7.Sınıf Sosyal Bilgiler Neden Göç Ediyoruz Konu Testi

21 Kasım 2020 0 Yazar: testimiz.com

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi dış göçe örnektir?
A) Geçici göç
B) Mevsimlik göç
C) Devamlı göç
D) Beyin göçü
Soru 2
Göç, insanoğlunun varoluşundan beri devam etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi göç faaliyetlerini hızlandırmıştır?
A) Sanayileşme
B) Ticaret
C) Turizm
D) Eğitim
Soru 3
. Ekonomik, toplumsal veya siyasi sebeplerle bireyler ile toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işine ne ad verilir?
A) Göç
B) Gezi
C) Seyahat
D) Ziyaret
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi göç etmede daha az etkilidir?
A) Savaş
B) Sanayileşme
C) İklim değişikliği
D) Ulaşım
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) İç göçün sonucunda ülke nüfusunun dağılışında dengesizlik görülür.
B) Tarım alanlarının miras yoluyla bölünerek ailelerin geçimlerini sağlayamayacak kadar küçülmesi göçün ekonomik nedenlerindendir.
C) Deprem, heyelan, sel gibi doğal afetlerden dolayı zarar gören insanların yer değiştirmesi göçün siyasi nedenlerindendir.
D) Kırsal alanlarda eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği göçün sosyal nedenlerindendir.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi mevsimlik göçün özelliklerinden birisi değildir?
A) Bir çeşidi de beyin göçüdür.
B) Yıl içerisinde belli dönemlerde yapılan göçlerdir.
C) Ekonomik amaçlıdır.
D) Tarım ve turizm bölgelerine gidilerek yapılır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkeden başka bir ülkeye gerçekleşen göç türüdür?
A) Mevsimlik göç
B) Devamlı göç
C) Dış göç
D) İç göç
Soru 8
İleri düzeydeki meslek ve bilim insanları ile uzmanların bir başka gelişmiş ülkede yerleşip çalışmak amacı ile kendi ülkelerinden ayrılmasına ne denir?
A) Beyin göçü
B) Eğitim göçü
C) İş göçü
D) Bilimsel göç
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin kendi sınırları içinde belirli bir yerden başka bir yere doğru gerçekleştirilen göç hareketidir?
A) Devamlı göç
B) Mevsimlik göç
C) Dış göç
D) İç göç
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi plansız, gelişigüzel, kent değerleri göz önüne alınmadan binalar yaparak kent kurma biçimidir?
A) Planlı kentleşme
B) Düzenli kentleşme
C) Hızlı kentleşme
D) Çarpık kentleşme
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Düzensiz kentleşme sorunu iç göç sayesinde ortadan kalkar.
B) İnsanların turistik amaçlı yaptıkları ziyaretler mevsimlik göç kapsamında değerlendirilir.
C) İç göçler sonucunda ülkenin nüfus miktarında herhangi bir değişim meydana gelmez.
D) İç göçün sonucunda ülke nüfusunun dağılışında dengesizlik görülür.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi iç göçün özelliklerinden birisi değildir?
A) Ülkeler arasında olması,
B) Son yüzyılda yaşanan en yaygın göç türü olması,
C) Daha çok kırsal alanlardan kentsel alanlara doğru olması,
D) Ülke içerisinde olması.