7.Sınıf Din Kültürü 5.Ünite İslam Düşüncesinde Yorumlar Testi

TEBRİKLER.

7.Sınıf Din Kültürü 5.Ünite İslam Düşüncesinde Yorumlar Testi

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Din anlayışı ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
Kişilere, toplumlara göre farklılık gösterebilir.
B
Çevresel faktörlerden etkilenir.
C
İnsanların bakış açısına göre oluşur.
D
Vahiy yoluyla gönderilir ve değişmez.
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum biçimlerinden biri değildir?    
A
Tasavvufi yorumlar.
B
Siyasi yorumlar .
C
İnançla ilgili yorumlar
D
Fıkhi yorumlar .
Soru 3
Müslümanlar, İslam tarihi boyunca ahlakî konularla ilgili olarak farklı tasavvufî anlayışlar geliştirmişlerdir. Aşağıda verilenlerden hangisi bunlardan birisi değildir?    
A
Yesevilik
B
Kadirilik
C
Mevlevilik
D
Hanefilik
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi tasavvufi yorumlardan birisi değildir?
A
Nakşibendilik
B
Bektaşilik
C
Şafiilik
D
Alevilik
Soru 5
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
İnsanların düşünce tarzları birbirinden farklıdır.
B
Düşünce özgürlüğünün bir göstergesidir.
C
Kültürel bir zenginlik olarak algılanmalıdır.
D
Bir fikre körü körüne bağlanmanın sonucudur.
Soru 6
Din anlayışlarının birbirinden farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?    
A
Düşünme tarzlarının farklı olması.
B
Farklı coğrafi bölgelerde yaşanması.
C
Dinin mesajlarının evrensel olması.
D
Kültür ve geleneklerin farklı olması.
Soru 7
Dinle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
Din, bir kurallar bütünü olarak bireylere, toplumlara göre değişir.
B
Dinin amacı insanları kötülüklerden uzaklaştırarak onlara dünya ve ahiret mutluluğu sağlamaktır.
C
Din anlayışı ise Allah’ın (c.c.) peygamberler aracılığı ile gönderdiği öğütlerin insanlar tarafından algılanma biçimidir.
D
İnsanların düşünme ve anlama yetenekleri birbirinden farklı olduğu için din anlayışları da farklı olur.
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi bireylere, toplumlara göre değişir?    
A
İnanma şekilleri
B
Dini bilgiler
C
Din anlayışı
D
Din kuralları
Soru 9
Din yorumu birden fazla olmasaydı aşağıdakilerden hangisi görülmezdi?    
A
Görüşler arasında seçim yapma imkânı kalmazdı.
B
Zamanla kültür ve gelenek farkları ortadan kalkardı.
C
Coğrafi ve bölgesel farklılıklar dikkate alınmazdı.
D
Düşünce dünyası bugünkünden daha zengin olurdu.
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi musahiplik uygulamasının amaçlarından biri değildir?  
A
Sosyal dayanışmaya yardımcı olmak.
B
Dostluk ve kardeşlik bilinci uyandırmak.
C
Cimrilik ve bencillik duygularını köreltmek.
D
Din kardeşlerini birbirine mirasçı kılmak.
Soru 11
Aşağıdaki mezheplerden hangisi İmam Muhammed b. İdris eş-Şafii’nin (ö. 819) görüşleri etrafında oluşmuş ve Mısır’da, Anadolu’nun doğu kesiminde, Kafkasya, Azerbaycan, Filistin, Seylan, Malaya ve Endonezya adalarında yayılmıştır?  
A
Hanbelilik
B
Hanefilik
C
Şafiilik
D
Malikilik
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi din anlayışının toplumdan topluma değişiklik göstermesinin nedenlerinden birisi değildir?  
A
Fiziksel özellikler
B
Eğitim düzeyi
C
Sosyal çevre
D
Kültürel farklılıklar
Soru 13
İlahi dinlerle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
Değişime açık ilkelerdir.
B
Peygamberlere vahiy yoluyla bildirilmişlerdir.
C
Her yer ve zamanda geçerlidir.
D
İnançla ilgili ilkeleri barındırır.
Soru 14
Aşağıda verilenlerden hangisi dünyada ve ahirette insanların mutlu olmaları için Allah’ın (c.c.) göndermiş olduğu kuralların hepsini kesin bir şekilde kabullenmesini ve inanmasını ifade etmektedir?    
A
İtikat
B
İman
C
Mezhep
D
İbadet
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi fikirlerin farklı olmasının sonuçlarından biridir?    
A
Her dini yorumun sorgulanmadan kabul edilmesi.
B
Birden çok din anlayışının ortaya çıkması.
C
Her insanın dini sorumluluklarının farklı olması.
D
İnananların tek mezhep etrafında toplanması.
Soru 16
Dinle ilgili aşağıda verilenlerden hangisini söylemek doğru olmaz?    
A
İlahi dinlerin kaynağı vahiydir.
B
Peygamberler dinin tebliğcisidir.
C
Dinin amacı insanları mutlu etmektir.
D
İslam, ilahi dinlerin sonuncusudur.
Soru 17
Din anlayışındaki yorum farklılıklarıyla ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?    
A
Çözüm üretirken iman esasları dikkate alınmamıştır.
B
Bir problemle ilgili birden çok çözüm üretilmiştir.
C
Her toplum kendi yapısına göre bir yorum oluşturmuştur.
D
Sorun çözme yöntemleri birbirinden farklıdır.
Soru 18
Aşağıda verilen mezheplerden hangisi Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Kafkaslar ve Balkanlarda görülen, Ebu Hanife’nin yöntem ve görüşlerine dayanan mezheptir?    
A
Hanbelilik
B
Şafiilik
C
Malikilik
D
Hanefilik
Soru 19
Din; Allah (c.c.) tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallar bütünüdür. Bu kurallar ancak düşünen ve irade sahibi olan bir varlık tarafından anlaşılabilir. Bu anlatımdan hareketle din kimler için gönderilmiştir?    
A
Peygamberler için
B
Bütün insanlar için
C
Bütün kainat için.
D
Melekler için.
Soru 20
Dinle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?  
A
Dünya ve ahiret mutluluğu sağlar.
B
Zamanla değişebilir.
C
Kötülüklerden sakındırır.
D
Akıl sahiplerine hitap eder.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön