin aleyhine çözümlenmiştir?

A
Yalnız I.
B
Yalnız II.
C
Yalnız III.
D
I. ve II.
Soru 17

Yukarıdakine benzer durumların yaşanmaması için çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Köy Kanunu
B
Tevhidi Tedrisat Kanunu
C
Soyadı Kanunu
D
Jandarmanın Eğitimi Kanunu
Soru 18
II. Dünya Savaşının çıkması ile birlikte aşağıda verilen örgütlerden hangisi işlevini kaybetmiştir?

A
Birleşmiş Milletler
B
NATO
C
Milletler Cemiyeti
D
Avrupa Birliği
Soru 19

Yukarıdaki bilgilere dayanarak "?" olan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

A
Ankara Antlaşması
B
Londra Konferansı
C
I. İnönü Muharebesi
D
Gümrü Antlaşması
Soru 20
Aşağıda I.İnönü Savaşı’nda Türk ve Yunan kuvvetlerine ait askeri bilgiler içeren tablo verilmiştir.

Tablodaki verilerden yararlanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

A
Türkler daha fazla kayıp vermiştir.
B
Yunan kuvvetleri her açıdan üstündür.
C
Yunan birlikleri İtilaf Devletleri tarafından desteklenmektedir.
D
Savaşı Türkler kazanmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön