Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlamaz?    

 

A
Aşırı avlanmanın önlenmesi.
B
Tarım alanlarının genişlemesi.
C
Ormanların korunması ve zenginleştirilmesi.
D
Çevre kirliliğinin önlemesi.
Soru 2
Aşağıda verilen davranışlardan hangisi biyoçeşitliliği olumsuz etkiler?    

 

A
Tarımsal alanlarda doğal gübrelerin kullanılması
B
Ağaçlandırma çalışmasının yapılması
C
Nesli tükenmekte olan hayvanların koruma altına alınması
D
Hayvanların yumurtlama döneminde avlanması
Soru 3
Aşağıda verilenlerden hangisi biyoçeşitliliği olumsuz etkilemez?

A
Hızlı nüfus artışı ve çarpık kentleşme.
B
İnsanların çevre konusunda bilinçlendirilmesi.
C
Orman yangınları.
D
Tarımda zirai ilaç kullanımının artması.
Soru 4
Bir bölgede yaşayan yerli tür canlılara endemik tür denir. Buna göre Aşağıda verilen canlılardan hangisi Türkiye'nin endemik türü değildir?

A
Zürafa
B
Kangal köpeği
C
Ankara keçisi
D
Van kedisi
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi bir bölgede yaşayan canlı çeşitliliğini azaltarak biyoçeşitliliği olumsuz etkiler?

A
Bol besin bulunması
B
Uygun iklim şartları
C
Sanayileşmenin az olması
D
Ekonomik faaliyetlerinin artması
Soru 6
Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi biyoçeşitliliği artırmaz?

A
Erozyonla mücadele edilmesi
B
İlaç yapımında doğadaki bitkilerin toplanması
C
Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması
D
Sulak alanların korunması
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde orman ekosistemlerinin bozulmalarının nedenlerinden birisi değildir?      

 

A
Tarım arazisi elde etmek için ormanların tahribi.
B
Bitki­ hayvan örneklerinin kontrolsüz toplanmasıdır.
C
Böcek tahribi.
D
Farklı türde ağaçların yetiştirilmesi.
Soru 8
Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliği hangisiyle adlandırılır?

A
Ekosistem
B
Biyoloji
C
Biyoçeşitlilik
D
Habitat
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi biyoçeşitliliği olumsuz etkileyen faktörlerden birisi değildir?    

 

A
Fabrika bacalarına filtre takılması.
B
Çayır, mera ve otlak alanların aşırı otlatılması.
C
Aşırı nüfus artışı ve kentleşme.
D
Sulak alanların kurutulması.
Soru 10
Bir yöredeki biyolojik kaynaklar, milyonlarca yıllık bir süreç sonunda, milyonlarca sınama ve yanılmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Aşağıda verilenlerden hangisi biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini belirtmez?    

 

A
Çevresel strese ve baskılara dayanabilmek için, bir ekosisteme ve orada yaşayan her bir canlı türüne direnç sağlar.
B
Biyolojik çeşitliliği oluşturan bitki ve hayvan türleri tarım, eczacılık, tıp, hayvancılık vb. alanlarda kullanılır.
C
Biyolojik çeşitliliği oluşturan bitki ve hayvan türlerinin sayısının ve çeşitliliğinin fazla olması, o ülkeye ekonomik kazanç sağlamaz.
D
Zamanla değişen insan ihtiyaçlarına cevap verebilmek için seçenekler demeti oluşturur.
Soru 11
Aşağıda verilen canlılardan hangisinin nesli tükenmiştir?    

 

A
Mamut
B
Kelaynak kuşu
C
Ceylan
D
Aslan
Soru 12
Biyoçeşitliliğini önemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?    

 

A
Bitkiler havayı temizler, erozyonu önler, toprağı korur.
B
Biyoçeşitliğini insan yaşamına olumlu etkisinin olduğunu söylemek doğru eğildir.
C
Sağlıklı ve verimli bir çevre sağlayarak su ve toprağı korur.
D
Yerküre üzerinde hayatın devamlılığı için gereklidir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön