6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devleti değildir?  
A
Uygurlar
B
Gazneliler
C
Karahanlılar
D
Selçuklular
Soru 2

“Orta Asya’nın özellikleri, bozkır kültürünün ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bozkır kültürü, Türkler arasındaki sosyal ve ekonomik yapıyı şekillendiren temel faktördür. Doğaya karşı verilen mücadele Türklere sosyal, siyasi, askerî yetenekler kazandırmıştır. Bu sayede Orta Asya, dünya tarihinin büyük cihangirlerinin vatanı olmuştur.”

Orta Asya’nın hangi yapısı Türkleri daha çok etkilemiştir?  
A
Sosyal yapısı
B
Kültürel yapısı
C
Coğrafi yapısı
D
Tarihi yapısı
Soru 3

I. Mevlânâ Celâleddini Rûmî

II. Hacı Bektaşı Veli

III. Firdevsî

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Selçukluları Dönemi’nde yaşayan düşünürlerdendir?    
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 4
Türk milletinin her yıl milli bayramları coşkuyla kutlaması millet olarak hangi bilinci kazandığını gösterir?    
A
Dil
B
Sanat
C
Tarih
D
Din
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi hak kavramını tanımlar?    
A
Okulumuzda tanınan her şey.
B
Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey.
C
Ailemizin bize verdiği eğitim.
D
Toplumda uymamız gereken kuralların bütünü.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?    
A
İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz.
B
İnsanlar doğuştan bu haklara sahip değildirler.
C
İnsan hakları kişilere aittir.
D
İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir.
Soru 7
Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin varlıkları, Anadolu’nun fethini ve Türkleştirilmesini kolaylaştırmıştır. Sonuçta hepsi Türkiye Selçuklularının egemenliğine girmişlerdir.

I. Anadolu Türk kültürüne katkıda bulundular.

II. Malazgirt Savaşı’nda Türkiye Selçuklu Devleti’nin yanında yer aldılar.

III. Anadolu’nun fethini kolaylaştırdılar.

İlk Türk Beylikleri ile ilgili verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir?  
A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biri değildir?
A
Boylar arası mücadele
B
Dünyayı fethetme arzusu
C
Otlakların yetersizliği
D
Çin entrikaları
Soru 9

Hicretten sonra Medine’de gerçekleşen Muhacir-Ensar kardeşliği Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlamıştır. Ayrıca farklı dinî grupların da dâhil olduğu Medine Sözleşmesi toplumsal barışı sağlamıştır. Hicret’ten önce ismi Yesrib (nahoş) olan şehre Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından Medine ismi verilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v) Medine’de ilk olarak mescit inşa ettirmiştir. Peygamber Mescidi olarak anılan bu mescit hem bir ibadet yeri hem de idari işlerin görüldüğü bir yerdir. Ayrıca mescidin yanına Suffa adında bir de okul yaptırmıştır.

Hicretten sonra İslam toplumu hakkında aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır?  
A
Toplumsal yaşama dair kurallar belirlenmiştir.
B
İnşa edilen mescit tek bir amaç için kullanılmıştır.
C
Toplumun eğitim, yönetim vb. ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır.
D
Müslümanlar birbirleriyle dayanışma içerisinde olmuştur.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüze ait değildir?  
A
Baklava
B
Beyzbol
C
Güreş
D
Kına gecesi
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Uygurları diğer ilk Türk devletlerinden ayıran özelliklerden değildir?  
A
Kâğıt ve matbaayı kullanmaları
B
Mani dinini benimsemeleri
C
Demircilik ve dokumacılıkla uğraşmaları
D
Yerleşik hayata geçmeleri
Soru 12
İnsanlar sahip oldukları hak ve özgürlükleri kullanırken en çok neye dikkat etmelidirler?
A
Başkalarının haklarını zarar vermemeye
B
Tasarruflu olmaya
C
Sorumluluklarını yerine getirmeye
D
İsteklerini olabildiğince çok gerçekleştirmeye
Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdan biridir?  
A
Odamızı toplamak
B
Takım sporunda görevini yapmak
C
Kulüp çalışmalarına katılmak
D
Dersleri dikkatli dinlemek
Soru 14
“Çin’den başlayıp çeşitli ülkelerden geçerek Avrupa’ya uzanan İpek Yolu ile Doğunun ipeği, baharatı, kültürü, medeniyeti ve bilgisi Batıya taşınmıştır. Aynı şekilde Batı kültürü de bu yolla Doğu’ya taşınmıştır.” Yukarıda verilen bilgiye göre İpek Yolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  
A
Kültürler arasında köprü görevi görmüştür.
B
Doğudan Batıya giden tek ticaret yoludur.
C
İpek Yolu önemini kaybetmiştir.
D
Sadece alışverişin yapıldığı bir yoldur.
Soru 15
Türkler, askerî yeteneklerinden dolayı Abbasi ordusunda önemli görevler üstlenmişlerdir. Türklerin bu özelliğini bilen Abbasiler, Türklere özel olarak “Samarra” adlı şehri kurmuştur. Bu bilgilere göre Abbasiler’in “Samarra” şehrini kurmalarındaki amaç nedir?  
A
Devlet yönetiminde Türklerin etkili olmasını sağlamak
B
Türklerle Araplar arasında ticareti geliştirmek
C
Türklerle Araplar arasında kültürel etkileşim sağlamak
D
Türklerin Araplarla karışarak askerî yeteneklerinin yok olmasını önlemek
Soru 16
Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğer insanların haklarına saygı göstermeye örnektir?    
A
Bilgi yarışmasında birinci olmak
B
Fırında ekmek sırasına girmek
C
Ödevleri zamanında yapmak
D
Bol bol kitap okumak
Soru 17
Çevresine karşı duyarlı ve yardımsever bir vatandaşın aşağıda verilenlerden hangisini yapması beklenmez?  
A
Yardım kampanyalarına katılmak
B
Sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak
C
Arkadaşlarını yardım kampanyalarına davet etmek
D
Okulundaki ihtiyaç sahiplerine karşı duyarsız kalmak
Soru 18

“Asya Hun Devleti’nin en güçlü hükümdarı olan Mete Han, Çin Devleti’ni yenmesine rağmen Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemiştir.”

Yukarıdaki bilgiye göre Mete Han’ın Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Türklerin kendi kimliklerini kaybetme korkusu
B
Eski vatanlarını bırakmak istememeleri
C
Türk kültürünün üstünlüğünü ispatlamak
D
Çin’de yeterince verimli toprak olmaması
Soru 19
Hz. Ömer Dönemi’nde illere valiler ve kadılar atanmış, Hz. Osman Dönemi’nde ise Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak devletin çeşitli bölgelerine gönderilmiştir. Hz. Ömer ve Hz. Osman Dönemi’nde yapılan bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğunu gösterir?  
A
İslamiyet’in geniş alanlara yayılması
B
Ekonomik hayatın canlanması
C
Merkezi otoritenin gücünü kaybetmesi
D
Adalet sisteminin geliştirilmek istenmesi
Soru 20
Aşağıdaki kavramlardan hangileri farklılıklara saygıyla ilgili değildir?  
A
dayanışma
B
uzlaşma
C
ayrımcılık
D
anlayış
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön