6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Değerlendirme

TEBRİKLER.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Popüler kültürün kitle iletişim araçlarıyla oluşturulup yayıldığı düşünülürse aşağıdakilerden hangisi popüler kültürün yayıldığı yerlerden biri değildir?
A
Oyun Alanları
B
Reklam Afişleri
C
Gazete ve Dergi Sayfaları
D
Televizyon Kanalları
Soru 2
Bilim, sanat ve edebiyat alanında ortaya konulan eserler aşağıdaki temel haklardan hangisiyle ilgilidir?
A
Yaşam hakkı ve kişi dokunulmazlığı
B
Düşünce özgürlüğü
C
Din ve vicdan özgürlüğü
D
Seyahat özgürlüğü
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde demokrasi alanındaki gelişmelere kanıt olarak gösterilemez?
A
TBMM’nin açılması
B
Islahat Fermanı
C
Tanzimat Fermanı
D
Kanun-i Esasi
Soru 4
Temel hak ve özgürlüklerden biri olan “din ve vicdan özgürlüğü“ Atatürk’ün hangi ilkesi doğrultusunda anayasamızda güvence altına alınmıştır?
A
Laiklik
B
Milliyetçilik
C
İnkılapçılık
D
Devletçilik
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi dokuma sanayinde kullanılan hammaddedir?
A
Ayçiçeği
B
Pamuk
C
Çay
D
Mısır
Soru 6
Tanzimat Fermanı, Meşrutiyetin ilanı, TBMM’nin açılması gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A
Toplumsal alanda yapılan yenilikler
B
Türk tarihinde demokrasinin gelişimi
C
Cumhuriyet döneminde yayınlanan belgeler
D
Kanunların ve fermanların çeşitleri
Soru 7
Aşağıda verilenlerden hangisi doğal afet yaşayan ülkelere yapılan yardımlarla amaçlanmaktadır?
A
Kültürel gelişmelere katkı sağlamak
B
İhracat geliri elde etmek
C
Tarımsal üretimi arttırmak
D
Afete uğrayan ülkelerin yaralarını sarmak
Soru 8
Türkiye toprak tipleri, tarım ürünleri ve bitki örtüsü çeşitliliği açısından oldukça zengin olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yağış miktarının fazla olması
B
Yıllık sıcaklık farklarının az olması
C
Farklı iklim tiplerinin görülmesi
D
Arazinin engebeli olması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kişilerin doğumla kazandığı en temel hakkıdır?
A
Mülkiyet Hakkı
B
Yaşama Hakkı
C
Düşünce, Kanaat ve İfade Özgürlüğü Hakkı
D
Din ve Vicdan Özgürlüğü Hakkı
Soru 10
Temel hak ve özgürlüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
İnsan hakları evrensel değildir.
B
Doğumla başlar, ölümle biter.
C
Temel hak ve özgürlükler sınırsız değildir.
D
Dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.
Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisi demokrasinin temel prensiplerinden biri değildir?
A
Hukukun üstünlüğü
B
İnsan haklarına saygı
C
Milli egemenlik
D
Belli bir zümrenin ayrıcalığı
Soru 12
Dünyanın herhangi bir bölgesinde gerçekleşen doğal afetler sonucunda ülkeler arasında ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A
dayanışma
B
paylaşma
C
çekişme
D
iş birliği
Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi devletin topladığı vergilerle yapılan hizmetler arasında değildir?
A
Limanların yapılması
B
Baraj yapılması
C
Özel hastanelerin açılması
D
Yolların yapılması
Soru 14
Çoruh Nehri’nde rafting ve kano gibi su sporlarının yapılabilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Taşıdığı su miktarının çok olması
B
Kar erimeleriyle beslenmesi
C
Akarsu eğiminin fazla olması
D
Akarsu yatağının geniş olması
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi nitelikli insanın özelliklerinden değildir?
A
Yeniliklere ve gelişmelere açıktır.
B
Ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlar.
C
İşini iyi bir şekilde yapar.
D
Enerji ve zamanı abartılı kullanır.
Soru 16
-Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.- diyen Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisi vurgulamıştır?
A
Monarşi
B
Cumhuriyet
C
Oligarşi
D
Teokrasi
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi ormanları korumak için yapılan çalışmalardan biri değildir?
A
Yangınlarda yok olan ağaçların yerine yenilerini dikmek
B
Orman içi yangına müdahale yollarını açmak
C
Ormanlar içindeki mesire alanlarını genişletmek
D
Kaçak ağaç kesimi yapanlara ağır cezalar getirmek
Soru 18
Mustafa Kemal Atatürk'e göre aşağıdakilerden hangisi devletin millet ve ülkeye karşı yerine getirmeye mecbur olduğu görevlerini yapabilmesi için gereken giderlere bireyin katılma payıdır?
A
Askerlik
B
Adalet
C
Eğitim
D
Vergi
Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi Cumhuriyet yönetiminin temel niteliklerinden biri değildir?
A
Vatandaşlar seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
B
Serbest seçimler yolu ile ülkeyi yönetecek kişiler belirlenir.
C
Yönetme yetkisi babadan oğula geçer.
D
Egemenliğin kaynağı halka dayandırılmaktadır.
Soru 20
Aşağıda verilenlerden hangisi dünyadaki demokrasi alanındaki gelişmelerden biri değildir?
A
Magna Carta Libertatum’un imzalanması
B
Fransız Yurttaşlık Bildirgesinin kabul edilmesi
C
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilmesi
D
Krallık yönetimlerinin güçlenmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön