8.Sınıf İnkılap Tarihi Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye Ünite Testimiz

29 Ocak 2022 0 By testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye

8.Sınıf Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye

TEBRİKLER.

8.Sınıf Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Atatürk döneminde “laik ve çağdaş eğitim” anlayışını yerleştirmek için bir dizi inkılap gerçekleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?
A
Medeni Kanun’un kabul edilmesi
B
Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın çıkarılması
C
Medreselerin kapatılması
D
Yabancı okulların mili eğitime bağlanması
Soru 2
Ekonomik kalkınmaya öncülük etmesi beklenen özel teşebbüsün bekleneni verememesi Yeni Türk Devletini aşağıdakilerden hangisine yönlendirmiştir?
A
Kapitülasyonları yaygınlaştırmaya
B
Dış borç alımına gidilmesi
C
Devletçilik ilkesinin hayata geçirilmesine
D
Yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye
Soru 3

I. Ziraat Bankasının açılması

II. Aşar vergisinin kaldırılması

III. Kabotaj Kanunu’nun yayınlanması

Cumhuriyet döneminde görülen yukarıdaki uygulamalardan hangileri,, köylünün ekonomik koşullarını iyileştirme amacıyla yapılmıştır?
A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 4
Kabotaj Yasası ile Türk karasularında gemi işletme hakkı Türk vatandaşlarına bırakılmıştır.
Bu durum;

I. Bağımsızlık 

II. Milliyetçilik 

III. Devletçilik

Anlayışlarından hangilerini güçlendirmiştir?
A
Yalnız II
B
I ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 5
Türk inkılabı kısa sürede, hızlı ve kapsamlı bir kültürel değişime ortam hazırlamıştır. Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Türk halkının benliğini yitirdiğine
B
Türk kültürünün geniş alanlara yayıldığına
C
Türk halkının yeniliklere açık olduğuna
D
Batı’nın kültürel değerlerinin aynen kabul edildiğine
Soru 6
Cumhuriyet döneminde yapılan inkılâpların kökleşmesi ve halkın belirli bir olgunluğa erişmesi için bir dizi tedbirler alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirler arasında yer alır?
A
Tek partili hayatı bir süre daha devam ettirme
B
Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıma
C
Meclis hükümeti sisteminden Kabine Hükümetine geçme
D
Birinci beş yılık kalkınma planını hayata geçirme
Soru 7
Yeni Türk Devleti’nin gerçekleştirmiş olduğu yeniliklerden biri de patrikhanenin ve konsoloslukların mahkeme kurma hakkının elerinden alınmasıdır. Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdaki alanların hangisindeki ayrılıklara son verildiği savunulabilir?
A
Ekonomi
B
Hukuk
C
Eğitim
D
Siyaset
Soru 8

- Hafta sonu tatilinin Cumadan Pazara alınması

- Kabotaj Yasası’nın çıkarılması

- Sat ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi

- Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

Yukarıdaki inkılâplardan kaç tanesi batı ile olan ilişkilerimizi geliştirme amacıyla yapılmıştır?
A
4
B
2
C
1
D
3
Soru 9
Türkiye’de 1929’da yapılan düzenlemelerle koruyucu gümrük politikası uygulamasına geçilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu yola ulaşılmak istenen hedeflerden biridir?
A
İthal malların ülkeye girişini hızlandırmak
B
Kapitülasyonları yaygınlaştırmak
C
Ticaret yapılan devlet sayısını artırmak
D
Yerli malı kullanımını artırmak
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş ve laik devletlerin görevleri arasında yer almaz?
A
Dindar ve Müslüman insanlar yetiştirmek
B
İnancına bakılmaksızın herkese eşit yaklaşmak
C
Toplumsal huzuru ve barışı sağlamak
D
Farklı inançların bir arada yaşamasın sağlamak
Soru 11
Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitimdeki hedeflerinden biri de ülkedeki okur - yazar oranını ve eğitimli nüfus oranını artırmaktır. Aşağıdaki inkılâplardan hangisi doğrudan bu amaca yöneliktir?
A
Türk Tarih Kurumu’nun açılması
B
Türk Dil Kurumu’nun açılması
C
Milet mekteplerinin açılması
D
Üniversitelerin kurulması
Soru 12
Atatürk Dönemi’nde devlet düzeninde ve toplumsal alanda laikleşme süreci başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi devlet düzeninin laikleşmesiyle doğrudan ilgilidir?
A
Kılık kıyafetteki dinsel ve bölgesel farklılıklarının ortadan kaldırılması
B
Teke ve zaviyelerin kapatılması
C
Mahkemelerde kadın erkek eşitliğinin sağlanması
D
1928’de anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesinin Kaldırılması
Soru 13
Atatürk halkın dini duygularının kullanılarak sömürülmesine, bağnazlığın ve tutuculuğun yaygınlaşmasına şiddetle karşıydı. İnsanların batıl inanışlara göre değil, akıl ve bilimin rehberliğinde hareket etmesini istiyordu. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’’ün doğrudan bu görüşleri doğrultusunda yapılmış inkılaplardan biridir?
A
Anayasadan dini hükümlerin çıkarılması
B
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
C
Şapka giymenin zorunlu olması
D
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
Soru 14
İzmir İktisat Kongresi'nde kabul edilen Misak-ı İktisadi'de; "Büyük devletlerin ekonomik boyunduruğu altında kalmadan, kendi kaynaklarımızla ekonomik kalkınma gerçekleştirilmelidir." kararı yer almıştır. Buna göre yeni Türk Devleti’’nin ekonomide aşağıdaki yöntemlerden hangisini izlemesi beklenemez?
A
Hammaddesi yurt içinde olan sanayi daları kurma
B
Kapitülasyonları yaygınlaştırarak gümrük gelirlerini azaltma
C
Yabancıların kurduğu ekonomik tekelerden kaçınma
D
Sanayicileri teşvik edecek ulusal bankalar kurma
Soru 15
Türkiye 1946 yılına kadar hükümetler yeterince denetlenememiştir. Yukarıda bahsedilen olumsuzluk aşağıdakilerin hangisiyle giderilmiştir?
A
Halifeliğin kaldırılmasıyla
B
Yeni siyasi partilerin kurulmasıyla
C
Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
D
1924 Anayasası’nın ilan edilmesiyle
Soru 16
Yeni Türk Devleti'nin kabul etiği Medeni Kanun, İsviçre örnek alınarak hazırlanmıştır.
Bu durum İsviçre Medeni Kanunu’’nun;

I. Sorunlara pratik ve akılcı çözümler getirmesi

II. Çağdaş ve laik ilkelere uygun olması

III. Kavramların açık bir şekilde düzenlenmiş olması

Özelliklerinden hangisiyle ya da hangileriyle açıklanabilir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I, II ve III
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu’yla gerçekleştirilen yeniliklerden biri değildir?
A
Kadının ve erkeğin toplumsal alanda eşit kabul edilmesi
B
Evlilikle ilgili yeni düzenlemelerin getirilmesi
C
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
D
Kız ve erkek çocukları arasında miras eşitliğinin sağlanması
Soru 18
Atatürk ilke ve inkılâplarında aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?
A
Bağımsız devlet anlayışından taviz vermemek
B
Amaca ulaşmak için her yolu deneme
C
Kalkınmada aklı ve bilimi rehber alma
D
Ulusal egemenliği geliştirmek
Soru 19
Bir devletin dayandığı ilkelerin ve toplumun yaşam düzeyinin hızla ve ileriye dönük olarak değişmesine inkılap denir. Buna göre Atatürk döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin inkılâp özelliği taşıdığı söylenemez?
A
Meclis hükümeti sisteminden kabine hükümeti sistemine geçilmesi
B
Mecellenin yerine Medeni Kanunun kabul edilmesi
C
Arap harflerinin yerine Latin alfabesinin kullanılmaya başlanması
D
Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
Soru 20
Öğrenim Birliği Yasası ile medreseler kapatılırken, azınlık okulları ve yabancı okular Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Azınlık okullarının kapatıldığına
B
Kapitülasyon haklarına son verildiğine
C
Geleneksel eğitim anlayışına bağlı kalındığına
D
Eğitimdeki uygulamalarda birlik sağlandığına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Bir devletin dayandığı ilkelerin ve toplumun yaşam düzeyinin hızla ve ileriye dönük olarak değişmesine inkılap denir. Buna göre Atatürk döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin inkılâp özelliği taşıdığı söylenemez?

Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitimdeki hedeflerinden biri de ülkedeki okur – yazar oranını ve eğitimli nüfus oranını artırmaktır. Aşağıdaki inkılâplardan hangisi doğrudan bu amaca yöneliktir?

Türkiye’de 1929’da yapılan düzenlemelerle koruyucu gümrük politikası uygulamasına geçilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu yola ulaşılmak istenen hedeflerden biridir?

Atatürk Dönemi’nde devlet düzeninde ve toplumsal alanda laikleşme süreci başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi devlet düzeninin laikleşmesiyle doğrudan ilgilidir?

Ekonomik kalkınmaya öncülük etmesi beklenen özel teşebbüsün bekleneni verememesi Yeni Türk Devletini aşağıdakilerden hangisine yönlendirmiştir?

İzmir İktisat Kongresi’nde kabul edilen Misak-ı İktisadi’de; “Büyük devletlerin ekonomik boyunduruğu altında kalmadan, kendi kaynaklarımızla ekonomik kalkınma gerçekleştirilmelidir.” kararı yer almıştır. Buna göre yeni Türk Devleti’’nin ekonomide aşağıdaki yöntemlerden hangisini izlemesi beklenemez?

Yeni Türk Devleti’nin gerçekleştirmiş olduğu yeniliklerden biri de patrikhanenin ve konsoloslukların mahkeme kurma hakkının elerinden alınmasıdır. Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdaki alanların hangisindeki ayrılıklara son verildiği savunulabilir?

Türkiye 1946 yılına kadar hükümetler yeterince denetlenememiştir. Yukarıda bahsedilen olumsuzluk aşağıdakilerin hangisiyle giderilmiştir?

Cumhuriyet döneminde yapılan inkılâpların kökleşmesi ve halkın belirli bir olgunluğa erişmesi için bir dizi tedbirler alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirler arasında yer alır?

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş ve laik devletlerin görevleri arasında yer almaz?

Türk inkılabı kısa sürede, hızlı ve kapsamlı bir kültürel değişime ortam hazırlamıştır. Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Öğrenim Birliği Yasası ile medreseler kapatılırken, azınlık okulları ve yabancı okular Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Kabotaj Yasası ile Türk karasularında gemi işletme hakkı Türk vatandaşlarına bırakılmıştır.

Bu durum;

I. Bağımsızlık 

II. Milliyetçilik 

III. Devletçilik

Anlayışlarından hangilerini güçlendirmiştir?

I. Ziraat Bankasının açılması

II. Aşar vergisinin kaldırılması

III. Kabotaj Kanunu’nun yayınlanması

Cumhuriyet döneminde görülen yukarıdaki uygulamalardan hangileri,, köylünün ekonomik koşullarını iyileştirme amacıyla yapılmıştır?

– Hafta sonu tatilinin Cumadan Pazara alınması

– Kabotaj Yasası’nın çıkarılması

– Sat ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi

– Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

Yukarıdaki inkılâplardan kaç tanesi batı ile olan ilişkilerimizi geliştirme amacıyla yapılmıştır?

Yeni Türk Devleti’nin kabul etiği Medeni Kanun, İsviçre örnek alınarak hazırlanmıştır.

Bu durum İsviçre Medeni Kanunu’’nun;

I. Sorunlara pratik ve akılcı çözümler getirmesi

II. Çağdaş ve laik ilkelere uygun olması

III. Kavramların açık bir şekilde düzenlenmiş olması

Özelliklerinden hangisiyle ya da hangileriyle açıklanabilir?

Atatürk ilke ve inkılâplarında aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?

Atatürk döneminde “laik ve çağdaş eğitim” anlayışını yerleştirmek için bir dizi inkılap gerçekleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu’yla gerçekleştirilen yeniliklerden biri değildir?

Atatürk halkın dini duygularının kullanılarak sömürülmesine, bağnazlığın ve tutuculuğun yaygınlaşmasına şiddetle karşıydı. İnsanların batıl inanışlara göre değil, akıl ve bilimin rehberliğinde hareket etmesini istiyordu. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’’ün doğrudan bu görüşleri doğrultusunda yapılmış inkılaplardan biridir?