6.Sınıf Yönetime Katılıyorum Test

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Demokrasi deyince aklınıza neler geliyor?” sorusuna öğrencilerin aşağıda verdiği cevaplardan hangisi demokrasi ile bağdaştırılamaz?

A
Hakimiyet belirli bir grubun elindedir
B
Yöneticiler belli bir süreliğine seçilerek iş başına gelirler.
C
Yöneticiler kanun ve kurallar çerçevesinde yetkilerini kullanırlar
D
Halkın kendi kendini yönetmesi esasına dayanır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangileri demokrasinin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Milli Egemenlik
B
İnsan haklarına saygı
C
Yasalar önünde eşitlik
D
Belli bir zümrenin ayrıcalığı
Soru 3

1215 yılında krallıkla yönetilen İngiltere’de ilan edilen Magna Carta Sözleşmesi’ne göre:

• Yasalara göre verilmiş bir karar olmadan hiç kimse tutuklanmayacak

• Sözleşmedeki hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınacak

• Soylular meclisinin kararı olmadan

vergiler toplanmayacak verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
İnsan hak ve özgürlükleri ön plana çıkmıştır.
B
Kralın sonsuz yetkileri sınırlandırılmıştır.
C
Kralın tahttan indirilmesi için uygun zemin hazırlanmıştır.
D
Demokrasi yolunda önemli bir adım atılmıştır.
Soru 4

Herkesin yönetime katılamadığı Eski Yunan uygarlığında yöneticiler, daha çok soyluların haklarını koruma altına alan kanunlar oluşturmuşlardır.

Buna göre;

I. Hukukun üstünlüğü gözetilmiştir

II. Toplum içinde sosyal sınıflar vardır

III. Halkın çoğunluğu yönetime katılmıştır

yargılarından hangisine ulaşılabilir?

 

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
Soru 5

Monarşide siyasi otorite, miras yolu ile babadan oğula geçmektedir.

Monarşi yönetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A
Yönetim halk tarafından paylaşılmaktadır
B
Bütün yetki tek bir kişi üzerinde toplanmaktadır
C
Yönetici, halk meclisi ile birlikte hareket eder
D
İnsan hak ve özgürlükleri korunup geliştirilmektedir.
Soru 6

Teokratik devletlerde hakimiyetin Tanrı’ya ait olduğu kabul edilir. Günümüzde teokrasi yönetiminin uygulandığı ülkelerden biri de Vatikandır.

Buna göre, Vatikan’da görülen yönetim biçimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A
Hakimiyet babadan oğula miras şeklinde geçmektedir
B
Devletin yönetiminde dini kurallar geçerlidir
C
Hâkimiyetin kaynağında ilahi gücün varlığına inanılır
D
Devlet yönetiminde ilahi kurallar uygulanır.
Soru 7

• Kişiler dini inancını ve fikirlerini açıklama hakkına sahiptirler.

• Kişiler inançlarını değiştirme yani başka bir dine geçme hakkına sahiptirler.

• Kişiler istedikleri dini ve inançları benimseme hakkı- na sahiptirler.

İnsan hak ve özgürlüleri ile verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki ortak yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 

A
Kişinin yaşama hakkı korunmuştur
B
Düşünceleri ifade etme hakkı korunmuştur.
C
Din ve vicdan hürriyeti korunmuştur.
D
Kişi dokunulmazlığı hakkı korunmuştur
Soru 8

Tanzimat Fermanı’na göre;

• Osmanlı vatandaşları arasında hukuksal eşitlik sağlanacak, kanun önünde herkes eşit sayılacaktır.

• Kanunların her gücün üstünde olduğu kabul edilecektir.

• Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktır.

maddelerine bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 

A
Laiklik yolunda ilk önemli adım atılmıştır
B
Padişahın gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğu kabul edilmiştir.
C
Hak ve özgürlükler alanında padişahın üstünlüğü benimsenmiştir
D
Halkın yönetime katılmasının önündeki engel ortadan kaldırılmıştır.
Soru 9
Yönetimde din adamlarının etkili olduğu, kanunların dini kurallara göre yapılıp uygulandığı yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oligarşi
B
Monarşi
C
Aristokrasi
D
Teokrasi
Soru 10

Orta Çağda İngiltere’de “Magna Carta” ile kral, yargı- lama yapılmadan ceza veremez iken, Fransa’da kral halk içinden bir kişiyi yargısız bir şekilde cezaya çarptırılıp hapsedilebiliyordu.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
Fransa’da monarşi yönetiminin katı bir şekilde uygulandığı
B
İngiltere’de kralın yetkilerinde sınırlamaların olduğu
C
İnsan haklarının İngiltere’ye göre Fransa da daha kısıtlı olduğu
D
Fransa’da yaptırım gücünün İngiltere’den daha fazla olduğu
Soru 11

Temel haklar; insanın insan olduğu için sahip olması gereken dukunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez hak ve özgürlüklerdir.

Buna göre temel haklar ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A
İnsanların tümü için geçerlidir
B
Farklı ülkelerde farklı uygulanır
C
Kısıtlanamaz ve vazgeçilemez haklardır
D
İnsanların doğuştan kazandığı haklardır.
Soru 12

I. Cumhuriyet - Devletin başı seçimle iş başına gelir
II. Oligarşi - Egemenlik tek bir kişide toplanır
III. Teokrasi - Hukukun üstünlüğü kabul edilmiştir
IV. Monarşi - Hakimiyet bir grup veya zümrede toplanmıştır

Yukarıda verilen yönetim biçimleri ve özelliklerinden hangisi doğru eşleştirilmiştir?

 

A
I
B
II
C
III
D
IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön