8.Sınıf İnkılap Tarihi Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma Denemeleri Konu Testi

18 Ekim 2021 0 By testimiz.com

8.Sınıf İnkılap Tarihi Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma

8.Sınıf İnkılap Tarihi Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma Deneme

TEBRİKLER.

8.Sınıf İnkılap Tarihi Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma Deneme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha önce başlamıştır?
A
Fermanlar
B
İç isyanlar ve ayaklanmalar
C
Dış borçlar
D
Kapitülasyonlar
1 numaralı soru için açıklama 
Sanayisini yeni tekniklerle güçlendirip çağa uygun hâle getiremeyen ve Avrupa ile rekabet edemeyen Osmanlı Devleti’nde yerli sanayi gelişemedi. Osmanlı Devleti kalabalık nüfusu, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla Avrupalı devletler için iyi bir ham madde ve pazar kaynağı olarak görüldü. Kapitü- lasyonlar nedeniyle pazarlarını Avrupa mallarına karşı koruyamadı. =amanla Osmanlı Devleti, Batılı devletlerden borç almak zorunda kaldı. 9erimli kullanılamayan bu borçlar ve borçların faizleri ödenemeyince 1881’de “Düy€n-u 8mumiye İdaresi” adını taşıyan kuruluş oluşturuldu. Osmanlı Devleti’nin gelirlerinin büyük kısmı, yabancıların alacakları nedeniyle bu kuruluşun denetimine verildi.
Soru 2
Osmanlı Devletinin Milliyetçilik akımına karşı geliştirdiği akım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Osmanlıcılık
B
Batıcılık
C
Türkçülük
D
İslamcılık
2 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir “Osmanlı Milleti” oluşturmayı amaçlamıştır. Milliyetçiliğe dayalı hareketleri durdurup devletin bütünlüğünü sağlamayı düşünmüştür. Bu akıma göre Türk, Ermeni, Yahudi, Arnavut, Arap, Bulgar her topluluk Osmanlı Devleti’nin bir parçası olarak devletin yücelmesi için çalışacaktır. Osmanlı milletinin her parçası aynı hak ve sorumluluklara sahip, ayrıcalığı olmayan Osmanlı vatandaşı olacaktır. Bu düşünceyi hayata geçirmek için de meşruti yönetim zorunlu görülmüştür. Açılacak olan mecliste tüm soy ve inançlar temsil edilecektir. Sorunlar mecliste görüşülüp çözüme kavuşacak, ülke dışından kaynaklanan kışkırtmaların önüne geçilecektir. Tanzimat Fermanı (1839) ve ,slahat Fermanı’nın (186) yayımlanması Osmanlıcılık akımını destekleyen adımlardır. 1876’da ilan edilen Kanun-u Esasi, Osmanlıcılık düşüncesini temel almıştır. Mebusan Meclisinde tüm Osmanlı unsurlarına temsil hakkı verilmiştir. Birinci Meşrutiyet’in kısa sürmesi ve milliyetçi isyanların devam etmesine bağlı olarak Osmanlıcılık akımı da etkinliğini yitirmiştir. Balkan Savaşları sonunda Balkanlarda Osmanlı egemenliğinde hiçbir ulus kalmamış, bu gelişme üzerine Osmanlıcılık fikir akımı geçerlili- ğini tamamen kaybetmiştir.
Soru 3
Dünyada ulusal devletler kurma anlayışı hangi olayla başlamıştır?
A
Reform Hareketleri
B
Coğrafi Keşifler
C
Fransız İhtilali
D
Rönesans Hareketleri
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşı’na girmesinin nedenlerinden birisi değildir?
A
Osmanlı Devleti’nin daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi.
B
Osmanlı Devleti’nin, Almanlar’ın savaşı kazanacağına inanması .
C
Rusların Balkanlardan toprak istemesi.
D
Goben ve Breslav adlı Alman gemilerinin Rus limanlarını topa tutması .
Soru 5
Düyun-u Umumiye İdaresi hangi amaçla kurulmuştur?
A
Osmanlı dış borçlarını yapılandırmak
B
Osmanlıda ticareti geliştirmek
C
Ticari hayatı geliştirmek
D
Kapitülasyonları uygulamak
5 numaralı soru için açıklama 
Sanayisini yeni tekniklerle güçlendirip çağa uygun hâle getiremeyen ve Avrupa ile rekabet edemeyen Osmanlı Devleti’nde yerli sanayi gelişemedi. Osmanlı Devleti kalabalık nüfusu, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla Avrupalı devletler için iyi bir ham madde ve pazar kaynağı olarak görüldü. Kapitü- lasyonlar nedeniyle pazarlarını Avrupa mallarına karşı koruyamadı. =amanla Osmanlı Devleti, Batılı devletlerden borç almak zorunda kaldı. 9erimli kullanılamayan bu borçlar ve borçların faizleri ödenemeyince 1881’de “Düy€n-u 8mumiye İdaresi” adını taşıyan kuruluş oluşturuldu. Osmanlı Devleti’nin gelirlerinin büyük kısmı, yabancıların alacakları nedeniyle bu kuruluşun denetimine verildi.
Soru 6
Osmanlı Devletinin son dönemlerinde müslüman olmayanlara yeni haklar tanınmasına tepki olarak ortaya çıkan akım hangisidir?
A
Türkçülük akımı
B
Batıcılık akımı
C
Osmanlıcılık akımı
D
İslamcılık akımı
6 numaralı soru için açıklama 
Müslüman olmayanlara yeni haklar tanınmasına tepki olarak ortaya çıkıp güçlenen bir akımdır. Birinci ve İkinci Meşrutiyet dönemlerinde varlığını sürdürmüştür. Padişah İkinci Abdülhamit’in 1878’de meclisi tatil etmesinden sonraki dönem, İslamcılık akımının en etkili olduğu dönem olarak kabul edilir. Bu fikir akımını savunanlara göre İslamiyet, devlet ve toplum düzenlerinin en gelişmişi ve en yararlısıdır. Devleti kurtarmak için İslamiyet kuralları bütünüyle devlet ve toplum hayatına uygulanmalıdır. Halifelik makamı altında bütün İslam ülkeleri arasında birlik kurulmalıdır. Osmanlı padişahı aynı zamanda Müslümanların halifesi olduğu için kurulacak İslami birlik, Osmanlı Devleti’nin öncülüğünde olacak ve devleti eski güçlü ve saygın hâline kavuşturacaktır. Milliyetçi hareketlerin önlenememesi, 31 Mart İsyanı ve Arnavutluk İsyanı bu akımın gelişmesini engellemiştir. Özellikle Birinci Dünya Savaşı’nda Padişah’ın halife unvanıyla yayımladığı cihat fetvası Müslüman dünyada yeterli karşılığı bulamamış, bu fikir akımının çözüm olamayacağını ortaya koyarak etkinliğini yitirmesine neden olmuştur.
Soru 7
I. Dünya Savaşı’nda, İtilaf Devletleri hem Rusya’ya yardım etmek hem de Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak için hangi savaşı başlatmışlardır?
A
Balkan Savaşı
B
Irak Cephesi
C
Çanakkale Savaşı
D
Kanal Harekatı
Soru 8

“Yeni buluşların üretime uygulanması ile üretimde insan ve hayvan gücünün yerini makineler almaya başladı. Makineleşme ilk olarak İngiltere’de dokumacılık alanında uygulandı. 1784’te James Watt’ın buluşuyla buhar gücünün bütün makinelere uygulanabilir olması yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Makineleşme ve diğer teknik gelişmeler, 18. yüzyıl sonlarına gelindiğinde İngiltere’ye diğer ülkeler karşısında büyük bir üstünlük kazandırdı.”

Yukarıdaki gelişmeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
A
Sanayi Devrimi
B
Kavimler Göçü
C
Birinci Dünya Savaşı
D
Fransız İhtilali
Soru 9
İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması üzerine Mustafa Kemal ve arkadaşları Trablusgarp’a gizli yollardan giderek halkı direnişe geçirmişlerdir. Bu durum Mustafa Kemal’in hangi özelliğini göstermektedir?
A
İleri görüşlülüğünü
B
İnkılapçılığını
C
Teşkilatçılığını
D
İdealistliğini
Soru 10
  1. Dünya Savaşı öncesi devletler İtilaf ve İttifak olarak bloklaşmaya başladılar. Bu bloklaşmanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Küçük devletlerin büyük devletlere karşı birleşmesi
B
Ülkeler arası rejim çatışması
C
Ganimetlerin paylaşımı
D
Sömürgecilik yarışı
Soru 11
Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur?
A
Coğrafi keşifler
B
Meşrutiyetin ilanı
C
Fransız ihtilali
D
31 Mart olayı
11 numaralı soru için açıklama 
1789 Fransız İhtilali sonrasında yayılan milliyetçilik akımı da Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkiledi. Hoşgörüye dayalı millet sistemi, Müslüman olmayan topluluklara kendi kültürel kimliklerini koruma imkânı veriyordu. Bu imkân, aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin ortak bir kültür etrafında tek bir toplum hâlinde bütünleşmesini önlemişti. Bu durum, Müslüman olmayan topluluklarda bağımsızlık hareketleri doğurdu ve devleti parçalanma tehdidiyle karşı karşıya bıraktı.
Soru 12
Osmanlı Devleti dağılma hâlindeki toplulukları birtakım yeniliklerle bir arada tutmak için 3 Kasım 1839’da  aşağıdaki fermanlardan hangisini ilan etmiştir?
A
Meşrutiyet Fermanı
B
Düyun-u Umumiye Fermanı
C
Tanzimat Fermanı
D
Islahat Fermanı
12 numaralı soru için açıklama 
Dağılma hâlindeki toplulukları birtakım yeniliklerle bir arada tutmak için “Tanzimat Fermanı” ilan edildi (3 Kasım 1839). Bü- tün ülke halkı için ilan edilen ferman eşit haklar, mal ve can gü- venliği sağlama amacına yönelikti. Fermanda, daha iyi bir yönetim için yeni yasaların çıkarılacağı, vergi ve askerlik işlerinin dü- zene konacağı, yargılamanın yasalara uygun, açık ve adil olacağı belirtiliyordu. Din ve milliyetleri ne olursa olsun hak ve çıkarları eşitlenen topluluklardan bir Osmanlı milleti oluşturmaya çalışan Tanzimat Dönemi yöneticileri, iç ve dış etkenlerin engelleri nedeniyle başarıya ulaşamadılar. Yine de Tanzimat Fermanı demokratikleşme, laikleşme ve çağdaşlaşma çabalarına katkı sağlamıştır.
Soru 13
  1. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
  2. Hürriyet ve itilaf Cemiyeti
  3. Teali İslam Cemiyeti
Mustafa Kemal verilenlerden hangilerinin kuruluşunda yer almıştır?
A
Yalnız 2.
B
1. ve 2.
C
2. ve 3.
D
Yalnız 1.
Soru 14
18. Yüzyılda Avrupa’da toplumsal hayatta aşağıdakilerden hangisi gözlenmemiştir?
A
Eleştirel düşünce ve akıl, bilimsel sorunlar yanında siyasal ve sosyal tüm kurumlara uygulanmaya ve kilisenin otoritesini artırmaya başladı.
B
Halka açık dersler ve sergiler bilim zevkini toplumsal tabana yayıyordu.
C
Aydınlanmacı düşünürlerin çabaları‑ halkın bilinçlenmesini, mutluluk ve özgürlük isteklerini artırdı.
D
Hemen her sınıftan insan, ortaya konan bilimsel sonuçları büyük bir hayranlıkla takip ediyordu.
Soru 15
Kafkas Cephesi’nde düşmanla başarıyla mücadele eden Mustafa Kemal 1917 yılında Suriye’de bulunan 7. Ordu Komutanlığına atandı. Bu cephede ingiliz ordusu Filistin’e kadar ilerlemişti. Ordunun erzak ve silah durumunun sıkıntılı olduğunu gören Mustafa Kemal fazla kayıp verilmesini önlemeye çalışmış, birliklerimizi Suriye’nin kuzeyine çekmiş ve İngiliz ilerlemesini durdurmuştur. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Osmanlı Devleti toprak kaybetmiştir.
B
Osmanlı Devleti zayıf durumdadır.
C
Suriye’de İngilizlerin ilerlemesi engellenememiştir.
D
Mustafa Kemal birçok cephede savaşmıştır.
Soru 16
I. Dünya Savaşı’ndan yenik olarak çıkan ülkeler ve savaş sonucunda imzaladıkları antlaşmalardan hangisi yanlış verilmiştir?
A
Avusturya – Sen Jermen
B
Osmanlı Devleti – Sevr antlaşması
C
Almanya – Versay Antlaşması
D
Bulgaristan – Triyanon
Soru 17
Müslüman olmayan Osmanlı topluluklarının Müslümanlarla her yönden eşitliğini sağlamak amacıyla hangi ferman ilan edilmiştir?
A
Islahat Fermanı
B
Tanzimat Fermanı
C
Düyun-u Umumiye Fermanı
D
Meşrutiyet Fermanı
17 numaralı soru için açıklama 
Tanzimat Fermanı ile tanınan hakları yetersiz gören Avrupa devletlerinin baskısı ile 186’da “Islahat Fermanı” ilan edildi. Fermanın amacı, Müslüman olmayan Osmanlı topluluklarının Müslümanlarla her yönden eşitliğini sağlamaktı. Müslüman olmayanlara bütün devlet memurluklarına atanabilme ve İllüVtraVyon 1.3: Tanzimat 'önemi SadişaKlarından $bdülmecit’in SortreVi 14meclislere girebilme hakları tanındı. Müslüman olmayanların ibadet yeri ve okul açabilmeleri, din ve mezhebi yüzünden aşağılanmamaları, din değiştirmeye zorlanmamaları, bütün okullara ve askerî hizmete girebilmeleri, vergide Müslümanlarla eşit haklar Ferman’la güvence altına alındı. Ferman’la tanınan haklar Osmanlı toplumunu birleştirme amacını taşısa da Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine daha çok müdahale etmesine ve Hıristiyan toplulukların bağımsızlık hareketlerine dayanak oluşturdu.
Soru 18
1876’da ilan edilen Kanun-u Esasi aşağıdaki düşüncelerden hangisini esas almıştır?
A
İslamcılık
B
Osmanlıcılık
C
Batıcılık
D
Türkçülük
18 numaralı soru için açıklama 
1876’da ilan edilen Kanun-u Esasi, Osmanlıcılık düşüncesini temel almıştır. Mebusan Meclisinde tüm Osmanlı unsurlarına temsil hakkı verilmiştir. Birinci Meşrutiyet’in kısa sürmesi ve milliyetçi isyanların devam etmesine bağlı olarak Osmanlıcılık akımı da etkinliğini yitirmiştir.
Soru 19
Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında yapılmamıştır?
A
Paris Antlaşması
B
İstanbul antlaşması
C
Londra Antlaşması
D
Atina Antlaşması
Soru 20
“Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir “Osmanlı Milleti” oluşturmayı amaçlamıştır. Milliyetçiliğe dayalı hareketleri durdurup devletin  bütünlüğünü sağlamayı düşünmüştür. Bu akıma göre Türk, Ermeni, Yahudi, Arnavut, Arap, Bulgar her topluluk Osmanlı Devleti’nin bir parçası olarak devletin yücelmesi için çalışacaktır. Osmanlı milletinin her parçası aynı hak ve sorumluluklara sahip, ayrıcalığı olmayan Osmanlı vatandaşı olacaktır. Bu düşünceyi hayata geçirmek için de meşruti yönetim zorunlu görülmüştür. Açılacak olan mecliste tüm soy ve inançlar temsil edilecektir. Sorunlar mecliste görüşülüp çözüme kavuşacak, ülke dışından kaynaklanan kışkırtmaların önüne geçilecektir. Tanzimat Fermanı (1839) ve ,Islahat Fermanı’nın (186) yayımlanması bu akımı destekleyen adımlardır.”Yukarıdaki paragrafta anlatılan akım hangisidir?
A
Batıcılık akımı
B
Osmanlıcılık akımı
C
İslamcılık akımı
D
Türkçülük akımı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön

 

Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur?
Dünyada ulusal devletler kurma anlayışı hangi olayla başlamıştır?
Osmanlı Devleti dağılma hâlindeki toplulukları birtakım yeniliklerle bir arada tutmak için 3 Kasım 1839’da  aşağıdaki fermanlardan hangisini ilan etmiştir?
Müslüman olmayan Osmanlı topluluklarının Müslümanlarla her yönden eşitliğini sağlamak amacıyla hangi ferman ilan edilmiştir?
Düyun-u Umumiye İdaresi hangi amaçla kurulmuştur?
Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha önce başlamıştır?
Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında yapılmamıştır?
1.        Dünya Savaşı öncesi devletler İtilaf ve İttifak olarak bloklaşmaya başladılar. Bu bloklaşmanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşı’na girmesinin nedenlerinden birisi değildir?
I. Dünya Savaşı’nda, İtilaf Devletleri hem Rusya’ya yardım etmek hem de Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak için hangi savaşı başlatmışlardır?
I. Dünya Savaşı’ndan yenik olarak çıkan ülkeler ve savaş sonucunda imzaladıkları antlaşmalardan hangisi yanlış verilmiştir?
Osmanlı Devletinin Milliyetçilik akımına karşı geliştirdiği akım aşağıdakilerden hangisidir?
“Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir “Osmanlı Milleti” oluşturmayı amaçlamıştır. Milliyetçiliğe dayalı hareketleri durdurup devletin  bütünlüğünü sağlamayı düşünmüştür. Bu akıma göre Türk, Ermeni, Yahudi, Arnavut, Arap, Bulgar her topluluk Osmanlı Devleti’nin bir parçası olarak devletin yücelmesi için çalışacaktır. Osmanlı milletinin her parçası aynı hak ve sorumluluklara sahip, ayrıcalığı olmayan Osmanlı vatandaşı olacaktır. Bu düşünceyi hayata geçirmek için de meşruti yönetim zorunlu görülmüştür. Açılacak olan mecliste tüm soy ve inançlar temsil edilecektir. Sorunlar mecliste görüşülüp çözüme kavuşacak, ülke dışından kaynaklanan kışkırtmaların önüne geçilecektir. Tanzimat Fermanı (1839) ve ,Islahat Fermanı’nın (186) yayımlanması bu akımı destekleyen adımlardır.”Yukarıdaki paragrafta anlatılan akım hangisidir?
1876’da ilan edilen Kanun-u Esasi aşağıdaki düşüncelerden hangisini esas almıştır?
Osmanlı Devletinin son dönemlerinde müslüman olmayanlara yeni haklar tanınmasına tepki olarak ortaya çıkan akım hangisidir?
“Yeni buluşların üretime uygulanması ile üretimde insan ve hayvan gücünün yerini makineler almaya başladı. Makineleşme ilk olarak İngiltere’de dokumacılık alanında uygulandı. 1784’te James Watt’ın buluşuyla buhar gücünün bütün makinelere uygulanabilir olması yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Makineleşme ve diğer teknik gelişmeler, 18. yüzyıl sonlarına gelindiğinde İngiltere’ye diğer ülkeler karşısında büyük bir üstünlük kazandırdı.”

 

Yukarıdaki gelişmeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

18. Yüzyılda Avrupa’da toplumsal hayatta aşağıdakilerden hangisi gözlenmemiştir?
Kafkas Cephesi’nde düşmanla başarıyla mücadele eden Mustafa Kemal 1917 yılında Suriye’de bulunan 7. Ordu Komutanlığına atandı. Bu cephede ingiliz ordusu Filistin’e kadar ilerlemişti. Ordunun erzak ve silah durumunun sıkıntılı olduğunu gören Mustafa Kemal fazla kayıp verilmesini önlemeye çalışmış, birliklerimizi Suriye’nin kuzeyine çekmiş ve İngiliz ilerlemesini durdurmuştur. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması üzerine Mustafa Kemal ve arkadaşları Trablusgarp’a gizli yollardan giderek halkı direnişe geçirmişlerdir. Bu durum Mustafa Kemal’in hangi özelliğini göstermektedir?
1.        Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

 

2.        Hürriyet ve itilaf Cemiyeti

3.        Teali İslam Cemiyeti

Mustafa Kemal verilenlerden hangilerinin kuruluşunda yer almıştır?