6.Sınıf İslamiyet ve Türkler Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi “İslam Türkler arasında nasıl yayılmıştır?” sorusunun cevabı olamaz?

A
Ticaret için her yere giden tacirler aracılığıyla
B
Türkistan bölgesine giden sahabeler aracılığıyla
C
Alimler ve dervişlerin yaptığı faaliyetler aracılığıyla
D
Basın ve yayın gibi iletişim araçlarıyla
Soru 2

Sade bir Allah sevgisini, güzel ahlakı, yaratandan dolayı yaratılanı sevmeyi öğreten şiirler yazdım. Düşüncelerimde ki derinliği gelecekte bile insanlar anlayabilecek. Türkçeyi sade bir dille kullandım. İnsanları Allah sevgisi etrafında toplanmaya çağırdım. Şiirlerim, Divan adlı eserde toplandı.

Yukarıda kendini tanıtan Türk mutasavvıfı kimdir?

 

A
Yunus Emre
B
Hafız Osman
C
Şeyh Hamidullah
D
Ali Şir Nevai
Soru 3

Asıl adı Numan’dır. İmam-ı Âzam diye tanınır. İslam dünyasının önemli fıkıh bilginlerinden biridir. Hanefilik mezhebi onun görüşleri çerçevesinde oluşmuş- tur. Kur’an ve sünneti yorumlarken aklın ilkelerini göz önünde bulundurmuştur. Onun görüşleri özellikle Türkler arasında daha fazla kabul görmüştür. Görüşleri, öğrencileri tarafından “Fıkhu’l Ekber” adlı kitapta toplanmıştır.

Hakkında bilgi verilen İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Maturidi
B
Ebu Hanife
C
Ahmet Yesevi
D
Malik b. Enes
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, Ahilikte önem verilen ahlaki ilkelerden biri değildir?

A
işinde ve hayatında doğru, güvenilir olmak
B
Ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmak
C
İyi kalpli, iyiliksever ve cömert olmak
D
Kötü söz ve hareketlere aynıyla karşılık vermek
Soru 5

“Onun tasavvuf yoluyla Anadolu’nun İslamlaşmasında büyük hizmetleri olmuştur. O, Horasan’dan Anadolu’ya gelerek insanlara hoşgörülü ve güzel ahlaklı olmayı öğütlemiştir. Onun ahlaki düşüncesinin temelini “Eline, diline, beline sahip ol.” sözü oluşturur.”

Yukarıda bahsedilen alim kimdir?

 

A
Ali er-Rıza
B
Hacı Bektaş Veli
C
Celaleddin-i Rumi
D
Ahmet Yesev
Soru 6

Ayşe: “Öğretmenim o, Ebu Hanife’nin düşüncelerine bağlı kalmıştır. İslami inanç esasları ve Kur’an’ın yorumu ile ilgili birçok eser yazmıştır. “Kitabu’t-Tevhit” ve “Te’vilati’l-Kur’an” adlı eserleri günümüze kadar gelmiştir. Akıl ve hoşgörü temellerine dayalı dini anlama ve yorumlama biçimi, Türklerin din anlayışını ve düşünce biçimini şekillendirmiştir.”

Ayşe aşağıdaki sorulardan hangisinin doğru cevabını vermiştir?

 

A
İmam Maturidi kimdir?
B
İmam-ı Azam kimdir?
C
Ebu Hanife kimdir?
D
Yunus Emre kimdir?
Soru 7

Göktanrı;

I- Yerlerin, göklerin ve bütün evrenin yaratıcısıdır.

II- İnsanların kaderini o tayin eder.

III- Yardım için ona dua edilir.

IV- Onun adına kurban kesilir, ant içilir.

Türklerin özellikleri sayılan Göktanrı inancı, aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?

 

A
Kaderlerine razı gelip boyun eğmeye
B
Yardım ve dua ederek rahatlamaya
C
İslamiyet’i daha kolay benimsemeye
D
Evren’in kime ait olduğunu bilmeye
Soru 8

“Ahilik teşkilatı, toplumun büyük bir kesimini mesleğe yönlendirmiş ve herkesin belli bir meslek edinmesini sağlamıştır. Bu teşkilat, ilim ve bilgiyi insanların hizmetine sunmuştur. Bunun yanında yetimlerin ve yoksulların ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. Sonuç olarak Ahi Evran, Anadolu insanına eğitim, ahlak, birlik, beraberlik ve meslek edinme alanlarında önemli katkılar sağlamıştır.”

Aşağıdakilerden hangisi Ahilik teşkilatının Anadolu insanına sağladığı katkılardandır?

 

A
Anadolu’yu Moğol istilasından tek başına korumuştur.
B
Para karşılığı bu teşkilata girenler meslek sahibi olmuştur.
C
Teşkilatın asıl amacı, ticareti geliştirerek para kazanmaktır
D
Hem ticari hem de ahlaki bilinci geliştirmiştir
Soru 9

Hz. Peygamberin soyundan ve on iki imamdan biridir. Hadis, fıkıh ve tıp alanında tanınmıştır. Kur’an’ı, Hz. Peygamberin sünnetini, İslam’ın temel prensiplerini sade bir dille Türklere anlatmıştır. Akait, fıkıh, tefsir, hadis, ahlak ve tıpla ilgili birçok eser vermiştir. En önemlileri Müsned ve Sahifetü’r- Rıza adlı hadis eserleridir.

Hakkında bilgi verilen İslam alimi kimdir?

 

A
Ahmet b. Hanbel
B
Hacı Bektaş Veli
C
İmam-ı Azam
D
Ali er-Rıza
Soru 10

 

A
İslam’ı kolay kabul etmelerine sebep olduğuna
B
insanın ölümüyle hayatının son bulacağına
C
Çoktanrılı inancın tektanrılı inanca dönüştüğüne
D
Zamanla dillerinin değişip geliştiğine
Soru 11

“Türk dünyasının manevi hayatında önemli bir yere sahiptir. “Pir-i Türkistan” namı ile anılan, Türk tasavvuf geleneğinin öncüsüdür. Yazdığı şiirler ve söylediği özlü sözler, Orta Asya Türkleri arasında yayılmıştır. Onun “Divan-ı Hikmet”i bugünkü Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan’da yaşayan Türklerin Müslümanlık anlayışının oluşmasına katkı sağlamıştır.”

Aşağıdakilerden hangisi, özellikleri verilen Türk mutasavvıfıdır?

 

A
Ahi Evran
B
Ahmet b. Hanbel
C
Ahmet Yesevi
D
Ali er-Rıza
Soru 12

Asıl adı Muhammed Celâleddin’dir. Babası Bahaeddin Veled, “Sultanü’l-Ulema” yani bilginlerin sultanı diye anılırdı. Meşhur eseri Mesnevi’dir. Sahip olduğu insan sevgisi, hoşgörü ve alçak gönüllülük gibi özelliklerinden dolayı Çevresinde her kesimden insan toplanmıştır. Geniş hoşgörü ve derin bilgisinden dolayı herkes ona saygı duymuştur. O, şiirleri ve özlü sözleriyle etrafını aydınlatmıştır. Türbesi Konya’dadır.

Hakkında bilgi verilen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Yunus Emre
B
Mevlana
C
Fuzuli
D
Maturidi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön