8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Test

5 Eylül 2023 2 By testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Ünite

Test Çöz

İndir

 

Atatürk’ün her zaman ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmesi hangi kişilik özelliği ile ilgilidir?
Atatürk’ün İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin üyelerinden tepki göreceğini bildiği halde İttihatçıların kongrelerinde ordunun siyasetten ayrı tutulması gerektiğini söylemesi hangi kişilik özelliği ile ilgilidir?
Ya da Atatürk’ün meşrutiyet yönetimine karşı çıkan ayaklanmayı bastırmada görev alması hangi kişilik özelliği ile ilgilidir?
Atatürk’ün Askeri rüştiyede matematik; idadide hitabet, edebiyat, tarih; Harp Okulu ve akademisinde siyasete ilgi duyması hangi kişilik özelliği ile ilgilidir?  
Fransız İhtilali’nin getirdiği ………………………… akımının etkisiyle zayıflayan Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak isteyen aydınlar ilk olarak ………………………… fikrini ortaya attılar fakat ağılmaya engel olamadılar. Böylece Balkan toplulukları Osmanlı Devleti’nden ayrıldı. Müslüman milletlerin de Osmanlı’dan kopmaması için II. Abdülhamit Dönemi’nde ………………………… fikri uygulanmıştır. Bu arada bir kültür hareketi olarak başlayan ve İttihat ve Terakki tarafından II. Meşrutiyet Dönemi’nde iç politikada ………………………… akımı uygulamaya konulmuştur. Ancak bu fikir akımlarının hiçbiri devletin dağılmasını engelleyememiştir. Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere yazılması gereken kavramlar hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?  
II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinden kısa bir süre sonra meşrutiyete karşı olanlar tarafından İstanbul’da bir isyan çıkarıldı. ³31 Mart Olayı” adı verilen rejim karşıtı bu ilk isyanı bastırmak için Selânik’ten bir ordu gönderildi. Selânik’ten yola çıkan ve kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı Hareket Ordusu isyanı bastırdı.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Mustafa Kemal, İtalya’nın sömürge elde etmek için Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp’a saldırması üzerine gönüllü olarak o bölgeye gitti. Buradaki yerli halkı örgütledi. Komutasındaki birliklerle Derne, Tobruk ve Bingazi’de İtalyanlara karşı önemli başarılar kazandı. Bu durum Mustafa Kemal’in

I. Bağımsızlığa olan inancı

II. Teşkilatçı oluşu

III. Vatansever oluşu

IV. Liderliği

gibi özelliklerinden hangisi yada hangileriyle ilgilidir?

Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra Sofya’ya askeri ataşe olarak atanmıştır. Bu görevi sırasında Balkan devletlerindeki askeri gelişmeleri izlemesinin yanı sıra bölgede yaşayan Türklerin sorunlarıyla da yakından ilgilenmiştir.

Yukarıdaki anlatıma göre Mustafa Kemal’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisini gösterir?

Mustafa Kemal’in, Selanik’te (I) öğrenim gördüğü yıllarda burada farklı dillerde yazılmış kitaplar ve basılmış gazeteler zengin bir kültürel ortamın oluşmasını sağladı. Mustafa Kemal Manastır’da (II) öğrenim görürken Türk tarihi ve kültürü ile ilgili birçok kitap okudu. Namık Kemal ve Ziya Gökalp gibi vatansever şairlerden etkilendi. İstanbul(III) Harp Okulu ve Akademisindeyken arkadaşlarıyla gazete çıkarmış ve çeşitli konferanslar düzenlemiştir. Sofya’da (IV) görevliyken diğer ülke diplomatlarıyla çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunmuştur.   Yukarıdaki anlatıma göre Mustafa Kemal’in bulunduğu şehirlerle ilgili hangi yorum yanlıştır?
Aşağıdaki şehirlerin hangisi Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarının geçtiği yerdir?
Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı İtalya’ya karşı savunmakta zorluk yaşamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
I. Coğrafi Keşifler

II. Sanayi İnkılabı

III. Rönesans hareketleri

Avrupa’da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti’ni ekonomik açıdan olumsuz etkilemiştir?

Aşağıdaki gelişmelerden hangileri arasında neden-sonuç ilişkisi kurmak doğru değildir?
I. Selânik

II. Sofya

III. İstanbul

IV. Manastır

Mustafa Kemal yukarıdaki şehirlerden hangisi ya da hangilerinde askerî eğitim görmüştür?

Mustafa Kemal, Batı’daki bilimsel ve teknolojik gelişmelerden istifade etmenin gerekli olduğuna inanmıştır. Mustafa Kemal’in bu düşüncelerinin aşağıdaki fikir insanlarından hangisinin düşünceleriyle daha fazla benzerlik göstermesi beklenebilir?
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir dünyasının oluşumuyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
I. Hareket Ordusu’nun kurulması

II. İkinci Meşrutiyet’in ilanı

III. 31 Mart Vakası

Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I. Azınlık isyanlarının çıkması

II. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi

III. Meşrutiyet sistemine geçilmesi

Yukarıdakilerden hangisinin veya hangilerinin oluşumunda Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımının etkisi vardır?

       8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Konu Testi Hakkında:

      Etkileşimli 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Testinin Hazırlanışı:

İnteraktif 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme konu testi özellikle sanal bir çalışmadır. Ancak 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme testi internet bağlantısı ile etkinleşir. Etkileşimli 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme testi yalnız MEB kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çevrimiçi 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme testi hazırlanırken genellikle ders kitapları esas alınmıştır. Aynı zamanda 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalar da örnek alınmıştır. Çünkü 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme testi bireysel başarıyı artırmayı hedeflemektedir. Kısacası 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme kazanım testi öğrenme hedeflidir. Bunun yanında 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme testi konusunda uzman öğretmenlerin katkı ve görüşleri alınmıştır. İnteraktif 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme testi için öğrenci ya da öğretmen görüşü önemlidir. Son olarak 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme testi sizin görüşleriniz doğrultusunda geliştirilecektir.

testimiz.com

      Online 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Test Çalışmasının Yapısı:

Testlerimiz programlar doğrultusunda sürekli yenilenmekte ya da güncellenmektedir. İnteraktif 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme test soruları genellikle çoktan seçmelidir. 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3.Sınıflar için genellikle 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme testinin zorluk seviyesini seçenek sayısı belirler. Etkileşimli 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme testi için 4.sınıf ya da ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman cevap tercihinizi değiştirebilirsiniz. 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme konu testi özellikle dinamik bir yapıya sahiptir. Yani 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Çünkü 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme testini yenilediğinizde soru ve seçeneklerin yerleri değişmektedir. Böylelikle her tekrarda 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunda farklı bir test çözmüş gibi olacaksınız. Ancak bağlantı verilen testlerde bu özellik yoktur.

      İnteraktif 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Test Çalışmasının Genel Özellikleri:

Çevrimiçi 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme testi özellikle bireysel başarıyı artırmak için hazırlanmıştır. Etkileşimli 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme testi genellikle çevrim içidir. Ancak sanal ortamda etkileşimli olarak çözülmektedir. Çünkü 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme çalışma testi interaktif bir çalışmadır. Ancak 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme konu testini yazdırmak isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Testimiz indir bölümünde PDF olarak açılacaktır. İnteraktif 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme testi özellikle ekonomik ve çevrecidir. Çünkü 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme kazanım testini çevrimiçi çözerken kâğıt israfı olmaz. Ancak indirilen dokümanlarda da içerik sıkıştırılarak kâğıt israfı önlemiştir. Böylelikle 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme testi atık oluşturmaz.

.

      1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Testi Telif Hakkı:

İlk olarak 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme testi genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. İnteraktif 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme testi genellikle özgün bir çalışmadır. Özellikle intihal denetimi yapılarak oluşturulmuştur. Telif hakkı ile ilgili bilgilendirmek kanuni gerekliliktir. 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme testini internetten ücretsiz çözebilirsiniz. Ayrıca sitemizi uygulama olarak mobil cihazınıza ekleyebilirsiniz. Özellikle 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak 1.Ünite Ölçme ve Değerlendirme testinin kullanımı izne tabidir.