8. Sınıf Kalıtım Kazanım Değerlendirme Test

4 Ekim 2023 1 By testimiz.com

8.Sınıf Kalıtım Kazanım Değerlendirme

Test Çöz

Soru 1
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Genlerle taşınan ve dölden döle aktarılabilen hastalıklara kalıtsal hastalıklar adı verilir.
B) Akraba evliliği yapanlarda taşıyıcı bireylerin yan yana gelmesi ve hasta birey oluşturması ihtimali oldukça düşüktür.
C) Hastalık geni taşımalarına rağmen bazı insanlar hasta olmayabilir. Hem sağlam gene hem hastalık genine sahip olan bu bireylere taşıyıcı adı verilir.
D) Akrabalık derecesi arttıkça hastalığın ortaya çıkma ihtimali o kadar artar. Akraba olmayan iki bireyin aynı hastalık genini taşıma ve hasta birey oluşturma olasılığı ise daha düşüktür.
Soru 2
Canlıların sahip olduğu gen yapısına ne ad verilir?
A) heterozigot
B) genotip
C) fenotip
D) homozigot
Soru 3
Bezelyelerde yuvarlak tohum, baskın genlerle; buruşuk tohum, çekinik genlerle taşınır. Heterozigot yuvarlak tohumlu bir bezelye ile buruşuk tohumlu bir bezelye çaprazlandığında oluşan döllerin genotip olma oranı hangisidir?
A) % 75
B) % 50
C) % 10
D) % 100
Soru 4
Meydana gelen yavrularda 3/4 oranında dominant karakter görülüyorsa anne – babanın genotipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aa x AA
B) AA x AA
C) AA x aa
D) Aa x Aa
Soru 5
I-Renk körlüğü
II-Orak hücreli anemi
III-Down sendromu
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri genetik hastalıklardandır?
A) Yalnız-I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II ve III
Soru 6
Cinsiyet kromozomunun aktarılması sırasında dişiden sadece X kromozomu aktarılırken erkekten X veya Y kromozomu aktarıldığı bilinmektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Çocuğun cinsiyetinin belirlenmesinde anne ve babadan gelen kromozomlar aynı oranda etkilidir.
B) Çocuğun cinsiyetini oluşumunda eşey hücrelerinin etkisi yoktur.
C) Çocuğun cinsiyetini belirlemede babadan gelen eşey kromozomu etkilidir.
D) Çocuğun cinsiyetinin anneden gelen kromozomlarında aynı oranda etkili olduğu söylenebilir.
Soru 7
Canlılarda genotip ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan özelliklere ne ad verilir?
A) homozigot
B) heterozigot
C) çekinik gen
D) fenotip
Soru 8
Kanın pıhtılaşmaması sonucu oluşan genetik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Down sedromu
B) Hemofilli
C) Orak hücreli anemi
D) Renk körlüğü
Soru 9
“Canlılar, sahip oldukları özelliklere ait bilgileri DNA üzerindeki genlerinde taşır. Derinizin rengi, kirpiklerinizin uzunluğu, parmaklarınızın şekli gibi özelliklerin her biri genler tarafından belirlenir. Hücrelerinizde binlerce gen bulunur. Genler, harflerle sembolize edilir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Adaptasyon
B) Modifikasyon
C) Mutasyon
D) Kalıtım
Soru 10
Genotipte bir çekinik veya bir baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?
A) homozigot
B) fenotip
C) heterozigot
D) çekinik gen
Soru 11
“Bezelyelerde görülen karakter aktarım şekli diğer canlılarda da benzerlik gösterir. Dil yuvarlama, göz rengi, kıvırcık ya da düz saçlı olma gibi özelliklerin aktarımı tıpkı bezelyelerdeki gibi gerçekleşir. Dişi ve erkek bireylerin vücut yapıları arasında bazı farklılıklar vardır. Bunun nedeninin dişi ve erkek bireylerin farklı eşey kromozomlar taşır.” Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Üreme hücrelerinde bulunan X kromozomunun cinsiyet belirlemeye etkisi yoktur.
B) Döllenme sırasında anne ve babadan gelen birer eşey kromozomu yan yana gelerek yavrunun cinsiyetini belirler.
C) Erkeklerin taşıdığı Y kromozomu yavrunun erkek olmasını belirler.
D) Dişilerin taşıdıkları eşey kromozomları XX, erkeklerin ise XY şeklindedir.
Soru 12
“Bezelyelerde mor renk çiçek geninin beyaz renkli çiçek genine baskın olduğu bilinmektedir. Mor ve beyaz çiçekli iki bezelyenin çaprazlaması sonucu hem mor hem beyaz çiçekli bezelyelerin oluştuğu gözleniyor.” Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Mor renkli bezelyeler Mm fenotipindedir.
B) Yeni oluşan bezelyeler arasında mm genotipinde beyaz çiçekler gözlemlendiğine göre bu çiçekler anneden ve babadan m geni almışlardır.
C) Elde edilen bilgilere göre mor renkli ata Mm, beyaz renki ata mm genotipindedir.
D) % 50 mor çiçekli, %50 beyaz çiçekli bezelyeler oluşur.
Soru 13
400 nükleotidden oluşan DNA zincirinde 100 Adenin nükleotid vardır. Buna göre Sitozin nükleotid sayısı kaçtır?
A) 250
B) 200
C) 50
D) 100
Soru 14
Hücrelerde kalıtsal karakterin taşındığı yer için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kromozomlar
B) Endoplazmik retikulum
C) Ribozomlar
D) Mitokondriler
Soru 15
Kalıtım ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Baskın gen, fenotipte etkisini her zaman gösteren gendir.
B) Çekinik gen, genotipte etkisini ancak homozigot halde gösteren gendir.
C) Genotip, canlının taşıdığı genlerdir.
D) Canlının dış görünüşüne fenotip denir.
Soru 16
Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?
A) fenotip
B) çekinik gen
C) heterozigot
D) homozigot
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal bir karakter değildir?
A) Cücelik
B) Gece körlüğü
C) Altıparmaklılık
D) Miyop göz
Soru 18
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Çekinik bir gen sadece homozigot durumdayken taşıdığı özelliği fenotipte gösterir.
B) Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere saf döl denir.
C) İki baskın bir çekinik gen yan yana olduğunda melez döl oluşur.
D) Baskın bir gen homozigot ya da heterozigot durumda olduğunda fenotipte etkisini gösterir.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi bir DNA molekülünün parçası değildir?
A) Timin
B) Fosfat
C) Deoksiriboz
D) Urasil
Soru 20
DNA parçalandığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
A) Fosfat
B) Adenin
C) Timin
D) Riboz